Szkolenie online Ujmowanie przychodów i kosztów z kontraktów długoterminowych w firmach branży budowlanej

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem regulacji nowego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, właściwego dla firm branży budowlanej oraz wszystkich innych podmiotów wykonujących projekty (kontrakty) długoterminowe. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najnowsze zmiany w KSR 3 przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 10.40.2018 r. oraz omówiony będzie nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, który wszedł w życie od 01.01.2018.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych oraz działów controllingu, budżetowania, zarządzania kosztami i przychodami w firmach branży budowlanej, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor budowlany.

Program

1. Specyfika działalności wykonywanej w formie kontraktów długoterminowych i jej wpływ na ustalanie przychodów, kosztów i wyników.

2. Pojęcie i cechy kontraktu długoterminowego w regulacjach rachunkowości.

3. Potrzeby informacyjne zarządzania kontraktami długoterminowymi a system informacyjny rachunkowości:
a) wewnętrzni odbiorcy informacji,
b) zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
c) sprawozdawczość finansowa.

4. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej:
a) Ustawa o rachunkowości,
b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”,
c) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

5. MSSF 15 – nowe podejście do ujęcia przychodów i jego wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych:
a) cel i zakres MSSF 15,
b) podstawowe definicje,
c) identyfikacja umowy z klientem,
d) identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczeń,
e) ustalenie ceny transakcyjnej,
f) alokacja ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczeń,
g) ujęcie przychodu w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy,
h) prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach wg MSSF 15.

6. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” – podstawa zasad rachunkowości kontraktów długoterminowych w Polsce:
a) cel i zakres Standardu,
b) podstawowe definicje,
c) przedmiot i zakres aktualizacji KSR 3 z 10.04.2018 r.

7. Globalny budżet przychodów z umowy oraz globalny budżet kosztów umowy a kosztorys budowlany.

8. Prawne aspekty zawierania umów budowlanych lub deweloperskich a regulacje KSR 3 w zakresie łączenia i dzielenia umów długoterminowych – wpływ szczegółowej identyfikacji na wynik umowy.

9. Informacje z placu budowy o zaawansowaniu prac a ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej.

10. Przychody z kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

11. Premie, sumy zatrzymane, zaliczki, roszczenia i kary umowne – ujęcie i wycena.

12. Koszty kontraktów długoterminowych – wpływ regulacji rachunkowości na wynik umowy.

13. Wycena i ujmowanie przewidywanej straty na kontrakcie.

14. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych kontraktów długoterminowych.

15. Wewnętrzne ceny transferowe i ich wpływ na wycenę kontraktów długoterminowych – case study.

16. Odroczony podatek dochodowy w kontraktach długoterminowych.

17. Prezentacja i ujawnianie informacji – zmiany we wzorze sprawozdania finansowego.

18. Rozwiązania techniczno – organizacyjne stosowania KSR 3.

19. Ewidencja księgowa kosztów i przychodów z kontraktów długoterminowych – propozycje zmian w Zakładowym Planie Kont uwzględniających nowe regulacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3.

20. Wpływ na wynik finansowy szczególnych regulacji rachunkowości w obszarze wyceny kontraktów długoterminowych – kompleksowy przykład objaśniający.

21. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

02-12-202103-12-2021Online

Zaufali nam: