Szkolenie online Podatek akcyzowy w 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 550 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Piotr Paszek – doradca podatkowy, prawnik,  Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o ranking Rzeczpospolitej z 29 kwietnia 2020 r.

Cel szkolenia

Przedmiotem zajęć będą reguły stosowania ustawy o podatku akcyzowym oparte na analizie najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 r. (od 1 lutego 2021 r., od 1 maja 2021 r., od 1 lipca 2021 r.), a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lutego 2022 r.

Program

1. Regulacji ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy,
e) ubytki ponadnormatywne a zwolnienie z akcyzy,
f) terminy wejścia w życie ostatnich zmian w przepisach.

2. Zmiany w akcyzie wprowadzone i wchodzące w życie w najbliższym czasie (zmiany uchwalone przez Sejm) w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) kolejne przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy.

3. Utworzenie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
a) termin wejścia w życie nowych regulacji,
b) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
c) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
d) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
e) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie wymogu składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) nałożenie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

5. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

6. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

8. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej w praktyce:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
e) zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy.

10. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej, reguły postępowania w okresie przejściowym.

11. Sposób prowadzenia składu podatkowego:
a) omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego – skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny,
b) ewidencja składu podatkowego,
c) zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

12. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy:
a) dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
b) krajowy system teleinformatyczny (System EMCS),
c) pojęcie podmiotu wysyłającego,
d) definicja podmiotu odbierającego,
e) dokument elektroniczny e – AD,
f) dokument zastępujący e – AD,
g) raport odbioru i raport wywozu,
h) stosowanie e-DD – obowiązek czy prawo?

13. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów energetycznych:
a) paliwa silnikowe i paliwa opałowe,
b) stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje,
c) stawki akcyzy dla biopaliw,
d) stawki akcyzy na gaz ziemny,
e) stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

14. Skutku objęcia pozytywną stawka akcyzy wyrobów o kodzie CN 3403 od 1 listopada 2019 r.:
a) moment wejścia w życie nowych regulacji, przepisy przejściowe,
b) stawka akcyzy dla preparatów o kodzie CN 3403,
c) zakres i warunki stosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów o kodzie CN 3403 obowiązującego od 1.11.2019 r.

15. Regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) zakres możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) obowiązki formalne odnoszące się do dostaw objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
e) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) – czy w 2021 r. można nadal wykorzystywać papierowy dokument dostawy?

16. Aktualne zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów:
a) zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) formalna strona przemieszczenia – dokumenty dostawy, czy e-DD?

17. Stosowanie obniżonych stawek podatku akcyzowego dla olejów opałowych:
a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
b) zestawienia oświadczeń,
c) skutki błędów formalnych,
d) ostatnie zmiany w przepisach i ich praktyczne konsekwencje.

18. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego zawarte w ustawie o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych),
c) termin wejścia w życie nowelizacji, regulacje przejściowe.

19. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu:
a) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
b) nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
c) użycie wyrobów węglowych.

20. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot węglowy (PPW):
a) zakres obowiązków ewidencyjnych,
b) elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczący podmiot węglowy,
c) sposób zakładania i wypełniania ewidencji.

21. Finalny nabywca węglowy (FNW):
a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
b) czy finalny nabywca węglowy powinien prowadzić ewidencję wyrobów węglowych?
c) obowiązki finalnego nabywcy węglowego.

22. Zakres zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu, w tym. m.in.:
a) zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
b) zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego przez gospodarstwa domowe,
c) zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne, które wdrożyły odpowiednie systemu z zakresu ochrony środowiska lub podwyższania efektywności energetycznej,
d) najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.

23. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych obowiązujące w 2021 r.:
a) wprowadzenie e-DD dla tzw. większych dostawców objętych zwolnieniem wyrobów węglowych,
b) znaczenie oświadczeń nabywców wyrobów węglowych,
c) elementy oświadczenia o przeznaczenia, sposób podpisywania i składania,
d) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
e) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
f) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
g) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych.

24. Pakiet paliwowy w praktyce:
a) terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliw,
b) reguły dokonywania transakcji,
c) zmiany w przepisach wprowadzone od 1.09.2019 r.: m.in. rozszerzenie zakresu towarów objętych pakietem paliwowym,
d) przegląd najnowszego orzecznictwa.

25. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

  • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • certyfikat

 Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz.III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 48
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-11-2021Online
15-12-2021Online

Zaufali nam: