Szkolenie online Dochody i wydatki budżetowe w 2021 roku w JSFP – praktyczne aspekty realizacji, również w sytuacji epidemii

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych, również w sytuacji epidemii. W ramach szkolenia uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, również w sytuacji epidemii, dowiedzą się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych, szczególnie w sytuacji epidemii oraz upewnią się czy prawidłowo przedstawiają dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) nadpłaty,
c) zaległości,
d) przedawnienia,
e) należności sporne i wątpliwe.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady, odsetki a kary. Zmiany stawek niektórych odsetek.

3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

4. Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady, ewidencja.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c) kontrahent w likwidacji, upadłości
d) postanowienia komornicze
e) zakończenie postępowania egzekucyjnego
f) koszty egzekucji.

6. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

7. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie postepowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.

8. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

9. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a) ewidencja księgowa,
b) klasyfikacja budżetowa.

10. Wydatki niewygasające.

11. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.

12. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

13. Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in. zmiana uprawnień wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.

14. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

15. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

16. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, szczególnie w sytuacji epidemii.

17. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-2021Online
26-11-2021Online
10-12-2021Online

Zaufali nam: