Szkolenie online AKCJA BILANS 2020 w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online AKCJA BILANS 2020 w firmach branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

25 11 2020 - 26 11 2020 - Online

Kategoria: , , ,
Program szkolenia

DZIEŃ I

Zagadnienia bilansowe sprawozdania finansowego za 2020 r. w branży wod-kan i usług komunalnych

1. Wprowadzenie.

2. Sprawozdanie finansowe wg PSR oraz MSR – podstawowe informacje:
a) regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości,
b) regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
c) regulacje krajowe a międzynarodowe – wpływ na sprawozdanie finansowe,
d) odpowiedzialność członków zarządu oraz głównych księgowych za sprawozdawczość finansową,
e) osoby podpisujące sprawozdanie finansowe.

3. Inwentaryzacja:
a) terminy przeprowadzenia,
b) metody rozliczenia inwentaryzacji,
c) wycena.

4. Środki trwałe z uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i komunalnej:
a) ewidencja środków trwałych sfinansowanych z dotacji,
b) problematyka modernizacji oraz remontów sieci wod-kan,
c) tabela amortyzacyjna bilansowa oraz podatkowa,
d) weryfikacja okresów amortyzacji,
e) inne specyficzne obszary sprawozdawczości w branży wod-kan i komunalnej.

5. Nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 a rozwiązania branżowe:
a) cel i zakres nowego standardu,
b) obiekty inwentarzowe – szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych,
c) wartość początkowa środka trwałego,
d) nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego,
e) amortyzacja.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7:
a) zmiany zasad (polityki) rachunkowości,
b) zmiany wartości szacunkowych,
c) korygowanie błędów,
d) zdarzenia po dniu bilansowym i ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

7. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

Zakończenie roku podatkowego 2020 w branży wod-kan i usług komunalnych

Podatek od towarów i usług

1. Zakończenie roku a VAT w firnie branży wod-kan i usług komunalnych – czy przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku?

2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające: w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a data przychodu w CIT/PIT.

4. Zakończenie roku a obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniach ciągłych.

5. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy? – wątpliwości z podatkiem VAT niepodlegającym odliczeniu jako kosztem uzyskania przychodów.

6. Przekazanie nieodpłatne a szczególne rozwiązania w 2020 r. związane z COVID-19.

8. Podstawa opodatkowania w VAT a kwota przychodu w CIT/PIT.

9. Rozliczanie podatku naliczonego – podstawowe zagadnienia.

10. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.

11. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i nowa struktura JPK.

12. Podzielona płatność – obowiązki w VAT a wpływ na podatek dochodowy.

13. Inne najważniejsze zagadnienia w VAT na przełomie 2020 i 2021 r. oraz ich wpływ na podatki dochodowe.

Podatek dochodowy od osób prawnych

1. CIT jako podatek roczny.

2. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych z – w tym rozliczenie straty z lat ubiegłych a przedawnienie, nowych mechanizm rozliczania jednorazowego straty do kwoty 5 mln PLN. Szczególne zasady rozliczania straty w związku z COVID-19.

3. Rok podatkowy –zasady jego ustalania i zmiany – retrospektywny mechanizm informacyjny.

4. Zaliczki na CIT w roku COVID-19

5. Źródła przychodów w CIT z uwzględnieniem specyfiki branży.

6. Przychód w CIT:
a) identyfikacja przychodu podatkowego – należność a przychód,
b) moment wykonania usług niemających ciągłego charakteru,
c) usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych a przychód,
d) korekty przychodu – moment ujęcie również po stronie kosztowej,
e) czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,
f) nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy, analiza problematyki służebności przesyłu na odstawie bieżącego stanowiska MF,
g) moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych.
h) świadczenia związane z COVID-19 a przychód podatkowy

7. Forma płatności, a przychód podatkowy – czy problemy związane z przychodem związanym z białą listą nie są istotne dla branży WOD-KAN?

8. Koszt uzyskania przychodu:
a) koszt podatkowy a koszt poniesiony,
b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy – to może być bardzo ważne w branży WOD-KAN,
c) związek wydatku z przychodem a koszt,
d) korekta kosztu,
e) forma zapłaty a KUP – przelew, biała lista, split payment a koszty – objaśnienia MF i wsteczna zmiana przepisów w trakcie 2020 r.
f) zasady rozliczania kosztów w czasie:
• koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,
• kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,
• roboty w toku a koszty,
• niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,
• wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),
• koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy – pomimo upływu wielu lat przepisy cały czas budzą obawy podatników,
• zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,
• wyłączenia z art. 16 ustawy o CIT a moment ujęcia wydatków w kosztach.
g) koszty finansowania dłużnego – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP.
h) koszty wyrażone w walucie obcej,
i) odpisy aktualizujące należności,
j) zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty,
k) VAT a koszty podatkowe,
l) inne.

9. Szczególne rozwiązania roku 2020 związane z COVID-19

10. Istotne zmiany wchodzące w życie od 2021 r. w związku ze specyfiką branży.

Podatek dochodowy od osób fizycznych– koniec roku a obowiązki płatnicze

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a) terminy zapłaty podatku,
b) deklaracje i informacje w trakcie roku,
c) roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a) moment uzyskania,
b) źródło,
c) koszty.

3. Świadczenia nieodpłatne a przychód podatkowy – ciągłe zmiany interpretacji organów vs orzecznictwo NSA.

4. Rozwiązania związane z COVID-19, a obowiązki płatnika PIT.

5. Odpowiedzialność płatnika PIT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

25 11 2020 - 26 11 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję