Szkolenie online Due diligence finansowe spółek – szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Obecne czasy wymagają od pracowników instytucji finansowych ogromnej ostrożności oraz umiejętności wnikliwej analizy danych przedsiębiorców i potencjalnych Klientów. Dzięki uczestnictwu w danym szkoleniu będziecie potrafili Państwo na dużym poziomie ogólności czytać sygnały ostrzegawcze związane z stabilnością i otoczeniem dostawcy (analiza sprawozdań finansowych, ruchów na akcjach, portfela projektów, dywersyfikacji przychodów itd.).

Program

1. Analiza sprawozdań finansowych pod kątem sygnałów ostrzegawczych i czynników ryzyka:
a) uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej – identyfikacja ryzyk, rekomendacje,
b) bilans – majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, ocena kondycji majątku, przykłady,
c) struktura własnościowa, formy prawne. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym,
d) analiza rachunku zysków i strat – źródła przychodów, struktura kosztów ( stałe, zmienne itp.),
e) analiza wyniku finansowego – stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi,
f) analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności – przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek,
g) zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
h) identyfikacja czynników ryzyka, mechanizmy zarządzania ryzykiem np. płynności, walutowym, kredytowym itp., wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi: faktoring, rachunkowość zabezpieczeń,
i) analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym,
j) zobowiązania warunkowe i inne pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, Zobowiązania i aktywa pozabilansowe, umowy rodzące kary umowne itp.,
k) wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności,
l) zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy,
m) kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe,
n) wykorzystanie danych niefinansowych (w tym sprawozdanie z działalności w roku obrotowym itp.),
o) objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze.

2. Analiza portfela strategicznego (portfel działalności), w tym:
a) uwarunkowania otoczenia. Model biznesowy (charakter, skala, złożoność), możliwość adaptacji do nowych warunków rynkowych,
b) analiza sprzedaży, główne rynki zbytu, sezonowość, produkty, asortyment, dywersyfikacja przychodów, stabilność powiązań, kontrakty długoterminowe,
c) specyfika branży, pozycja rynkowa firmy, konkurencja,
d) powiązania handlowe dostawcy, w tym kontrakty długoterminowe,
e) nakłady inwestycyjne,

3. Projekcje finansowe w tym: budżety i ich wykonanie, ocena racjonalności założeń, wariantowość.

4. Instrumenty finansowe w tym: analiza portfela akcji i innych instrumentów kapitałowych, rola pozostałych instrumentów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

07-10-202108-10-2021Online

Zaufali nam: