Szkolenie online CIT i VAT 2021/2022 w działalności zakładów ubezpieczeń

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej sektor ubezpieczeniowy.

Program szkolenia

DZIEŃ I

CIT w działalności zakładów ubezpieczeń

Program zostanie wkrótce zaktualizowany w związku z planowaną nowelizacją przepisów podatkowych.

I. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników, split payment – nowe regulacje od 1.01.2020 r. – podsumowanie zmian, najnowsze orzecznictwo

1. Rodzaje transakcji objęte korektą, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, transakcje między podmiotami powiązanymi, zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Ograniczenia zatorów płatniczych – terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

3. Biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

4. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
b) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
c) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
d) potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT.

5. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT – weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów, skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych), uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia).

6. Nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

II. Podatek u źródła – analiza nowych regulacji z punktu widzenia branży ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem planowanych zmian w roku 2021

1. Stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. Zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki.

3. Standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia.

4. Beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień.

5. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności.

6. Znaczenie limitu 2 mln pln, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.

7. Wyłączenia spod regulacji.

8. Reklama w mediach społecznościowych i google a podatek u źródła.

9. Usługi w branży ubezpieczeniowej z punktu widzenia podatku u źródła – najnowsze interpretacje i orzecznictwo (usługi pośrednictwa, reasekuracji).

III. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży ubezpieczeniowej

1. Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania.

2. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.

3. Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.

4. Samochody w działalności przedsiębiorstwa:
a) nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
b) wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
c) eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
d) leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
e) samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?

IV. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży ubezpieczeniowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
a) moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu składek ubezpieczeniowych, wystawienie polisy, reasekuracja bierna i czynna, zmniejszenia stanu rezerw techniczno – ubezpieczeniowych, roszczenia regresowe,
b) składka reasekuratora oraz koszty akwizycji,
c) instrumenty finansowe – zbycie i realizacja,
d) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
e) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
f) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży ubezpieczeniowej:
a) koszty rezerwy techniczno – ubezpieczeniowej,
b) prowizje akwizycyjne na rzecz agentów i brokerów,
c) ujęcie w kosztach reasekuracji biernej i czynnej,
d) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
e) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
f) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
g) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
h) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST,
i) kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
j) limitowanie kosztów z art. 15e ustawy o CIT; zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
k) koszty finansowania dłużnego
l) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

3. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych:
a) akcje marketingowe w branży ubezpieczeniowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych,
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników/współpracowników (bony, vouchery, prezenty, strój, ubiór, abonamenty medyczne, sportowe, ubezpieczenie OC członków organów spółek).

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży ubezpieczeniowej.

V. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny – istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji, warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.).

2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR),
g) traktowanie sygnalistów i apetyt na ryzyko podatnika – jak opisać w strategii, a jak wdrożyć w życie,
h) zaangażowanie zarządu,
i) dobre praktyki zarządzania ryzykiem podatkowym.

3. Spółka nieruchomościowa:
a) definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej,
b) spółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
c) zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze,
d) pozostałe zmiany.

VI. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Nowelizacja VAT w branży ubezpieczeniowej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży ubezpieczeniowej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży ubezpieczeniowej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) korekta podatku VAT in plus oraz in minus w 2021 r.:
• nowe regulacje w zakresie korekty in plus,
• nowe przesłanki dla korekty in minus.
2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.
3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości (przykłady z branży ubezpieczeniowej).
5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.
7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 od 1.10.2021 r. w branży ubezpieczeniowej

1. Oświadczenia przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży ubezpieczeniowej.
4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
6. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży ubezpieczeniowej od 1.01.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
2. ZAW-FA – zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
10. Faktury korygujące w KSeF.
11. Nota korygująca a KSeF.
12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży ubezpieczeniowej.
13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży ubezpieczeniowej.
14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT w branży ubezpieczeniowej.

1. Zwolnienie przedmiotowe z podatku VAT dla usług finansowych (ubezpieczenia).
2. Obowiązek podatkowy (metoda kasowa).
3. Nieodpłatne świadczenia (prezenty małej wartości oraz próbki).
4. Prawo do doliczenia (bezpośrednia alokacja, współczynnik proporcji, czyli zakupu do usług zwolnionych i opodatkowanych).
5. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
e) dokument pro forma,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) refakturowanie (refaktura),
h) elementy konieczne faktury,
i) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
j) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.

V. Transakcje branży ubezpieczeniowej w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
2. Zmiana sposobu oznaczeń kodów GTU w szczególności „GTU_09”.
3. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP”,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 540 zł + 23% VAT

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – Rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-12-202117-12-2021Online

Zaufali nam: