Szkolenie online Dotacje unijne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i usług komunalnych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: Cena: 490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Program

1. Zasady prowadzenia księgowości projektu:
a) beneficjenci prowadzący pełną księgowość,
b) uproszczone formy ewidencji.

2. Zakładowy plan kont.

3. Dostosowanie polityki rachunkowości:
a) zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów,
b) dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,
c) wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie,
d) wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
e) wyodrębniona ewidencja rozrachunków,
f) wyodrębniona ewidencja kosztów,
g) wyodrębniona ewidencja przychodów,
h) zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków,
i) ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym – przykłady zastosowań,
j) prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym.

4. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.

5. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych:
a) dokumenty finansowo-księgowe,
b) dokumenty merytoryczne,
c) kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu,
d) kontrola merytoryczna,
e) kontrola formalna,
f) kontrola rachunkowa,
g) przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.

6. Koszty bezpośrednie i pośrednie.

7. Personel projektu, baza personelu – opis we wniosku o dofinansowanie a faktyczne wydatki we wniosku o płatność, wymagane informacje, sposób zatrudnienia i zlecenia zadań:
a) stosunek pracy,
b) umowy cywilnoprawne,
c) samozatrudnienie,
d) Kwalifikowalność wynagrodzeń,
e) Podstawy prawne z zakresu wynagrodzeń,
f) Ewidencja czasu pracy – obowiązek pracodawcy,
g) Zasady obliczania różnych elementów wynagrodzenia,
h) wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, urlopu oraz innego okresu nie wykonywania pracy,
i) Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS oraz obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP,
j) Zawieranie umów oraz obliczanie wynagrodzeń z tytułu przychodów z działalności wykonywanej osobiście: umowy zlecenia, o dzieło,
k) Obowiązki płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
l) Dokumentowanie kosztów zatrudnienia.

8. Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych:
a) kwalifikowalność podatku VAT,
b) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację PO,
c) zakup środków trwałych,
d) zakup używanych środków trwałych,
e) zakup gruntu lub nieruchomości zabudowanej,
f) wartości niematerialne i prawne,
g) wkład niepieniężny,
h) opłaty finansowe,
i) koszty przygotowania projektu,
j) leasing,
k) amortyzacja,
l) koszty ogólne,
m) wydatki niekwalifikowane.

9. Realizacja projektu w partnerstwie – podział zadań i wydatków między partnerów projektu, zasady współpracy, umowa partnerska.

10. Wkład własny pieniężny/niepieniężny:
a) dokumentowanie wniesionego wkładu własnego,
b) księgowanie wkładu własnego,
c) kontrola wniesionego wkładu własnego.

11. Rodzaje dokumentów oraz wymogi stawiane im przez przepisy prawa:
a) faktura VAT (faktura korygująca),
b) nota korygująca,
c) faktura wewnętrzna VAT,
d) faktura pro forma,
e) faktura elektroniczna,
f) rachunek,
g) paragon,
h) umowa kupna-sprzedaży,
i) wyciąg bankowy,
j) raport kasowy,
k) nota księgowa,
l) dokumentacja obrotu magazynowego.

12. Zasady archiwizacji dokumentacji księgowej w zależności od wybranej formy prowadzonej księgowości.

13. Podatek dochodowy a dotacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-12-2021Online

Zaufali nam: