NOWOŚĆ

Szkolenie online Konsolidacja sprawozdań finansowych od podstaw – kurs 4 dniowy

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 4 dni
Cena: 1990 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Terminy szczegółowe

Online:
Cz. I 29 – 30 listopada 2021
Cz. II 13 – 14 grudnia 2021

Prowadzący

Artur Raciński – biegły rewident, wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie konsolidacji sprawozdań finansowych, autor szeregu publikacji. W latach 1994-2003 był pracownikiem renomowanych firm audytorskich, w których kierował audytem rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych różnej wielkości grup kapitałowych. Od 2003 roku prowadzi firmę, w ramach której zajmuje się doradztwem z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, a zwłaszcza z zakresu konsolidacji sprawozdań finansowych. Współpracuje z wieloma grupami kapitałowymi i firmami audytorskimi. Autor książek „Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, „Konsolidacja sprawozdań finansowych”, a także szeregu artykułów dotyczących konsolidacji sprawozdań finansowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, omówienie organizacji procesu konsolidacji sprawozdań finansowych w grupie kapitałowej oraz obowiązków jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady podstawowych korekt i wyłączeń wprowadzanych przy konsolidacji metodą pełną, proporcjonalną i wycenie metodą praw własności.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy z dużo ilością przykładów korekt i wyłączeń wprowadzanych przy konsolidacji metodą pełną i wycenie metodą praw własności rozwiązywanych w trakcie zajęć.

Program

DZIEŃ I

1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego jednostek powiązanych:
a) podstawowe definicje,
b) zasady wyłączania jednostek z konsolidacji,
c) zasady rachunkowości grupy kapitałowej,
d) zakres dokumentacji konsolidacyjnej,
e) obowiązki jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych,
f) etapy sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.
2. Konsolidacja metodą pełną:
a) podstawowe zasady konsolidacji metodą pełną,
b) korekty konsolidacyjne związane z utworzeniem jednostki zależnej (objęcie udziałów gotówką i aportem),
c) korekty konsolidacyjne związane z nabyciem udziałów w jednostce zależnej.

DZIEŃ II

1. Wartość godziwa aktywów netto na dzień nabycia udziałów i w kolejnych latach obrotowych.
2. Zasady ustalania i odpisywania wartości firmy i ujemnej wartości firmy.
3. Podwyższenie kapitału podstawowego w jednostkach zależnych:
a) proporcjonalne objęcie udziałów w podwyższonym kapitale podstawowym,
b) zmiana udziału % w kapitale jednostek zależnych.
4. Zakup dodatkowych udziałów w jednostkach zależnych.

DZIEŃ III

1. Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach zależnych.
2. Eliminacja transakcji w ramach grupy kapitałowej:
a) eliminacja dywidend,
b) eliminacja należności i zobowiązań oraz przychodów i kosztów jednostek objętych konsolidacją metodą pełną,
c) niezrealizowane zyski i straty na sprzedaży zapasów oraz środków trwałych.

DZIEŃ IV

1. Sprzedaż całości udziałów w jednostkach zależnych.
2. Zasady przeliczania sprawozdania finansowego zagranicznej jednostki zależnej, ustalenie różnic kursowych z przeliczenia kapitału własnego, eliminacja transakcji z zagranicznymi jednostkami zależnymi.
3. Wycena udziałów metodą praw własności.
4. Różnice pomiędzy ustawą o rachunkowości a MSSF w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć:
Dzień I i III: 10:00 – 16:00
Dzień II i IV:  9:00 – 16:00

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
W trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-11-202114-12-2021Online

Zaufali nam: