PRAWO I PRAKTYKA

Szkolenie online Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie – prawo i praktyka

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł. + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zdobycie i uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami w firmie (w tym m.in. w zakresie BDO, w zakresie magazynowania odpadów, stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych). Umiejętność zidentyfikowania potencjalnych niezgodności w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do prezentowanych zagadnień, w szczególności w zakresie magazynowania odpadów, posiadanego wpisu w BDO i wynikających z tego obowiązków (w szczególności w zakresie prowadzonej dokumentacji, ewidencji odpadów i sprawozdawczości).

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami, w tym zlecający usługi odbioru odpadów, odpowiedzialni za prawidłowe magazynowanie, prowadzący dokumentację związaną  z gospodarowaniem odpadami w firmie, za rejestrowanie operacji związanych z zagospodarowaniem odpadów; specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług, pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami; osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi – różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej.

Program szkolenia

1. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami w firmie (wytwórcy, zbierający, przetwarzający).

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swoich obowiązków.

3. Baza danych o odpadach – omówienie modułów, uprawnień, zakresu korzystania z BDO, aktualizacja danych, korespondencja z urzędami.

4. Praktyczne omówienie:
a) prowadzonej Ewidencji odpadów w firmie (Karty Przekazania, Karty Ewidencji),
b) obowiązków Sprawozdawczych.

5. Omówienie zgodności – WPIS w BDO/ Zakres prowadzonej EWIDENCJI/ Obowiązki SPRAWOZDAWCZE.

6. Magazynowanie odpadów po 01.01.2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742):
a) kogo dotyczą nowe wymagania,
b) omówienie wyłączeń,
c) minimalne wymagania dla wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę,
d) magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
e) zasady etykietowania odpadów,
f) aspekty praktyczne.

7. Wymagania prawne versus kary.

8. Zmiany po 1 stycznia 2021 (m.in. BDO a JPK -plany).

9. Sesja pytań, wymiana doświadczeń.

10. Podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Cena: 540 zł. + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

25-11-2021Online

Zaufali nam: