Szkolenie online VAT i CIT 2021 w branży leasingowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online VAT i CIT 2021 w branży leasingowej

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online

Kategoria: , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę leasingową.

Program

DZIEŃ I

VAT dla branży leasingowej

1. JPK_VAT w praktyce:
a) korekta JPK części deklaracyjnej i korekta JPK w części ewidencyjnej (konieczność złożenia zawiadomienia o czynnym żalu),
b) oznaczenie „TP” – czy wartość sprzedaży ma znaczenie? (0111-kDiB3-1.4012.876.2020.2.KO),
c) świadczenie / nabycie usług serwisowych czy sprzedaż części samochodowych (pod kątem MPP i GTU_07) – najnowsze orzecznictwo (0113-KDIPT1-2.4012.790.2020.1.KT),
d) oznaczenia stosowane do WNT, importu towarów rozliczanych zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, importu usług?
e) zakres usług oznaczanych GTU_12,
f) sprzedaż pojazdów w procedurze VAT marża – zasady ujmowania w JPK,
g) wydanie bonów i voucherów pracownikom i klientom – jakim oznaczeniom podlega w ramach JPK?

2. Slim VAT w praktyce oraz na gruncie objaśnień MF:
a) korekty in minus:
• firma leasingowa jako sprzedający – omówienie występujących przypadków i wymaganej dokumentacji, czy zapisy na fakturze korygującej potwierdzające wzajemne ustalenia mogą być wystarczające?
• firma leasingowa jako nabywca – kiedy należy obniżyć VAT naliczony i na podstawie jakiego dokumentu? Czy wskazane są zmiany umów z dostawcami w tym zakresie? Czy korekta na podstawie innego dokumentu niż faktura korygująca zobowiązuje do późniejszej korekty JPK, po otrzymaniu faktury korygującej?
• jaką formę powinny mieć porozumienia o przedłużeniu stosowania „starych” zasad?

b) korekty in plus:
• korekta błędu a podwyższenie ceny,
• czy w tym zakresie wymagana jest szczególna dokumentacja?

c) korekty WNT (in plus i in minus) na gruncie orzecznictwa:
• kiedy korekty uwzględniane na bieżąco, a kiedy wymagana korekta poprzednich rozliczeń,
• jakie kursy walut stosować?
• jak korygować WNT od podmiotów z Wielkiej Brytanii?

d) zmiany w zakresie stosowania MPP:
• czy kompensowane wierzytelności nadal muszą być wymagalne? Czy kompensaty takie rodziły ryzyko dotychczas?
• czy możliwe są kompensaty trójstronne?
• kiedy płatność zaliczki powinna być dokonana w MPP? Czy powstaje obowiązek zapłaty pozostałej kwoty należnej w MPP? Kiedy na wystawianej fakturze zaliczkowej i ostatecznej powinno być wprowadzone oznaczenie MPP?

e) jednolite kursy walut – w jakim zakresie mogą mieć zastosowanie?
f) pozostałe zmiany wynikające ze SLIM VAT 1.0.

3. Zagadnienia bieżące:
a) interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie kart paliwowych,
b) opłaty dodatkowe i zasady ich opodatkowania w zależności od produktu, którego dotyczą,
c) cesje, zmiany formy działalności, przekształcenia korzystających – korekty faktur i zasady ich wystawiania,
d) odliczenie VAT z tytułu nabycia środka trwałego – zakres działań uznawanych za zachowanie należytej staranności w warunkach firmy leasingowej (brak przedmiotu leasingu jako najczęstszy przypadek fraudów),
e) wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu – jak powinna być dokumentowana a jak wygląda rzeczywistość?
f) wypowiedzenie umowy / szkoda całkowita – rozliczenie na gruncie VAT LO/LF,
g) wypowiedzenie i wznowienie umowy leasingu – zasady dokumentowania w świetle orzecznictwa – moment rozpoznania obowiązku podatkowego,
h) leasing zwrotny – czy po wyroku TSUE z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Mydibel każda forma leasingu zwrotnego jest obarczona ryzykiem? Orzecznictwo organów podatkowych,
i) faktury elektroniczne – czy wymagane jest oświadczenie dostawcy zapewniające integralność treści i autentyczność pochodzenia? Czy są weryfikowane zgody? Czy wystarczy przesłanie w formie elektronicznej i akceptacja po stronie nabywcy np. zapłatą?
j) ulga na złe długi w VAT – zasady stosowania na gruncie najnowszego orzecznictwa.

4. Planowane zmiany przepisów w zakresie VAT:
a) slim VAT 2.0:
• zmiana terminu na złożenie formularza VAT-26,
• zmiana terminu na wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
• miany dotyczące faktur korygujących,
• likwidacja duplikatu faktury,
• miany dotyczące faktur zbiorczych,
• bilet jako faktura VAT,
• zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT,
• zmiany w uldze na złe długi,
b) faktury ustrukturyzowane – korzyści dla podatników.

5. Podatek akcyzowy – najnowsze zmiany:
a) przebudowa zarejestrowanego samochodu ciężarowego jako czynność opodatkowana,
b) podatnik – kto jest zobowiązany zgłosić przebudowę do starostwa i zapłacić podatek akcyzowy (przykłady),
c) dokumenty wymagane dla pierwszej rejestracji samochodu na terytorium kraju.

DZIEŃ II

CIT dla branży leasingowej

1. Zmiany w zakresie CIT 2020 / 2021 w zakresie dotyczącym firm leasingowych:
a) opodatkowanie spółek komandytowych – czy ma wpływ na zawarte umowy leasingu?
b) zmiany w zakresie zasad amortyzacji poleasingowych środków trwałych,
c) podatek u źródła – czy zostaną wprowadzone zmiany w zakresie obowiązku poboru podatku od wypłat przekraczających 2 mln zł? Jakie płatności będą objęte tym limitem? Zakres działań wyznaczających należytą staranność w weryfikacji beneficjenta rzeczywistego płatności? Certyfikaty rezydencji – tylko oryginał czy także kopia (skan, PDF itp.). Czy usługi ubezpieczeniowe są objęte WHT?
d) ulga na złe długi w CIT – jakie wierzytelności obejmuje za 2020? Czy dotyczy wyłącznie wydatków zaliczonych do KUP?
e) sprawozdanie ze strategii podatkowej za 2020 r. – kogo obowiązuje, zakres informacji wymagany w sprawozdaniu, kary za brak poinformowania organu o miejscu publikacji.

2. Zagadnienia bieżące:
a) cesje umów leasingu i późniejsze zmiany tych umów, sprzedaż przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy – orzecznictwo sądów oraz interpretacja ogólna Ministra Finansów,
b) zmiany w umowach leasingu (przejęcie, aport, śmierć korzystającego) – zasady fakturowania i sprzedaży przedmiotu leasingu,
c) wypowiedzenie umowy leasingu / szkoda całkowita oraz sprzedaż na rzecz korzystającego i podmiotu trzeciego – rozliczenie na gruncie CIT,
d) biała lista podatników – orzecznictwo sądowe w zakresie wykładni pojęcia „transakcji”, a także problematyczne płatności na rzecz podmiotów trzecich,
e) spisywanie należności leasingowych – w jakich warunkach spisane należności mogą być zaliczone do kosztów podatkowych? Na bazie jakich dokumentów jest możliwość zaliczenia do KUP należności, np. kryterium małej wartości należności?
f) kradzież / likwidacja środka trwałego – do kiedy należy kontynuować dokonywanie odpisów amortyzacyjnych? Jakie warunki muszą być spełnione by rzeczywistą wartość netto zaliczyć do kosztów podatkowych?
g) wypłaty nadwyżki uzyskanych odszkodowań na rzecz korzystających – zasady kwalifikacji na gruncie CIT,
h) przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu a moment rozpoznania przychodu podatkowego/obowiązek podatkowy,
i) amortyzacja przedmiotów leasingu po wypowiedzeniu, po wypowiedzeniu i odebraniu przedmiotu klientowi, przeniesienie na gospodarkę własną albo odwrotnie z gospodarki własnej na umowę leasingu,
j) ograniczenia z zaliczaniu do KUP kosztów usług niematerialnych od podmiotów powiązanych na gruncie najnowszego orzecznictwa,
k) wydatki poniesione na wyposażenie pracowników na pracy zdalnej, a także służące ochronie ich zdrowia, czy stanowią KUP? jakie skutki powodują po stronie pracowników?
l) koszty PPK – jak powinny być ujmowane?
m) samochody własne i zasady ich rozliczeń – amortyzacja / koszt czynszu najmu, zakres kosztów używania samochodów podlegający limitowaniu, czy nieodliczony podatek VAT podlega limitowaniu?

3. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję