NOWOŚĆ

Szkolenie online Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2021 w jednostkach sektora finansów publicznych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 390 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 2022 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych m.in. konkretnych zapisów ewidencyjnych oraz najczęściej występujących błędów wynikających z protokołów RIO i NIK.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych. 

Program szkolenia

1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
e) środki pieniężne w ewidencji rocznej,
f) materiały i inne zapasy – rozliczenie.
g) ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
h) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
i) konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
j) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
k) wynik finansowy,
l) fundusz jednostki,
m) wydatki niewygasające z końcem roku.

4. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

5. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2022.

6. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.

7. Pytania.

Informacje organizacyjne

Cena: 390 zł

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:00

10:00 – 15:00 zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-2021Online
25-11-2021Online
14-12-2021Online

Zaufali nam: