Szkolenie online Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej 2021 – praktyka i orzecznictwo z uwzględnieniem najnowszych zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 550 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Zajęcia mają za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany wchodzące w życie w 2021 r. (od 1 lutego 2021 r., od 1 maja 2021 r., od 1 lipca 2021 r.), a także zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. oraz od 1 lutego 2022 r.
Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych i energetycznych.

Program

1. Informacje wprowadzające:
a) źródła prawa,
b) najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),
c) zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
d) obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.

2. Najważniejsze zmiany w akcyzie wprowadzone w ostatnim czasie w tym m.in.:
a) sposób prowadzenia ewidencji akcyzowych w uwzględnieniem najnowszych przepisów,
b) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu gospodarczego,
c) poszerzenie listy podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy, objętych zerową stawką akcyzy),
d) przedłużenie możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy na kolejny okres,
e) regulacje przejściowe w ustawach nowelizujących.

3. Utworzenie od 1 lutego 2021 r. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych:
a) nowy zakres podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy,
b) termin na dokonanie rejestracji uzupełniającej dotychczasowych podatników akcyzy,
c) termin na dokonanie rejestracji przez pośredniczące podmioty gazowe i pośredniczące podmioty węglowe,
d) regulacje przejściowe.

4. Pozostałe zmiany w zakresie podatku akcyzowego wprowadzane w 2021 r.:
a) ustanowienie wymogu składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej,
b) wprowadzenie obowiązku składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
c) nałożenie wymogu prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej,
d) wprowadzenie e-DD dla niektórych dostawców wyrobów węglowych w ramach zwolnień od akcyzy.

5. Unormowania dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy:
a) ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
b) aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnik akcyzy – kto obowiązany jest ją dokonać?
c) wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,
d) zmiany dotyczące stosowania elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD),
e) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2021 r.?

6. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy:
a) warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
b) zasady weryfikacji nabywców gazu,
c) sposób prowadzenia ewidencji,
d) terminy i reguły rozliczania akcyzy,
e) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:
a) zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
c) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
d) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e) pozostałe zwolnienia od akcyzy ze względu na sposób zużycia gazu,
f) reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
g) zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

8. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:
a) postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,
b) czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

9. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych):
a) rodzaje składanych deklaracji,
b) wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
c) terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.

10. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:
a) sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
b) zużycie na potrzeby własne,
c) czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
d) moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

11. Ewidencja energii elektrycznej:
a) sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
b) wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
c) szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
d) sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
e) ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

12. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:
a) energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej, wysokość zwolnienia od akcyzy dla świadectw umorzonych w latach 2019 – 2021,
b) energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
c) energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
d) zwolnienia od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów (np. cele redukcji chemicznej),
e) zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,
f) warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
g) zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej.

13. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:
a) zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
b) moment zapłaty akcyzy,
c) rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej,
d) nowa stawka akcyzy dla energii elektrycznej od 1.01.2019 r., reguły postępowania w okresie przejściowym.

14. Zasady korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:
a) zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,
b) sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie,
c) zmiany związane z wprowadzenie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), wdrożenie EMCS PL2,
d) czy przewidziano opcję stosowania papierowego dokumentu dostawy w 2021 r.?

15. Nowe zasady stosowania zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych:
a) zakres zwolnień od akcyzy,
b) znaczenie oświadczeń o przeznaczeniu wyrobów węglowych,
c) reguły dokumentowania zwolnienia od akcyzy w obrocie międzynarodowym,
d) zasady tworzenia listy uprawnionych do deputatów węglowych,
e) elementy faktury sporządzanej dla dostaw wyrobów węglowych,
f) zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
g) e- DD dla dostaw wyrobów węglowych – zasady stosowania.

16. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej i gazowniczej.

17. Zmiany dotyczące sposobu sprzedaży oleju opałowego objętego obniżoną stawką akcyzy (zmiany dotyczące podatku akcyzowego wynikające z ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw):
a) wprowadzenie instytucji zużywającego podmiotu olejowego oraz pośredniczącego podmiotu olejowego,
b) nowe wymogi nakładane na podmioty zajmujące się zużyciem lub obrotem paliwami opałowymi (m.in. zgłoszenie rejestracyjne uproszczone, rejestr podmiotów zgłoszonych, nowy system składania oświadczeń o przeznaczeniu paliw opałowych za pomocą systemu SENT),
c) termin wejścia w życie nowelizacji, wyjątki, regulacje przejściowe.

18. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Informacje organizacyjne

Cena: 550 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-11-2021Online

Zaufali nam: