Szkolenie online Projekty inwestycyjne w praktyce – ocena, interpretacja, modele finansowe, sterowanie ryzykiem

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cele szkolenia

• Wyjaśnienie zasad i metod analizy projektów inwestycyjnych
• Zdobycie umiejętności praktycznych dotyczących stosowania prostych i złożonych instrumentów oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
• Wykształcenie zdolności do oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
• Zdobycie umiejętności stosowania zaawansowanych narzędzi oceny projektów ukierunkowanych na kreowania wartości i opcje realne

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,
• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji/przedsiębiorstwa,
• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV,
• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych,
• analizowania ryzyka inwestycji/pomysłów,
• analizowania biznes planów i studiów wykonalności,
• uwzględniania zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od decyzji operacyjnych,
• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,
• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego.

Metodyka szkolenia

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu oceny projektów inwestycyjnych. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne z wykorzystaniem MS Excel.

Adresaci szkolenia

Program szkolenia jest skierowany do osób, które zajmują się oceną projektów inwestycyjnych i analizą ryzyka tych projektów.

Program

I. Decyzje inwestycyjne a cel finansowy przedsiębiorstw

1. Istota i klasyfikacja projektów inwestycyjnych w rozwoju spółek.

2. Konstrukcja i ocena biznes planów i studiów wykonalności.

3. Fundamenty matematyki finansowej w pigułce – kapitalizacja i dyskontowanie.

4. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, strumienie płatności).

5. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

II. Metody oceny projektów inwestycyjnych i analiza ryzyka

1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do oceny projektów:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow).

3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR,
e) indeks zyskowności PI.
6. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
f) współczynnik zmienności,
g) równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.

7. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:
a) symulacje,
b) analiza scenariuszy.

III. Podejścia alternatywne w ocenie projektów

1. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością i ocenie projektów:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

2. Finansowe mierniki kreowania wartości – czyli jak monitorować wartość:
a) rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,
b) wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added),
c) stopa zwrotu oparta na przepływach pieniężnych CFROI (cash flow return on investment).

3. Opcje realne – wykorzystanie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych zorientowanych na wartość:
a) ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych,
b) identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych,
c) wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu,
d) wycena elastyczności decyzyjnej menedżerów.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

14-12-202115-12-2021Online

Zaufali nam: