Szkolenie online Finanse dla niefinansistów – szkolenie praktyczne dedykowane członkom Rady Nadzorczej

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

dr Paweł Wnuczak – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej. Prowadzi zajęcia z zakresu analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Program

1. Znaczenie rachunkowości i finansów dla pracowników działów niefinansowych.

2. Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa:
a) odbiorcy informacji z rachunkowości – czego ja mogę oczekiwać od rachunkowości/ finansów w mojej firmie, albo w czym mogę je wspierać,
b) różne rodzaje rachunkowości dla różnych potrzeb.

3. Zrozumieć bilans – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście:
a) istota i struktura sprawozdania:
• walory informacyjne i ograniczenia bilansu,
• zasady klasyfikacji aktywów i pasywów – jakie mają znaczenie poznawcze.
b) istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu (środki trwałe i wartości niematerialne, inwestycje, należności i zobowiązania, zapasy, rezerwy, rozliczenia międzyokresowe itp.) – te pozycje już nigdy nie będą zagadkowe,
c) przypadki praktyczne: analiza wpływu codziennych transakcji gospodarczych na bilans i ich odzwierciedlenie w bilansie – warsztaty.

4. Zrozumieć rachunek zysków i strat (P&L) – jak go czytać ze zrozumieniem i po co on niefinansiście?
a) jak ocenić zyskowność /rentowność/ działalności firmy:
• obszary działalności, czyli zysk zyskowi nie jest równy,
• mamy zysk, a szef mówi, że nie ma na podwyżki – czy mówi prawdę?
• produkcja „idzie pełną parą”, a wyników finansowych nie ma – gdzie się one podziały?
b) różne sposoby prezentacji wyników realizowanych w biznesie podstawowym – wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny:
• różnice między wariantami (wady i zalety),
• częste błędy w analizie wariantu porównawczego rachunku zysków i strat,
c) przykłady praktyczne dotyczące rachunku zysków i strat.

5. Zrozumieć rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
a) istota i struktura sprawozdania – analiza skąd się wzięła i na co była wydatkowana gotówka w firmie?
b) analiza przypadku – czytanie rachunku przepływów pieniężnych,
c) metody sporządzania sprawozdania – ich właściwości i pojemność informacyjna,
d) przykład warsztatowy na analizę różnic między zyskiem a gotówką w firmie.

6. Analiza wskaźników finansowych:
a) analiza rentowności,
b) analiza płynności,
c) analiza zadłużenia.

7. Podsumowanie i zakończenie.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musiala@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

14-12-2021Online

Zaufali nam: