Szkolenie online VAT i CIT 2021/2022 w branży farmaceutycznej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 890 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę farmaceutyczną.

Program*

DZIEŃ I

Nowelizacja VAT w branży farmaceutycznej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży farmaceutycznej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży farmaceutycznej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) korekta podatku VAT in plus oraz in minus w 2021 r.:
• nowe regulacje w zakresie korekty in plus,
• nowe przesłanki dla korekty in minus.
2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.
3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości (przykłady z branży farmaceutycznej).
5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych (stawka dla wyrobów medycznych i towarów związanych z ochroną zdrowia).
7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 od 1.10.2021 r. w branży farmaceutycznej

1. Oświadczenia przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży farmaceutycznej.
4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
6. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży farmaceutycznej od 1.01.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
2. ZAW-FA – zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
10. Faktury korygujące w KSeF.
11. Nota korygująca a KSeF.
12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży farmaceutycznej.
13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży farmaceutycznej.
14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Pakiet e-Commerce w branży farmaceutycznej

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
2. Procedura OSS (WSTO oraz usługi dla osób niebędących podatnikami).
3. Procedura Import One Stop Shop (IOSS).
4. Miejsce opodatkowania i obowiązujące limity dla poszczególnych procedur.

V. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT w branży farmaceutycznej

1. Stawka VAT dla wyrobów medycznych i towarów związanych z ochroną zdrowia.
2. Obowiązek podatkowy (dostawy epizodyczne oraz ciągłe).
3. Nieodpłatne świadczenia (prezenty małej wartości oraz próbki).
4. Świadczenia wzajemne (m. in. barter).
5. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
e) dokument pro forma,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) refakturowanie (refaktura),
h) elementy konieczne faktury,
i) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
j) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
k) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.

VI. Transakcje branży farmaceutycznej w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
2. Zmiana sposobu oznaczeń kodów GTU w szczególności „GTU_09”.
3. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP”,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

DZIEŃ II

CIT w branży farmaceutycznej

I. Projekt nowelizacji CIT w ramach „Nowego Ładu” – omówienie planowanych zmian

1. Tzw. „CIT estoński” – poszerzenie zakresu stosowania ryczałtowego opodatkowania spółek.

2. Zmiany w zakresie cen transferowych.

3. Koszty finansowania dłużnego – nowa reguła obliczania limitu kosztów.

4. Ukryta dywidenda.

5. Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w zakresie stosowania ulg dotychczasowych.

6. Modyfikacja pojęcia rezydencji podatkowej.

7. Zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła.

II. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

4. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży farmaceutycznej:
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
b) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży farmaceutycznej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.
c) problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych,
d) akcje marketingowe w branży farmaceutycznej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych:
• organizacja konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, premie lojalnościowe i pieniężne, sponsoring, programy motywacyjne – dokumentacja, konsekwencje po stronie organizatora i uczestnika akcji,
• wręczanie prezentów, gadżetów i upominków o niskiej wartości dodanej,
• wydatki o charakterze reprezentacyjnym – pułapka kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (jak traktować alkohol w świetle ograniczeń – najnowsze korzystne stanowisko Dyrektora KIS!).
e) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży farmaceutycznej.

5. Podatek u źródła w branży farmaceutycznej:
a) opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz kontrahentów zagranicznych,
b) opodatkowanie nabycia usług niematerialnych (np. reklamowych, zarządczych, doradczych, gwarancji i poręczeń) od podmiotów zagranicznych,
c) opodatkowanie dywidend,
d) obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika i podwyższona miara należytej staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Cena: 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 540 zł + 23% VAT

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
9:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

20-12-202121-12-2021Online
20-12-202121-12-2021Online

Zaufali nam: