Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020

27 08 2020 - Online
29 09 2020 - Online

Kategoria: ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian na 2020 r. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej ZFŚS

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
a) spełnienie warunków umożliwiających wybór,
b) zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
c) świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
d) dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
e) możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
f) warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego.

2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
a) możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
b) możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
c) obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.

3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.

4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
a) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
b) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
c) pożyczki na cele mieszkaniowe,
d) zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
e) oprocentowanie pożyczki,
f) skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.

5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
a) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
b) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
c) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
d) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
e) program 500+ a badanie sytuacji życiowej.

6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych:
a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych,
c) wysokość odpisów w 2020 roku – odmrożenie czy zamrożenie kwoty? – ustawa okołobudżetowa
d) wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
e) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,
f) o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.

7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS:
a) w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym,
b) metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu,
c) korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu.

8. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.

9. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
a) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
b) czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych,
c) wybór przedstawiciela załogi pracowników.

10. Komisje socjalne:
a) zasady tworzenia komisji socjalnych,
b) skład komisji,
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy,
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.

11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS – zmiany od 01 stycznia 2020 r.:
a) paczki dla pracowników,
b) bony towarowe,
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 1000 i 6000 zł w danym roku – zmiany od 01 stycznia 2018 r.,
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł – zmiany od 01 stycznia 2018r.,
g) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
h) dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat ; ukończenie przez dziecko 18 roku życia a zwolnienie podatkowe zmiany od 01 stycznia 2018 r.,
i) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
j) rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.,
k) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.

12. Pozostałe zmiany 2020 r.:
a) USTAWA z dnia 21 lutego 2019r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Art. 28. w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 390 zł/osoba

PROMOCJA WAKACYJNA!

Koszt uczestnictwa w terminie sierpniowym: 352 zł/ osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10:00 – 15:00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

27 08 2020 - Online
29 09 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję