Szkolenie online Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1400 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby zobligowane przepisami do składania oświadczeń majątkowych m.in.:

• samorządowcy (urząd, gmina, starostwo powiatowe, urząd miasta…),
• pracownicy administracji (urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, ministerstwa, NIK i KNF…),
• służby mundurowe,
• sędziowie i prokuratorzy,
• komornicy,
• pracownicy urzędów skarbowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie problematyki związanej z unikaniem błędów i niewłaściwą interpretacją przepisów regulujących składanie oświadczeń majątkowych.
Szkolenie przygotowuje uczestników do przekazania informacji o posiadanym stanie majątkowym w sposób rzetelny, co ogranicza ryzyko popełnienia błędu lub nieświadomego zatajenia stanu faktycznego.

Opis szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie wiedzy praktycznej; omówienie, case study i przeprowadzenie interaktywnych warsztatów opartych na pragmatyce prowadzonych czynności przez organy ścigania.

Szkolenie kończy się omówieniem konsekwencji prawno – karnych oraz finansowych zarówno dla osób popełniających czyny zabronione, jak również firm.
Tematyka szkolenia oparta jest na doświadczeniu prowadzącego i wiedzy (pracownik CBA, zajmujący wysokie stanowiska kierownicze) z zakresu zwalczania przestępstw o charakterze korporacyjnym i ekonomicznym w życiu gospodarczym, zarówno na etapie ich identyfikacji, stosowanych metod ich zwalczania oraz zakończenia – wyroki sądowe, straty wizerunkowe oraz możliwe działania naprawcze i ich efekty.

Praktyczne i teoretyczne informacje na temat prawidłowego sporządzania oświadczeń majątkowych oferują odbiorcom szkolenia wiedzę niezbędną do:

• podjęcia właściwych decyzji na etapie wypełniania dokumentu,
• złożenia dokumentu w odpowiednim czasie
•prawidłowego postępowania przy ewentualnej procedurze weryfikacji dokumentu przez organ do tego powołany.

W szczególności dotyczy to świadomego i efektywnego złożenia deklaracji, znajomości konsekwencji w przypadku podania nieprawdziwych informacji lub zatajenia wiedzy o stanie majątkowym oraz procedur postępowania w ww. przypadkach.

Program szkolenia

DZIEŃ I

„Oświadczenie Majątkowe” w przepisach i w praktyce:

• omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych;
• kto ma obowiązek składania oświadczeń majątkowych;
• ogólne zasady składania oświadczeń majątkowych;
• oświadczenia majątkowe w terminach określających czas na jego złożenie i okres weryfikacji;
• oświadczenia majątkowe w świetle przepisów wynikających z tzw. „ustawy antykorupcyjnej”.

Praktyczne aspekty sporządzania „Oświadczenia Majątkowego”:

• błędy występujące przy składaniu oświadczeń majątkowych i ich najczęstsze przyczyny;
• zasady właściwej weryfikacji danych w oświadczeniu majątkowym;
• składniki majątkowe podlegające obligatoryjnemu wpisaniu w zeznaniu o stanie majątkowym;
• procedura składania oświadczenia majątkowego w myśl obowiązujących przepisów;
• procedura składania wyjaśnień, sprostowań i wyjaśnienie ważnych okoliczności związanych z już złożonym oświadczeniem majątkowym.

Studium przypadku – analiza dokumentu dotyczącego oświadczenia majątkowego z przykładami na pozytywne i negatywne udokumentowanie stanu majątkowego w zakresie posiadania:

• trwałych składników materialnych w oświadczeniu majątkowym;
• udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej;
• „innych” dochodów;
• składników mienia ruchomego;
• zobowiązań pieniężnych wobec osób i podmiotów gospodarczych.

DZIEŃ II

Weryfikacja „Oświadczenia Majątkowego” w przepisach i praktyce:

omówienie wybranych przepisów i aktów prawnych;
• procedura weryfikacji i organy powołane do kontroli oświadczeń majątkowych;
• sposób postępowania w przypadku ujawnienia nieprawidłowości lub uzasadnionego podejrzenia o nieprawdziwych informacjach na temat stanu majątkowego;
• pragmatyka prowadzenia działań kontrolnych w obszarze praw i obowiązków obydwu stron postępowania, dotyczącego ujawnienia nieprawidłowości związanych ze złożonym oświadczeniem majątkowym;
• projekty i możliwe kierunki zmian w przepisach dotyczących składania oświadczeń majątkowych i posiadanego stanu majątku.

Studium przypadku – analiza demonstracyjnego oświadczenia majątkowego jako przykład błędnego postępowania przy składaniu deklaracji o stanie posiadanego majątku:

omówienie mechanizmów złożenia fałszywego oświadczenia majątkowego;
• konsekwencje złożenia nieprawdziwego oświadczenia majątkowego;
• prawidłowe ustalenie składników majątkowych stanowiące podstawę do podważania danych zawartych w oświadczeniu majątkowym;
• kompendium wiedzy o stosowaniu dobrych praktyk.

Wykładowca

Trener CTS z wieloletnią praktyką w zakresie zwalczania przestępczości o charakterze korupcyjnym, gospodarczym i kryminalnym nabytym w trakcie służby w Policji i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych.

Prowadzący zajęcia ma również doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń o tematyce przestępstw urzędniczych, efektywnego zdobywania informacji, działania wywiadu i kontrwywiadu oraz analizy kryminalnej.

Informacje organizacyjne

Cena: 1400 zł netto

  • zapewniamy dostęp do platformy  do komunikacji audio/wideo MS TEAMS
  • uczestnicy szkolenia muszą dysponować laptopem/komputerem z dostępem do Internetu. 
  • na zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia (PDF)

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Magdalena Komór
22 208 21 22
magdalena.komor@cts.com.pl

 

Dostępne terminy

09-12-202110-12-2021Online

Zaufali nam: