Szkolenie online Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Windykacja należności i zabezpieczanie płatności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej – aspekty prawne, podatkowe oraz psychologiczne

20 11 2020 - Online

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zabezpieczeniem i dochodzeniem należności w firmach branży budowlanej i deweloperskiej. Podczas szkolenia zostaną praktycznie omówione sposoby zabezpieczenia płatności w procesie budowlanym (zarówno ze strony inwestora, jak i wykonawcy). Prowadzący szczegółowo przedstawi uczestnikom regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy praktyczne będące przedmiotem sporów o zapłatę. Pokaże także jak przygotować firmę do postępowania sądowego, a następnie jak skutecznie pokierować postępowaniem egzekucyjnym. Dodatkowo omówione zostaną alternatywne drogi dochodzenia należności oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi dłużnikami. Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi, z którymi wykładowca spotykał się w codziennej pracy w zakresie doradztwa firm z branży budowlanej i deweloperskiej.

Program

1. Odpowiedzialność zależna od tego, kim jest dłużnik:
a) osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
b) windykacja z majątku osobistego osoby fizycznej i majątku wspólnego małżonków,
c) źródła informacji o przedsiębiorcach (wykorzystanie m.in. informacji KRS i CEIDG),
d) zobowiązanie – źródła powstania zobowiązań, relacja wierzyciel – dłużnik,
e) w odniesieniu do przedsiębiorstw budowlanych:
• odpowiedzialność solidarna inwestora i głównego wykonawcy – kiedy podwykonawca może żądać zapłaty od inwestora,
• protokolarne przejęcie budowy i odbiór budowy – konsekwencje prawne.

2. Podstawowe zagadnienia związane z windykacją:
a) wierzytelność,
b) potrącenie (jak skutecznie dokonać kompensaty),
c) wymagalność wierzytelności,
d) przedawnienie roszczeń i sposoby na przerwanie biegu terminu przedawnienia (zmiany w obowiązujących przepisach – przepisy przejściowe, początek okresu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za nienależyte wykonanie umowy,
e) roboty budowlane oraz o zapłatę kar umownych),
f) uznanie roszczenia przez dłużnika (rodzaje i przykłady uznania długu, które wierzyciele często pomijają),
g) odnowienie,
h) cesja wierzytelności – pozytywne i negatywne aspekty sprzedaży wierzytelności.

3. Zabezpieczenia płatności w umowach o roboty budowlane:
a) wymogi formalne umowy o roboty budowlane dotyczące przedsiębiorców, skutki ich niedochowania,
b) zabezpieczenia płatności w umowach o roboty budowlane:
• gwarancja płatności ubezpieczeniowa i bankowa,
• kaucja zabezpieczająca,
• inne sposoby zabezpieczenia płatności (weksel, zastaw, poręczenie).
c) o czym warto pamiętać przy negocjacji umowy (umowne prawo odstąpienia).

4. Zabezpieczenia płatności w umowach deweloperskich:
a) sposoby zabezpieczenia zgodne z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
b) odsetki i kary umowne przewidziane w umowie deweloperskiej,
c) klauzule abuzywne w umowach deweloperskich dotyczące płatności.

5. Dochodzenie roszczeń z uwzględnieniem orzecznictwa dotyczącego przedsiębiorstw budowlanych:
a) windykacja przedsądowa – tzw. windykacja miękka:
• upomnienie pisemne i telefoniczne,
• wezwanie do zapłaty,
• KRD.
b) windykacja polubowna, zawezwanie do zawarcia ugody przed sądem jeszcze przed wszczęciem postepowania sądowego (korzyści i zagrożenia),
c) postępowanie sądowe, w tym upominawcze, elektroniczne postępowania upominawcze, nakazowe – po zmianach obowiązujących od dn. 7 listopada 2019 i 7 lutego 2020 r., różnice między różnymi tytułami egzekucyjnymi (jak szybciej wygrać proces – nawet bez rozprawy),
d) podstawy dochodzenia roszczeń – formalizm postepowania, zagrożenia wobec stwierdzenia braków w pismach – niezbędne czynności przed wszczęciem postępowania w tym. m.in. ustalenie miejsca zamieszkania dłużnika,
e) dowody i dokumenty jakie należy gromadzić przed rozpoczęciem postępowania sądowego, o czym warto pamiętać w trakcie realizacji inwestycji,
f) postępowania zabezpieczające przed wytoczeniem powództwa – klucz do sprawnej egzekucji,
g) nowy „proces gospodarczy” po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonego ustawą z dn. 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – pułapki i zagrożenia,
h) koszty dodatkowe – sposób naliczania odsetek od kiedy można naliczać odsetki od odsetek, odsetki umowne, ustawowe, maksymalne, odsetki w transakcjach handlowych, koszty procesu, koszty zastępstwa pełnomocnika,
i) zwrot zryczałtowanych kosztów windykacji przedsądowej,
j) ugoda sądowa i mediacja – alternatywa dla postępowania sądowego.

6. Postępowanie egzekucyjne:
a) postępowanie egzekucyjne – prawidłowe sformułowanie wniosku egzekucyjnego, współdziałanie komornika i wierzyciela, pozytywne skutki uznania egzekucji za bezskuteczną,
b) sposoby egzekucji,
c) egzekucja z nieruchomości,
d) wniosek o wyjawienie majątku dłużnika,
e) koszty postępowania egzekucyjnego – w jakich sytuacjach ponosi je wierzyciel – zmiany w przepisach wprowadzone mi.in. ustawą z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych,
f) porozumienia w egzekucji między dłużnikiem i wierzycielem jako rozwiązanie korzystne dla obu stron (zagrożenia i korzyści).

7. Bezskuteczna egzekucja – co jeszcze możemy zrobić:
a) postępowanie w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec spółek prawa handlowego; dochodzenie roszczeń z majątku osobistego członków zarządu lub wspólników,
b) postępowanie w przypadku bezskutecznej egzekucji wobec osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
c) zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania,
d) wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego,
e) co zrobić kiedy dłużnik wyzbywa się majątku – skarga paulińska (analiza orzecznictwa).

8. Aspekty podatkowe windykacji:
a) uznanie wierzytelności za nieściągalną,
b) odpis aktualizacyjny,
c) uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności,
d) przesłanki nieściągalności wierzytelności,
e) nieściągalność wierzytelności jako koszt uzyskania przychodów,
f) przedawnienie wierzytelności a koszt uzyskania przychodów,
g) sprzedaż wierzytelności – konsekwencje podatkowe,
h) ulga na „złe długi” w podatkach dochodowych,
i) ulga na „złe długi” w VAT.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 590 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 30-minutowa
12:00 → wykład cz. II
13:30 → przerwa 30-minutowa
14:00 → wykład cz.III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane równocześnie w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

20 11 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję