NOWE PRZEPISY

Szkolenie online Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe (PKZP) w 2021 – nowe przepisy

Kategoria: , , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do Członków Zarządów PKZP, Członków Komisji Rewizyjnej PKZP, księgowych prowadzących PKZP, praktyków PKZP w sektorze państwowym, samorządowym, jak również prywatnym.

Cel szkolenia

Idzie „nowe” – kasy zapomogowo pożyczkowe nie w rozporządzeniu, a w ustawie – po wielu latach nastąpi zmiana systemowa uchwalona przez sejm w dniu 11 sierpnia 2021r. i podpisana przez Prezydenta, oczekująca na publikację. Obecnie podstawą działania KZP w polskim systemie prawnym są przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502), wydanego na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. (t.j. z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 263) – dlatego też uwzględniając powyższe podjęto próbę „przeniesienia” do ustawy.
Celem szkolenia jest przedstawienie Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (PKZP), przybliżenie ich rodzaju oraz celu ich powstania wraz z procedurami tworzenia z uwzględnieniem wszystkich wprowadzonych zmian.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.
2. Redefinicja pojęć i definicji i ich konsekwencje:
a) kiedyś „pracownicza” KZP – dziś KZP,
b) kiedyś pracownik – dziś osoba wykonująca pracę zarobkową,
c) kiedyś zakład pracy – dziś pracodawca,
d) zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne.
3. Nowe uregulowania w zakresie społecznego nadzoru nad kasami – konieczność przekazywania „podmiotowi nadzorującemu” dokumentów wytwarzanych przez „kasę” – protokoły, sprawozdania finansowe, statut, ect.
4. Umowy pomiędzy pracodawcą a „kasą” – prawa i obowiązki. Stare i nowe formy pomocy udzielanej przez pracodawcę.
5. Zasady wykonywania czynności podejmowanych u pracodawcy przez członków kasy w związku z realizacją ich obowiązków w zarządzie i komisji rewizyjnej.
6. Konieczność posiadania REGONu – składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955).
7. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu – szkielet i „niezamknięty” katalog.
8. Koszty funkcjonowania kas.
9. Zdolność prawna w zakresie realizacji zadań statutowych oraz występująca na gruncie prawa materialnego ściśle z nią związana zdolność sądowa. „Pozywać i być pozywaną”.
10. Nowe zasady składania deklaracji i prowadzenia dokumentacji. Pisemna, dokumentowa i elektroniczna.
11. Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje.
12. Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie. Nowe zasady zwrotu wkładów członkowskich.
13. Rachunkowość KZP – księgi rachunkowe, sprawozdawczość i polityka rachunkowości i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Konieczność stosowania ustawy o rachunkowości.
14. Przetwarzanie danych osobowych – dostosowanie do „RODO”.
15. Likwidacja KZP.
16. Przepisy karne.
17. Zmiany w przepisach obowiązujących, m.in.: egzekucja z zapomogi – kodeks postępowania cywilnego i ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji; definicja pracodawcy – ustawa o związkach zawodowych.
18. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-10-2021Online
15-11-2021Online
09-12-2021Online

Zaufali nam: