Szkolenie online Akcja Bilans 2021 – rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego wg MSR MSSF za 2021

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący szkolenie

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program szkolenia

DZIEŃ I:
1. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania finansowego.
2. Harmonogram zamknięcia roku.
3. ESEF/Xbrl a wzór sprawozdania finansowego.
4. Zmiany w MSR/MSSF.
5. Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym w tym:
a) Oczekiwane straty kredytowe,
b) Umowy rodzące obciążenia,
c) Trwała utrata wartości aktywów.
6. MSSF 15 Przychody z umów z klientami:
a) Identyfikacja przychodów,
b) Przychód z umów długoterminowych,
c) Ujawnienia.
7. MSSF 16 Leasing:
a) Istota i identyfikacja leasingu,
b) Prezentacja,
c) Ujawnienia.
8. Dofinansowanie z PFR oraz pomoc rządowa dotycząca Covid 19.
9. Inwentaryzacja.
10. Rola komitetu Audytu w zamknięciu roku.
11. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II:
1. Przychody podatkowe – problemy bieżące oraz rozliczanie na przełomie roku, z uwzględnieniem źródeł przychodów (zyski kapitałowe i inne źródła):
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych – moment powstania przychodu,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
f) rozliczenie bonusów, rabatów oraz innych działań marketingowych po stronie przychodowej,
g) przychody w przypadku refakturowania.
2. Koszty uzyskania przychodów:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów i kosztów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie,
h) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,
i) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych,
j) najważniejsze wydatki i mechanizmy niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – płatność gotówkowa, katalog art. 16 ust. 1 UoCIT, odsetki, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.
3. Wybrane obowiązki związane z zamknięciem roku:
a) ceny transferowe – pigułka informacji na temat obowiązków dokumentacyjnych z uwagi na zakończenie roku,
b) podatek u źródła z uwzględnieniem nowych obowiązków dla płatników WHT,
c) podatek od nieruchomości komercyjnych,
d) pierwsze zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT w 2021 roku,
e) deklaracje podatkowe dla podatników, którzy wybrali w 2021 r. opodatkowanie tzw. CIT estońskim (ryczałt od spółek).
4. COVID-19 a zamknięcie roku podatkowego:
a) umorzenia z tzw. Tarcz a przychody podatkowe,
b) odroczenia terminów (CIT, oświadczenia odnośnie cen transferowych, informacja TP-R, itp.),
c) ułatwienia dla wierzycieli i dłużników w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19,
d) wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r. (czy są plany na kolejny rok?),
e) nowe możliwości odliczenia darowizn,
f) rozliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników,
g) jednorazowa amortyzacja,
h) koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku,
i) możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego.
5. VAT a zamknięcie roku:
a) korekta roczna VAT,
b) ustalenie proporcji,
c) korekta majątku trwałego i pozostałych nabyć,
d) wpływ korekty rocznej na podatek dochodowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

21-10-202122-10-2021Online
15-12-202116-12-2021Online

Zaufali nam: