Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zdobycie i uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jak również spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami w firmie. Przedstawienie licznych praktycznych sytuacji  w odniesieniu do prezentowanych zagadnień. Umiejętność zidentyfikowania potencjalnych niezgodności w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do posiadanego wpisu w BDO i wynikających z tego obowiązków (w szczególności w zakresie prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości).

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w tym zlecający  usługi odbioru odpadów,  specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług;  pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami;  osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi- różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej.

Program

I. ZGODNOŚĆ WPISU W BDO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

1. Rola podmiotów zarejestrowanych w BDO (wytwórcy, zbierający, przetwarzający, wprowadzający).

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swojej działalności w BDO.

3. Odpowiedzialność za odpady (wytwórca odpadów, realizujący usługi, w jakim trybie możliwość przeniesienia odpowiedzialności, obowiązek przekazania odpadów do uprawnionych podmiotów-sposób weryfikacji).

4. Prawidłowe określenie miejsc prowadzenia działalności w BDO.

5. Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) w kontekście BDO.

6. Zgodność: WPIS w BDO – ZAKRES PROWADZONEJ EWIDENCJI – WYMAGANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

7. Struktura użytkowników w BDO i uprawnienia.

II. OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI I DOSTĘPNYCH MODUŁÓW W BDO W ODNIESIENIU DO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Wnioski (rejestrowy, aktualizacyjny, o wykreślenie).

2. Omówienie praktyczne modułu Ewidencja Odpadów (w tym Karty Przekazania Odpadów, prowadzenie Kart Ewidencji).

3. Sporządzanie Sprawozdań w BDO (omówienie obowiązków w kontekście prowadzonych działalności) – omówienie rodzajów Sprawozdań i zakresu danych).

III. PODSUMOWANIE

1. Wymagania prawne dotyczące BDO versus kary.

2. Zmiany w zakresie BDO po 1 stycznia 2021.

3. Podsumowanie.

IV. Sesja pytań, wymiana doświadczeń.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-02-2022Online
12-05-2022Online

Zaufali nam: