Szkolenie online Opracowanie i analizy biznes planów

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski  – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Program

I. Biznesplan jako wyraz strategii zarządzania firmą

1. Biznesplan – informacje wstępne:
a) cele, funkcje i odbiorcy biznesplanu,
b) standardy sporządzania biznesplanów – duże a małe przedsięwzięcie, plany do projektów UE i dla instytucji finansowych,
c) procedury i etapy pisania biznesplanu – organizacja pracy i dobór autorów,
d) wzorcowa struktura biznesplanu,
e) błędy merytoryczne i formalne.

2. Elementy biznesplanu:
a) streszczenie menadżerskie – dobór treści, preferowane formy narracji,
b) cele i opis przedsięwzięcia – właściwa prezentacja produktu lub usługi,
c) analiza otoczenia projektu biznesowego – rynek docelowy, analiza nabywców, konkurencji, analiza sektora, model 5 sił Portera,
d) prezentacja posiadanych kompetencji – doświadczanie, zasoby materialne, ludzkie, know-how, plan organizacji i zarządzania,
e) wybór strategii biznesowej – deklaracja misji i wizji, definiowanie modelu biznesowego, zakres planu marketingowego,
f) synteza wniosków analizy strategicznej – analiza SWOT.

II. Finansowy wymiar biznesplanu

1. Wprowadzenie do planowania finansowego:
a) perspektywa kasowa a księgowa: różnica pomiędzy kosztem a wydatkiem, przychodem a wpływem pieniądza, zyskiem a przepływami pieniężnymi,
b) bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych – układ, treść, zakres informacyjny
c) księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe,
d) operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w systemie informacji finansowej przedsiębiorstwa.

2. Projekcja sprawozdań finansowych (ćwiczenia z wykorzystaniem MS Excel):
a) etapy planowania finansowego,
b) projekcja przychodów i kosztów działalności,
c) narzędzia budżetowania kosztów osobowych,
d) plan wydatków inwestycyjnych i odpisów amortyzacyjnych,
e) planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i bilansowanie cash flow,
f) analiza ryzyka – konstruowanie scenariuszy wydarzeń.

3. Metody analizy finansowej stosowane przy opracowywaniu biznesplanu:
a) analiza ryzyka operacyjnego i progu rentowności,
b) wybór źródeł finansowania – wykorzystanie dźwigni finansowej i połączonej,
c) analiza wrażliwości zysku,
d) wskaźnikowa ocena biznesplanu – rodzaje wskaźników i ich interpretacja w obszarach: rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności gospodarowania.

III. Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego

1. Tradycyjne i dochodowe metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych:
a) zmienna wartość pieniądza w czasie, stopa dyskontowa,
b) pojęcie kosztu kapitału,
c) prosta stopa zwrotu i okres zwrotu,
d) przepływy gotówkowe netto – sposób definiowania, FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego,
e) wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
f) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych – wykorzystanie biznesplanu do określenia wartości firmy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1190 zł + 23% VAT

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie również w formie stacjonarnej

 

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

04-11-202105-11-2021Online

Zaufali nam: