Szkolenie online Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program

CZĘŚĆ I

„Polski Ład” – zmiany w CIT od 2022 r.

1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:
a) składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
b) ulga dla pracowników (tzw. ulga dla „klasy średniej”),
c) nowe obowiązki dla płatników,
d) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
e) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – różne rozwiązania:
a) zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
b) wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
c) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
d) wprowadzenie reżimu holdingowego,
e) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
f) modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
g) ulga na robotyzację,
h) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
i) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
j) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
k) „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
l) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
m) wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
n) ulga konsolidacyjna,
o) wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
p) minimalny CIT,
q) zmiany w prawie przedsiębiorców – obniżenie limitu transakcji gotówkowych i wpływ na podatki dochodowe.

CZĘŚĆ II

Zagadnienia bieżące – przychody, koszty, kierunki interpretacyjne

1. Przychody i koszty podatkowe – najważniejsze zagadnienia.

2. Przychody podatkowe – zagadnienia bieżące:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w przypadku refakturowania.

3. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia bieżące:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów i kosztów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie.

4. Ulga na złe długi w podatku CIT:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

5. Kierunki interpretacyjne – najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA.

6. Różne zagadnienia:
a) opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT – wybrane zagadnienia,
b) rozliczanie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
c) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy (podsumowanie zmian),
d) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
e) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
f) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
g) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa,
h) rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na rok 2022 r. (np. wsteczne rozliczanie strat podatkowych, umorzenia z różnych tarcz a przychody, jednorazowa amortyzacja, odroczenia terminów, itp.).

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-10-2021Online
19-11-2021Online
25-11-2021Online
01-12-2021Online
08-12-2021Online
15-12-2021Online
21-12-2021Online
29-12-2021Online

Zaufali nam: