Szkolenie online Rachunkowość budżetowa w 2021 – praktyczne aspekty ewidencji księgowej w sektorze publicznym

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze najczęściej występujących problemów przy księgowaniach w jednostce budżetowej (również błędów wykazywanych w protokołach pokontrolnych RIO I NIK), ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych tj. ewidencji księgowej poszczególnych rodzajów operacji również po zmianach prawnych w tym zakresie.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Problemy ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.:
a) nadpłaty,
b) należności sporne i wątpliwe,
c) odraczanie terminu płatności,
d) rozłożenie na raty,
e) umorzenia,
f) przedawnienia.

2. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności – zmiany w tym zakresie.

3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.

4. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

5. Problemy ewidencji wydatków, w tym min.:
a) wydatki remontowe i inwestycyjne,
b) zakupy bieżące, a majątkowe,
c) zaangażowanie i zobowiązania,
d) wydatki niewygasające.

6. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Korekta kosztów.

7. Rozliczenia międzyokresowe – zasady, uproszczenia.

8. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.

9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne.

10. Ewidencja wyniku finansowego.

11. Fundusz jednostki i jego analityka.

12. Sprawozdawczość finansowa.

13. Sesja pytań i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-2021Online
08-12-2021Online

Zaufali nam: