Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zdobycie i uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), jak również spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami w firmie. Przedstawienie licznych praktycznych sytuacji  w odniesieniu do prezentowanych zagadnień. Umiejętność zidentyfikowania potencjalnych niezgodności w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do posiadanego wpisu w BDO i wynikających z tego obowiązków (w szczególności w zakresie prowadzonej ewidencji i sprawozdawczości).

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami w tym zlecający  usługi odbioru odpadów,  specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług;  pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami;  osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi- różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej.

Program

I. ZGODNOŚĆ WPISU W BDO Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ

1. Rola podmiotów zarejestrowanych w BDO (wytwórcy, zbierający, przetwarzający, wprowadzający).

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swojej działalności w BDO.

3. Odpowiedzialność za odpady (wytwórca odpadów, realizujący usługi, w jakim trybie możliwość przeniesienia odpowiedzialności, obowiązek przekazania odpadów do uprawnionych podmiotów-sposób weryfikacji).

4. Prawidłowe określenie miejsc prowadzenia działalności w BDO.

5. Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) w kontekście BDO.

6. Zgodność: WPIS w BDO – ZAKRES PROWADZONEJ EWIDENCJI – WYMAGANA SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

7. Struktura użytkowników w BDO i uprawnienia.

II. OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI I DOSTĘPNYCH MODUŁÓW W BDO W ODNIESIENIU DO PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

1. Wnioski (rejestrowy, aktualizacyjny, o wykreślenie).

2. Omówienie praktyczne modułu Ewidencja Odpadów (w tym Karty Przekazania Odpadów, prowadzenie Kart Ewidencji).

3. Sporządzanie Sprawozdań w BDO (omówienie obowiązków w kontekście prowadzonych działalności) – omówienie rodzajów Sprawozdań i zakresu danych).

III. PODSUMOWANIE

1. Wymagania prawne dotyczące BDO versus kary.

2. Zmiany w zakresie BDO po 1 stycznia 2021.

3. Podsumowanie.

IV. Sesja pytań, wymiana doświadczeń.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 540 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

07-10-2021Online
09-12-2021Online

Zaufali nam: