Szkolenie online  Akcyza w sektorze paliwowym w 2020

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Akcyza w sektorze paliwowym w 2020

26 08 2020 - Online

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Najważniejszym celem szkolenia jest zapoznanie pracowników składu podatkowego, działu handlu, logistyki, zakupów i księgowości z aktualnymi zasadami rozliczania podatku akcyzowego. Zaprezentowane zostaną reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym w branży paliwowej z uwzględnieniem ostatnich zmian, planowanych nowelizacji, najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych w przedsiębiorstwach paliwowych, specjalistów ds. akcyzy, księgowych zajmujących się rozliczeniem akcyzy, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę paliwową.

Program

1. Podstawowe informacje o podatku akcyzowym:
a) źródła prawa (dyrektywy, ustawa, rozporządzenia),
b) najważniejsze pojęcia i definicje.

2. Najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w 2018-2020:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
d) zmiany zakresu stosowania Systemu (EMCS PL2),
e) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących.

3. Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:
a) transakcje w obrocie krajowym,
b) dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe,
c) import i eksport.

4. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) reguły sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

5. Zezwolenie wyprowadzenia:
a) kto powinien uzyskać zezwolenie wyprowadzenia?
b) zasady uzyskiwania zezwolenia wyprowadzenia.

6. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
a) dokumenty niezbędne do przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny,
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e -AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu.

7. Wprowadzenie nowych kodów CN na potrzeby akcyzy – omówienie skutków regulacji.

8. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,
d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

9. Skutki objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403:
a) moment wejścia w życie nowych regulacji,
b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403 zawarta w nowelizacji,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 począwszy od 1.11.2019 r.

10. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
b) zestawienia oświadczeń,
c) skutki błędów formalnych.

11. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych za pomocą systemu SENT),
c) termin wejścia w życie nowelizacji, wyjątki, regulacje przejściowe.

12. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r.?

13. Zabezpieczenie akcyzowe:
a) dopuszczalne formy zabezpieczenia akcyzowego,
b) zasady rozliczania zabezpieczenia akcyzowego,
c) zwolnienie z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego po zmianach,
d) nowy sposób liczenia zabezpieczenia akcyzowego,
e) brak obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego dla wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy,
f) nowelizacja w zakresie nowych form zabezpieczenia akcyzowego (hipoteka na nieruchomości).

14. Ubytki i zniszczenie wyrobów akcyzowych:
a) nowa definicja ubytków wyrobów akcyzowych,
b) czy straty olejów smarowych są ubytkiem na gruncie akcyzy?
c) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
d) sposób rozliczania ubytków oraz norm zużycia z uwzględnieniem ostatnich zmian,
e) zwolnienie od akcyzy dla strat powstałych na skutek zdarzenia losowego lub działania siły wyższej,
f) zniszczenie wyrobów akcyzowych,
g) przegląd najnowszego orzecznictwa.

15. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania,
b) zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian,
c) ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie na nowych zasadach,
d) zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego.
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2020 r.?

16. Zmiany w zakresie stosowania zwolnień od akcyzy i stawki „zero”:
a) objęcie przemieszczeń wyrobów zwolnionych i przemieszczeń części wyrobów akcyzowych objętych stawką „zero” Systemem (EMCS PL2),
b) zasady sporządzania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) oraz potwierdzania odbioru,
c) terminy na dokonanie poszczególnych czynności.

17. Dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą:
a) stosowanie dokumentu UDT,
b) obowiązki ewidencyjne,
c) składanie deklaracji uproszczonej i zapłata akcyzy,
d) czy można uzyskać odsetki z powodu opóźnienia zwrotu akcyzy?

18. Przedstawienie najnowszego orzecznictwa istotnego dla sektora paliwowego.

19. Szczegółowe omówienie zmian wynikających z wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1.09.2019 r.:
a) zakres wyrobów objętych tzw. nowym pakietem paliwowym,
b) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
c) ograniczenie możliwości nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych na rzecz innych podmiotów,
d) płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliw – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych,
e) deklaracje podatkowe i zgłoszenia informacyjne w przypadku WNT paliw,
f) przegląd najnowszego orzecznictwa.

20. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:
a) właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy – omówienie poszczególnych przypadków,
b) zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) na nowych zasadach.

21. Nowy system kar pieniężnych za naruszenie przepisów akcyzowych:
a) kto i w jakim przypadku może zostać obciążony karą 5000 zł?
b) terminy przedawnienia oraz przypadki, w których naczelnik urzędu skarbowego winien odstąpić od nałożenia kary pieniężnej.

22. Pozostałe planowane zmiany w zakresie podatku akcyzowego:
a) wprowadzenie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej – terminy wejścia w życie nowych przepisów dla poszczególnych grup przedsiębiorstw.

23. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

RABAT 20%!
Koszt uczestnictwa: 490 zł + 23% VAT  392 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 08 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję