Szkolenie online Akademia managera ds. projektów inwestycyjnych/badawczo–rozwojowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Akademia managera ds. projektów inwestycyjnych/badawczo–rozwojowych

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

Kategoria: , , ,

Korzyści dla uczestników

Zdobycie wiedzy nt. wymagań nakładanych na beneficjentów projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych wynikających z umów o dofinansowanie, w tym zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz praktyczną obsługą narzędzi informatycznych wykorzystywanych podczas rozliczeń (system SL2014 oraz Baza konkurencyjności). Umiejętność „czytania” wniosku o dofinansowanie, tj. identyfikacja elementów, które muszą być bezwzględnie przestrzegane oraz tych, które pozwalają na elastyczne wprowadzanie zmian (rozróżnienie typu zmian wymagających akceptacji instytucji od tych, które można wprowadzać we własnym zakresie). Wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na wypracowanie prawidłowych przepływów dokumentów projektowych oraz informacji pomiędzy poszczególnymi działami w obrębie przedsiębiorstwa (kadry, księgowość, dział zakupów, technolodzy) odpowiadających oczekiwaniom instytucji kontrolujących wydatki. Zdobycie wiedzy nt. potencjalnych ryzyk w projekcie oraz sposobów ich minimalizacji (zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych).

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane są do osób, które odpowiadają w przedsiębiorstwie za koordynację projektów inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych współfinansowanych z dotacji unijnych. Szeroko omawiają aspekty związane z koordynacją procesów finansowych oraz realizacji rzeczowej, dokumentacji projektowej, krytycznych elementach wymagających uwagi zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

Program szkolenia

I. REALIZACJA RZECZOWO-FINANSOWA

1. Jak rozumieć rozpoczęcie i zakończenie projektu?

2. Okres trwałości w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

3. Wskaźniki produktu, rezultatu i zrównoważonego rozwoju, równość szans, efekt dyfuzji – sposoby monitorowania, wymagania instytucji w zakresie ich dokumentowania, konsekwencje nieosiągnięcia wskaźników lub niedopełnienia wymogów związanych z zasadami równości szans
oraz zrównoważonego rozwoju.

4. Realizacja etapów badawczych oraz kamieni milowych – sprawozdawczość.

5. Wdrożenie oraz rozpowszechnianie wyników prac B+R.

6. Realizacja zadań w projekcie inwestycyjnym – na co należy zwrócić uwagę.

7. Kontrole oraz audyt wewnętrzny.

8. Obowiązki informacyjno-promocyjne z rozróżnieniem na wymagania w projektach inwestycyjnych
oraz badawczo-rozwojowych.

II. REALIZACJA FINANSOWA

1. Co to jest kwalifikowalność wydatków?

2. Katalog kosztów kwalifikowalnych.

3. Jak należy analizować budżet projektu, co należy rozumieć przez kategorie wydatków/zadania projektu
i czy musimy pilnować wysokości wydatków w każdej pozycji budżetowej?

4. Różnice pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi w przypadku projektów badawczych.

5. Warunki wypłaty dofinansowania oraz różnice pomiędzy refundacją a zaliczką.

6. Wymagana dokumentacja projektowa w podziale na rodzaje kosztów, tj. czego instytucje oczekują od Beneficjentów?

7. Opisywanie dokumentów księgowych.

8. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków.

9. Tryb wprowadzania zmian – co można zmienić, a czego nie?

III. WYBÓR WYKONAWCÓW – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

1. Podstawowe zasady prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności (zasada równego traktowania wykonawców, zasada uczciwej konkurencji, zasada przejrzystości oraz jawności postepowania).

2. Czym jest zamówienie? Omówienie trzech tożsamości zamówienia (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa, czasowa).

3. Jak „czytać” budżet projektu z rozróżnieniem projektów realizowanych przez jednego beneficjenta oraz przez konsorcjum/w partnerstwie? + przykład praktyczny na postawie przykładowego budżetu projektu.

4. Procedura szacowanie wartości zamówienia na dostawy/usługi oraz na roboty budowlane.

5. Wybór trybu postępowania – obowiązujące progi.

6. Rozeznanie rynku.

7. Zasada konkurencyjności:
a) konflikt interesów w rozumieniu przepisów unijnych,
b) przygotowanie Zapytania ofertowego – elementy obligatoryjne oraz fakultatywne,
c) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
d) kryteria oceny ofert – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
e) termin składania ofert,
f) określenie terminu realizacji zamówienia,
g) warunki udziału w postępowaniu, tzw. kryteria podmiotowe,
h) wadium,
i) określenie warunków istotnych zmian umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
j) oferty częściowe oraz oferty wariantowe,
k) zamówienia podobne na usługi lub roboty budowlane,
l) upublicznienie zapytania ofertowego – Baza konkurencyjności,
m) zmiana zapytania ofertowego w trakcie trwania postępowania – zasady postępowania, możliwe zmiany,
n) ocena ofert oraz wybór wykonawcy,
o) jak prawidłowo prowadzić protokół wyboru,
p) zawarcie umowy oraz realizację zamówienia,
q) dopuszczalność zmian w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.
8. Wyłączenia z zasady konkurencyjności.
9. Taryfikator kar finansowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję