PRINCE2

Szkolenie online Podstawy zarządzania projektami połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan

Warstwa merytoryczna programu szkolenia zbudowana jest w oparciu o skuteczne narzędzia i techniki zarządzania projektami. Program uwzględnia kompilację metodyk: PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz elementów podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest dla praktyków biznesu, którzy w swojej pracy realizują wszelkiego rodzaju projekty. Koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach, prowadząc Uczestników krok po kroku przez zestaw narzędzi projektowych i ukazując pełny cyk życia realizowanego projektu.

Adresaci szkolenia

Osoby, które od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektów oraz te, które chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie efektywności w obszarze prowadzenia projektów rozliczanych z rezultatów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu.

Cele szczegółowe:
Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz podejścia agile. Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej. Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
• rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
• poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• Zdefiniować cel i zakres projektu.
• Wskazać, jak zbudować zespół projektowy.
• Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników.
• Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki.
• Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową.
• Przygotować harmonogram prac projektowych.
• Zdefiniować ryzyka i opracować plan zarządzania nimi.
• Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem oraz z interesariuszami.
• Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu.
• Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.

Metodyka szkolenia

Program realizowany w oparciu o metodykę PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Osią całego szkolenia jest model procesowy, który krok po kroku prowadzi uczestników przez wszystkie etapy projektu. Zakres szkolenia jest szeroki, a z uwagi na formułę zdalną nacisk położony jest na najistotniejsze elementy w obszarze zarządzania projektami. Uczestnicy wyposażani są w szablony realnej dokumentacji projektowej, możliwej do natychmiastowego wykorzystania w projektach różnej skali i o różnym poziomie skomplikowania. Każdy z dwóch dni szkolenia zakończy czat, w czasie którego Trener odpowie na pytania i wątpliwości Uczestników.

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia:
• Sprawy organizacyjne – program, konwencja szkolenia, cele szkolenia.
• Przegląd opinii indywidualnych dotyczących zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego:
• Działalność operacyjna a projekt.
• Definicja i cechy projektu, terminologia.
• Źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami:
• PMBoK
• PRINCE2
• IPMA
• AGILE PM
• Pryncypia metodycznego zarządzania projektami

4. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• Etapy projektu i cykl życia projektu.

5. Procesy przygotowawcze. Koncepcja projektu:
• Projekt a strategia organizacji.
• Definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART).
• Cel jako wskaźnik do oceny projektu – Arkusz Cel Projektu.

6. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
• Sponsor – rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora.
• Lider projektu – rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności.
• Zespół projektowy – charakterystyka, zadania – Arkusz Struktury Zespołu Zarządzania.

7. Zarządzanie doświadczeniami w projekcie:
• Analiza doświadczeń i wyciąganie wniosków – Arkusz Rejestru Doświadczeń.

8. Opisywanie produktów projektu:
• Definiowanie zakresu projektu.
• Zawartość opisu produktu – Arkusz Opisu Produktu.

9. Określanie zasadności biznesowej projektu:
• Analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe – Arkusz Uzasadnienia Biznesowego.

10. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
• Metodologia planowania projektowego – kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań.
• Struktura podziału produktów – Arkusz Struktury Podziału Produktów.
• Analiza zależności produktowych – Arkusz Diagramu Następstwa Produktów.
• Harmonogram projektu.
• Techniki tworzenia harmonogramu: model Gantta.
• Budżet w projekcie.

11. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• Definicja ryzyk i implikacje dla projektu.
• Identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Arkusz Rejestru Ryzyka.

12. Zarządzanie zagadnieniami w projekcie:
• Zagadnienie i zmiana w projekcie.
• Mechanizmy obsługi zagadnień projektowych – Arkusz Rejestru Zagadnień.

13. Interesariusze:
• Definicja, identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,
• Identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu – Arkusz Rejestru Komunikacji.

14. Karta Projektu:
• Definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Arkusz Karty Projektu.

15. Zarządzanie strategiczne w projekcie:
• Kluczowe punkty decyzji strategicznych w cyklu życia projektu.

16. Procesy realizacji projektu, monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:
• Cele i zasady.
• Komunikacja w projekcie.
• Zlecanie prac i raportowanie postępów – Arkusz Zezwolenia na Wykonanie Prac.
• Raportowanie okresowe i nadzwyczajne.
• Zamykanie etapów.
• Rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację – Arkusze Raportów.

17. Obsługa zmian i zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi:
• Procedura obsługi zagadnień projektowych i eskalowanie odchyleń – Arkusz Raportu Nadzwyczajnego.

18. Zamykanie etapów w projekcie:
• Podsumowanie etapu i aktualizacja parametrów projektu – Arkusz Raportu Końcowego Etapu.

19. Ewaluacja projektu:
• Rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Arkusz Raportu Końcowego Projektu.
• Analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki.

20. Zakończenie szkolenia
• Podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:00 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-10-202126-10-2021Online
09-11-202110-11-2021Online
25-11-202126-11-2021Online
09-12-202110-12-2021Online
20-12-202121-12-2021Online

Zaufali nam: