Szkolenie online Akcyza w branży alkoholowej i tytoniowej 2021 – praktyka, najnowsze zmiany i orzecznictwo

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 550 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie problematyki akcyzy od wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów. Liczne praktyczne przykłady umożliwią łatwe zrozumienie prezentowanych zagadnień. Znaczna część zajęć zostanie poświęcona na omówienie najnowszych zmian obowiązujących (m.in: zmiany w zakresie stawek akcyzy, modyfikacje reguł korzystania ze zwolnień od akcyzy, zmiany dotyczące zabezpieczenia akcyzowego, elektronizacja w akcyzie, utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych).

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, pracowników działów księgowych.

Program

1. Wprowadzenie do problematyki akcyzy od napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych:
a) przedstawienie źródeł prawa (dyrektywy, ustawa, akty wykonawcze),
b) najważniejsze reguły podatku akcyzowego,
c) zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą.
2. Podstawowe pojęcia w podatku akcyzowym:
a) wyroby akcyzowe,
b) napoje alkoholowe,
c) wyroby tytoniowe,
d) skład podatkowy,
e) procedura zawieszenia poboru akcyzy,
f) zarejestrowany odbiorca i zarejestrowany wysyłający.

3. Najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w ostatnim czasie w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
d) przedłużenie możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy na kolejny okres,
e) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących.

4. Utworzenie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
a) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
c) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
d) regulacje przejściowe.

5. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) nałożenie wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

6. Zakres czynności opodatkowanych podatkiem akcyzowym:
a) produkcja napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
b) wprowadzenie napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych do składu podatkowego.

7. Zasady dokonywania sprzedaży i zakupów napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych:
a) sprzedaż i zakup napojów alkoholowych na terytorium kraju,
b) nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa napojów alkoholowych.

8. Reguły powstawania obowiązku podatkowego w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy:
a) zasady stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy,
b) w jakich sytuacjach możliwe jest przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy?
c) wymogi przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (system teleinformatyczny, dokument elektroniczny e-AD),
d) moment zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

10. Reguły prowadzenia składu podatkowego:
a) warunki uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
b) ewidencja składu podatkowego po ostatnich zmianach.

11. Stawki akcyzy dla napojów alkoholowych obowiązujące w 2021 r.:
a) stawka akcyzy dla alkoholu etylowego,
b) wino i napoje fermentowane,
c) wyroby pośrednie,
d) stawka akcyzy dla piwa.

12. Sposób obliczania podatku akcyzowego w odniesieniu do wyrobów tytoniowych:
a) podstawa opodatkowania,
b) stawki akcyzy na 2021 r.

13. Stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy i prowadzenie składu podatkowego w świetle najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.

14. Zabezpieczenia akcyzowe w praktyce:
a) formy zabezpieczenia akcyzowego,
b) zabezpieczenie generalne,
c) zabezpieczenie ryczałtowe oraz zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia,
d) sposób składania i rozliczania zabezpieczenia akcyzowego,
e) nowe rozwiązania dotyczące zabezpieczenia akcyzowego,
f) zmiany w zakresie nowych form zabezpieczenia akcyzowego (hipoteka na nieruchomości).
15. Zwolnienia akcyzowe:
a) zakres zwolnień i warunki ich stosowania,
b) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) prowadzenie ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
d) stosowanie zwolnienia od akcyzy dla alkoholu skażonego,
e) specyficzne zwolnienia od akcyzy możliwe do zastosowania w przypadku wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.

16. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy:
a) objęcie przemieszczeń wyrobów zwolnionych Systemem (EMCS PL2),
b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz potwierdzania odbioru,
c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności,
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2021 r.?

17. Skutki wejście w życie akcyzy na e-papierosy:
a) nowe obowiązki ciążące na producentach i podmiotach zajmujących się obrotem,
b) stawki podatku i zasady jego rozliczania,
c) sposób postępowaniach w zakresie znaków akcyzy,
d) regulacje przejściowe i terminy wejścia w życie nowych przepisów.

18. Ubytki wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych:
a) zakres strat uznawanych za ubytki,
b) zwolnienie od akcyzy dla ubytków normatywnych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
c) zwolnienie od akcyzy dla ubytków powstających na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej,
d) ubytki wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w najnowszych interpretacjach.

19. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe w tzw. procedurze akcyzy zapłaconej:
a) dokument UDT,
b) ewidencja nabyć wewnątrzwspólnotowych z akcyzą zapłaconą,
c) sposób ubiegania się o zwrot akcyzy z tytułu dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze akcyzy zapłaconej,
d) nowe reguły przemieszczenia alkoholu skażonego.

20. Zasady dokonywania wpłat akcyzy oraz rozliczenie podatku akcyzowego w deklaracji podatkowej:
a) wstępne wpłaty dzienne,
b) omówienie reguł sporządzania i składania deklaracji podatkowych dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

21. Stosowanie znaków akcyzy dla napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych:
a) podatkowe znaki akcyzy,
b) legalizacyjne znaki akcyzy,
c) zasady otrzymywania i nakładania znaków akcyzy,
d) sposób prowadzenia ewidencji znaków akcyzy,
e) zdejmowanie znaków akcyzy.

22. Przegląd najnowszego orzecznictwa sądowego i interpretacji organów podatkowych dotyczących branży alkoholowej i tytoniowej.

23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-12-2021Online

Zaufali nam: