Szkolenie online Obsługa dokumentu elektronicznego na platformie ePUAP

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 490 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Nabycie wiedzy teoretycznej związanej z przesyłaniem dokumentów elektronicznych przez elektroniczną skrzynkę podawczą do urzędu, w tym z przepisami zawartymi w: ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, kodeksem postępowania administracyjnego, instrukcją kancelaryjną. Zapoznanie się z pojęciami ESP, UPO, UPD, UPP. Zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie: wyszukiwania usługi na ePUAP wypełniania formularza elektronicznego na ePUAP, generowania dokumentu elektronicznego, walidacji dokumentu elektronicznego, podpisywania dokumentu elektronicznego podpisem kwalifikowanym i profilem zaufanym, wysyłania dokumentu elektronicznego do urzędu, generowania odpowiedzi przez urząd.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza urzędów, pracownicy urzędów zajmujący się korespondencją przez ePUAP, inni pracownicy urzędów.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie znał przepisy regulujące kwestię przesyłania dokumentów elektronicznych przez ESP do urzędu za pomocą platformy ePUAP. Zdobędzie wiedzę praktyczną z obsługi platformy ePUAP.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

– znaleźć wybraną usługę na platformie ePUAP
– wypełnić formularz
– walidować dokument elektroniczny na ePUAP
– podpisać dokument elektroniczny podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
– wysłać dokument elektroniczny do urzędu
– odebrać dokument elektroniczny z pozycji urzędnika
– wygenerować odpowiedź w postaci dokumentu elektronicznego do petenta
– obsługiwać swoją skrzynkę na ePUAP (dokumenty odebrane, wysłane, robocze, moje pliki, operacje)
– wyszukiwać wzór dokumentu elektronicznego w CRWDE

Program

1. Elektroniczne środowisko pracy urzędu: BIP, Serwis internetowy, elektroniczna skrzynka kontaktowa (ESP, UPO), e-urząd, System Obiegu Dokumentów
2. Elektroniczna skrzynka podawcza w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
3. Urzędowe poświadczenie odbioru w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych
4. Dokument elektroniczny? xml? dlaczego taki format?
5. Konta użytkowników: rejestracja konta na platformie ePUAP (w punkcie przewidziane ćwiczenia z zakładania konta dla osoby fizycznej)
6. Profil zaufany w aspekcie ustawy o informatyzacji
7. Ćwiczenia – złożenie wniosku o profil zaufany
8. ePUAP – w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
9. ePUAP – funkcjonalności
10. ePUAP – różne klasyfikacje (w punkcie przewidziane ćwiczenia z wyszukiwania określonej sprawy – usługi)
11. Usługi centralne a usługi lokalne
12. ePUAP – Wypełnienie formularza – ćwiczenia
13. ePUAP – przejście do dokumentu elektronicznego i jego walidacja – ćwiczenia
14. podpisywanie dokumentu elektronicznego profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym – pokaz lub ćwiczenia dla osób które mają podpis
15. Wysyłanie dokumentu elektronicznego do urzędu – ćwiczenia
16. Odbieranie dokumentu elektronicznego przez urząd – ćwiczenia
17. Generowanie odpowiedzi do petenta, podpisywanie i wysyłanie – ćwiczenia
18. Podpisywanie dokumentów elektronicznych wychodzących z urzędu – Kodeks Postępowania Administracyjnego
19. Instrukcja kancelaryjna – przyjmowanie dokumentów z ESP, wysyłanie odpowiedzi do petenta
20. Jak promować usługi zamieszczone na ePUAP przez urząd
21. Funkcje integracyjne ePUAP, wykorzystanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym na platformach: ZUS, CEIDG, SEKAP
22. Mechanizm tworzenia formularzy na ePUAP i generowania wzorów dokumentów elektronicznych
23. Wzory dokumentów elektronicznych? wyróżnik wzoru – xml, xsd – schema, xsl – wizualizacja
24. Repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na ePUAP w aspekcie ustawy o informatyzacji oraz rozporządzenia w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

Informacje organizacyjne

Cena: 490 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 09:00 – 14:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
08:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
09:00 – warsztat cz. I
10:30 – przerwa 30-minutowa
11:00 – warsztat cz. II
12:30 – przerwa 30-minutowa
13:00 – warsztat cz. III
14:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Justyna Świdnicka
22 208 28 47
justyna.swidnicka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-11-2021Online
08-12-2021Online

Zaufali nam: