Czas trwania: 1 dzień
Cena: 540 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące poprawnego dokumentowania transakcji, sprawdzenia wiarygodności kontrahenta oraz przedstawienia pozostałych dokumentów występujących w obrocie handlowym. Wskazane zostaną również wszystkie możliwe narzędzia pomagające zweryfikować kontrahenta oraz sposób korzystania z nich.

Program

1. Konstrukcja podatku VAT:
a) podatek należny i naliczony (sprzedaż i zakupy),
b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i w jakich transakcjach ma to szczególne znaczenie),
c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu zabezpieczenia prawa do odliczenia VAT),
d) jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?
e) „biała lista” nowy rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę , siedzibę, nr KRS/CEiDG, numer rachunku bankowego a także informacje o podatnikach, którzy utracili status VAT czynnego, podatnikach, którym odmówiono rejestracji oraz, których przywrócono do rejestru,
f) sankcje związane z „białą listą” (brak statusu podatnika VAT czynnego, zapłata na innych rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze),
g) katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT oraz skutki wykreślenia,
h) kwota netto i kwota brutto na umowie i fakturze (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania),
i) stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu, przedstawienie projektu zmian w stawkach VAT),
j) Wiążąca Informacja Stawkowa (utworzenie 1 listopada 2019 roku nowej instytucji dającej możliwość sprawdzenia właściwej stawki VAT),
k) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT i jak ją udokumentować?
l) na czym polega odwrotne obciążenie i jakich transakcji dotyczy,
m) metoda podzielonej płatności (Split payment) a faktura VAT,
n) zastąpienie od 1 listopada 2019 roku odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności, (jakich transakcji dotyczy zamiana, jakie będzie wyglądała faktura po zmianie).

2. Dokumentowanie transakcji VAT:
a) dokumenty szczególne z punktu widzenia ewidencji VAT,
b) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe, faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) faktura w transakcjach odwrotnie obciążonych (specyficzne elementy faktury),
d) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
e) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona, dokument pro forma,
f) likwidacja faktur wewnętrznych (sposób dokumentowanie świadczeń nieodpłatnych),
g) faktura VAT RR,
h) faktura VAT wystawiana przez małego podatnika,
i) faktura VAT wystawiana w przypadku rozliczania procedur marży,
j) faktury wystawiane przez nabywcę (samofakturowanie),
k) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
l) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie),
m) faktury zdigitalizowane (np. skan),
n) elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych czyli możliwość wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,
o) refakturowanie (refaktura),
p) duplikat faktury, elementy konieczne faktury,
q) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
r) rabat, skonto, upust a treść umowy i faktury, terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
s) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
t) wystawienie faktury po terminie,
u) refakturowanie usług, data sprzedaży na fakturze,
v) czynności złożone czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
w) kwalifikacja czynności głównej (dominującej) w ramach świadczenia kompleksowego, faktura a paragon,
x) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
y) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach, kiedy trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
z) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

3. Sankcje podatkowe i karne w związku z obrotem wadliwymi i nierzetelnymi fakturami:
a) faktury wadliwe i nierzetelne (przykłady),
b) pojęcie pustej faktury (przykłady),
c) sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”,
d) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku nie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (brak zapisu na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”),
e) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku wystawienia faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy,
f) sankcja w postaci braku możliwości zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów zapłaty na rachunek bankowy inny niż wskazany w nowym rejestrze podatników VAT,
g) skutki wskazania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze.

4. Gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji handlowej (dokumenty zakupowe i sprzedażowe) dla:
a) transakcji krajowych,
b) WDT/WNT,
c) eksport/import towarów,
d) świadczenie usług poza terytorium kraju.

5. Warunki dostawy towarów i organizacja transportu a podatek VAT:
a) konsekwencje zapisów w umowie,
b) międzynarodowe reguły INCOTERMS,
c) brak regulacji w umowie,
d) zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego.

6. Rodzaje świadczonych usług i ich wpływ na treść faktury:
a) usługa jednorazowa,
b) usługa ciągła,
c) usługa etapowa,
d) refakturowanie.

7. Procedury wewnątrz organizacji:
a) instrukcje, regulaminy, zakresy czynności mogące mieć wpływ na poprawność dokumentowania i rozliczania transakcji VAT oraz zminimalizowanie ryzyk związanych z odpowiedzialnością karną za obrót pustymi fakturami,
b) rekomendacje i wskazówki praktyczne.

8. Transakcje łańcuchowe (wielostronne):
a) charakterystyka transakcji łańcuchowych,
b) dokumentowanie transakcji łańcuchowych (faktura VAT oraz inne dokumenty),
c) transakcje karuzelowe (charakterystyka i zagrożenia),
d) najważniejsze czynniki ryzyka.

9. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-11-2021Online

Zaufali nam: