Szkolenie online VAT 2021 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem nowego JPK i pakietu SLIM VAT

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online VAT 2021 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem nowego JPK i pakietu SLIM VAT

25 06 2021 - Online
16 07 2021 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2021.

Program szkolenia

1. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT (JPK_V7M oraz JPK_V7K) od 1 października 2020 r.:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd,
e) nowe grupowania towarów i usług (GTU 1-13),
f) podział na poszczególne rodzaje transakcji (SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA, MPP),
g) oznaczenia dowodów księgowych (RO, WEW, FP, IMP, VAT_RR, MK).

2. Idea wprowadzenia nowych rozwiązań w pakiecie SLIM VAT od 2021 r.:
a) SLIM VAT ułatwienia czy utrudnienia w rozliczaniu podatku VAT?
b) brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
c) wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę,
d) wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych,
e) regulacje uzupełniające instytucję Wiążącej Informacji Stawkowej oraz matrycę stawek VAT,
f) zmiany doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy.

3. Mechanizm podzielonej płatności w wariancie obowiązkowym i dobrowolnym:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
d) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
e) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych,
j) przelewy zbiorcze – prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT,
k) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
l) split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
m) uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT – praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT (praktyka organów podatkowych w związku z COVID-19),
n) KKS – 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!
o) co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

4. Biała lista podatników:
a) elektroniczny wykaz podmiotów:
• którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
• zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
• dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu,
b) jak sprawdzić statusu kontrahenta na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
c) skutki otrzymania negatywnego komunikatu,
d) sprawdzenie rachunku bankowego na białej liście (na jaki dzień dokonać sprawdzenia oraz jak udokumentować weryfikację),
e) zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS,
f) negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS,
g) zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji (nowe regulacje związane z COVID-19),
h) mechanizm podzielonej płatności a biała lista.

5. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

6. Nowa matryca stawek VAT (rewolucja w kwalifikowaniu towarów i usług na potrzeby określenia stawki VAT):
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

7. Faktura VAT:
a) Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym,
b) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
c) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia oraz obowiązek przesyłania wszystkich otrzymanych faktur do fiskusa.

8. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 i 2021 r.:
a) zasady wystawiania faktur do paragonów i ich ujęcie w nowym JPK_VAT,
b) kasy fiskalne online (dla kogo kasa fiskalna online obowiązkowa i od kiedy?),
c) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
d) nowe zasady wystawiania paragonów,
e) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
f) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
g) problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego.

9. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku z obrotem „fakturami pustymi”:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. „faktur pustych”.

10. Zasady ustalania proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do działalności podlegającej i niepodlegającej VAT:
a) działalność gospodarcza opodatkowana,
b) działalność gospodarcza zwolniona,
c) działalność niemająca charakteru gospodarczego,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia a działalność niepodlegająca VAT,
e) zakupy wykorzystywane do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
f) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
g) wpływ nowelizacji na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują ZFŚS?
h) określenie za pomocą prewspółczynnika stopnia wykorzystania zakupionych towarów i usług do działalności gospodarczej oraz działalności niepodlegającej VAT,
i) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
j) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
k) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
l) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów,
m) przykładowe metody zastosowania prewspółczynnika i współczynnika (przykłady pozytywnych interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego).

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 15%, 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
d) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10:00 – 15:00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

25 06 2021 - Online
16 07 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję