Szkolenie online Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki warsztaty dla praktyków

Kategoria: , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący

Monika Drab – radca prawny od 2004 roku, absolwentka Wydziału Prawa UW. Ekspertka BCC ds. odpowiedzialności prawnej członka zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. Karierę rozpoczęła od pracy w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie prowadziła postępowania administracyjne od przesłuchań po uczestnictwo w rozprawie. Następnie, była Z-ca Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji. Doświadczenie zdobywała także, zasiadając w RN, a także zarządzając spółką inwestycyjną. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm, świadczy doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i negocjowania umów.

Roman Seredyński – partner zarządzający UHY ECA, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych ze specjalizacją rachunkowość. Biegły rewident. Jest cenionym specjalistą w dziedzinie polskiego prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a także niemieckiego prawa bilansowego. Brał udział w licznych projektach m.in dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB. Wykładowca oraz autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Obecnie zarządza Grupą UHY ECA.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane Członkom Rad Nadzorczych, którzy na co dzień napotykają wiele problemów prawnych i rachunkowych oraz którzy chcieliby powiększyć swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Program

DZIEŃ I

MODUŁ II (ELEMENTY RACHUNKOWE)

Nowy Komitet Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP)

1. Wprowadzenie:
a) spółka akcyjna i kompetencje jej organów:
• Zarząd,
• Rada Nadzorcza,
• Walne Zgromadzenie.
b) regulamin Rady Nadzorczej na przykładzie spółek giełdowych.

2. Komitet audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP):
a) definicja jednostki zainteresowania publicznego,
b) uregulowania ustawy o biegłych rewidentach,
c) niezależność członków komitetu audytu,
d) wymogi merytoryczne dotyczące członków komitetu audytu,
f) polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta,
g) skład komitetu audytu,
h) kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny a Rada Nadzorcza,
i) współpraca z audytorem,
j) odpowiedzialność karna członków komitetu audytu.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation):
a) definicja informacji poufnej,
b) manipulacje na rynku,
c) zapobieganie nadużyciom na rynku i ich wykrywanie,
d) sankcje administracyjne.

4. Sprawozdawczość finansowa wg PSR oraz MSR:
a) śródroczna oraz roczna sprawozdawczość finansowa:
• kwartalne za pierwszy kwartał (nieaudytowane),
• półroczne wraz przeglądem sprawozdania finansowego,
• kwartalne za trzeci kwartał (nieaudytowane),
• roczne wraz z badaniem sprawozdania finansowego.
b) jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

5. Plan działania komitetu audytu w trakcie roku.

6. Spotkanie z Biegłym Rewidentem, kiedy, jak często oraz tematy spotkań i sposób prowadzenia rozmowy, kluczowe kwestie i prawidłowe odpowiedzi.

7. Ocena sprawozdania finansowego -analiza, kluczowe wskaźniki i jak czytamy sprawozdanie finansowe.

8. Dyskusja i zakończenie.

DZIEŃ II

MODUŁ I (ELEMENTY PRAWNE)

1. Wprowadzenie:
a) terminologia, jak czytać i interpretować akty prawne oraz umowy,
b) nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać,
c) akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie – hierarchia ważności, jakich błędów unikać,
d) znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
e) określenie możliwych zagrożeń prawnych związanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i metod prawnych radzenia sobie z nimi.

2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – elementy wybrane.

3. Rejestry przedsiębiorców (KRS, CEiDG):
a) skuteczność i konsekwencja wpisu do rejestru,
b) obowiązki sprawozdawcze i aktualizacyjne.

4. Umowy gospodarcze:
a) charakterystyka umów gospodarczych,
b) konstruowanie, sprawdzanie i zabezpieczanie umów gospodarczych – elementy wybrane,
c) „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie, gdzie szukać „pułapek”,
d) jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
e) określenie zasad odpowiedzialności za produkty lub usługi w umowach (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza),
f) formy umów i skutki ich niezastosowania,
g) zawieranie umów przez osoby nieuprawnione a możliwe konsekwencje prawne,
h) niewykonanie lub nienależyte wykonanie – jak się zabezpieczyć na taką ewentualność,
i) metody unieważniania umów gospodarczych,
j) metody rozstrzygania sporów.

5. Kontrakty z kontrahentami zagranicznymi – na co zwrócić szczególną uwagę.

6. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) ochrona tajemnicy na podstawie przepisów,
b) jak prawidłowo zabezpieczyć tajemnicę w umowach.

7. Dokumentacja przedsiębiorstwa i obowiązek jej przechowywania.

8. Ochrona wizerunku przedsiębiorstwa.

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

07-12-202108-12-2021Online

Zaufali nam: