Szkolenie online Planowanie i modelowanie finansowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Planowanie i modelowanie finansowe

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych. Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresy budowania dynamicznych modeli finansowych, projektowania sprawozdań finansowych proforma oraz stosowania narzędzi oceny przedsięwzięć biznesowych i ryzyka. Warsztaty przygotowują do prowadzenia analiz inwestycyjnych i kapitałowych, uczestnicy poznają jak wystrzegać się częstych błędu i jakie się przy tym pojawiają. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi analitycznych. Zajęcia wzbogacone są analizą licznych praktycznych case studies w tym z dużych spółek giełdowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów pionów finansowych, rozwoju i controllingu.

Program

1. Wstęp do modelowania finansowego:
a) cele modelowania finansowego,
b) zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego,
c) etapy opracowywania modeli finansowych,
d) narzędzia planowania finansowego.

2 .Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu – identyfikacji nośników wartości:
a) rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze,
b) cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe,
c) poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego.

3. Opracowanie modelu finansowego – sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) zakres i treść sprawozdań finansowych – wprowadzenie,
b) analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi,
c) modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk,
d) prognozowanie przychodów ze sprzedaży:
• szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych,
• analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu,
• modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi.
e) planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej,
f) modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu:
• projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji,
• projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
• cash flow zarządczy.
g) projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu:
• bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania,
• optymalizacja struktury finansowania – mechanizm dźwigni finansowej.
h) narzędzia planowania podatkowego –  opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk,
i) konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji.

4. Analiza i ocena projekcji finansowych (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego:
• zmienna wartość pieniądza w czasie,
• metody szacowania kosztu kapitału; koszt kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM – zasady i najczęstsze pułapki w dyskusjach z analitykami,
• analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa,
• symulacje typu MonteCarlo w ocenie ryzyka przedsięwzięć biznesowych.
b) tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć:
• prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać,
• jak prawidłowo definiować przepływy gotówkowe przy stosowaniu metod dyskontowych, przepływy przedsiębiorstwa, przepływy dla właścicieli, przepływy dla dawców długu,   (FCFE,  FCFF, CFD) – sens ekonomiczny i wzajemne zależności,
• ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji, zależność pomiędzy EVA a dyskontowanie przepływów pieniężnych,
• wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)  – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
• ocena projektów o różnym czasie trwania, decyzje o kolejności realizacji przedsięwzięć.
c) wycena i szacowanie wartości kapitału intelektualnego – narzędzia i przykłady zastosowań,
d) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych – warsztaty z podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1190 zł + 23% VAT 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję