OSTATNIE ZAPISY

Szkolenie Online Bilans w systemie Wypłacalność II – struktura aktywów i zobowiązań bilansu dla celów WII, zasady tworzenia korekt dla celów WII, sporządzanie bilansu dla celów WII

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Ogólne zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II:
a) źródła przepisów prawa stosowane w rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w systemie Wypłacalność II,
b) wpływ przepisów dyrektywy Rady UE z 19 grudnia 1991 roku w sprawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
c) zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,
d) nadrzędne zasady wyceny aktywów i zobowiązań w systemie Wypłacalność II,
e) zasady wyceny aktywów i zobowiązań – porównanie do zasad wyceny wg Polskich Standardów Rachunkowości oraz MSSF i Solvency II,
f) wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle systemu Wypłacalność II:
• ustalanie wartości godziwej aktywów (lokat, rozrachunków, innych pozycji w bilansie),
• ustalanie wartości godziwej zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe.

2. Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w systemie Wypłacalność II.

3. Wpływ zasad wyceny rezerw techniczno – ubezpieczeniowych dla celów Wypłacalności na wycenę aktywów i pozostałych zobowiązań – powiązanie korekt.

4. Bilans dla celów Wypłacalność II:
a) specyfika struktury bilansu,
b) różnice i podobieństwa do bilansu sporządzanego zgodnie z przepisami ustawą o rachunkowości,
c) zasady sporządzania bilansu dla celów WII:
• przekształcenie pozycji z bilansu statutowego do pozycji bilansu dla celów WII,
• wprowadzanie korekt z tytułu ujęcia aktywów i zobowiązań dla celów WII nie ujmowanych w
bilansie sporządzanym zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• wprowadzanie korekt z tytułu wyceny do wartości godziwej dla celów WII.
d) zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

5. Struktura kapitałów własnych (aktywów netto) dla celów Wypłacalność II a struktura środków własnych w systemie Solvency II.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  1090 + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 09:30 – 16:00

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz.III
16:00 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

28-09-202129-09-2021Online
04-11-202105-11-2021Online

Zaufali nam: