Szkolenie online Zamówienia publiczne w progach krajowych dedykowane branży medycznej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie online Zamówienia publiczne w progach krajowych dedykowane branży medycznej

10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na wprowadzenie zmian i przygotowanie procedur obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku w branży medycznej.

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 11 września 2019 roku ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019), uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych. Zmiany mają doprowadzić do podniesienia efektywności i konkurencyjności zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających. W trakcie szkolenia uczestnicy omówią najważniejsze zmiany nowego Pzp, dowiedzą się jak prawidłowo wg nowej ustawy przeprowadzać postępowania poniżej progów UE.

Program szkolenia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej progów UE na podstawie nowej ustawy PZP w branży medycznej.

2. Planowanie zamówień:
a) nowe zasady publikacji planu postępowań,
b) obowiązkowa analiza potrzeb,
c) zawartość planu postępowań,
d) aktualizacja planu postępowań.

3. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia z uwzględnieniem charakterystyki branży medycznej:
a) szacowanie wartości zamówienia w przypadku podobnych dostaw, tożsamych usług a obowiązek łącznego szacowania wartości,
b) zasady szacowania zamówienia, podział dozwolony, podział niedozwolony,
c) moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.

4. Zmiany w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania:
a) istotne zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia,
b) poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia,
c) nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

1. Komunikacja w postepowaniu:
a) elektroniczne środki komunikacji,
b) kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany.

5. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz Opis potrzeb i wymagań (OPiW):
a) kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
b) wymagana zawartość SWZ i OPiW,
c) nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW,
d) poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia.

6. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w progach krajowych na podstawie nowej ustawy PZP:
a) nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych (wymagana zawartość, zasady publikacji) – co to jest wartość jednorazowego zakupu?
b) istotne zmiany dotyczące publikacji ogłoszenia o zamówieniu, zakres treści, publikator,
c) przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania,
d) podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania,
e) tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy – warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia – specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE oraz zamówienie z wolnej ręki,
f) otwarcie ofert – nowe zasady, otwarcie ofert w przypadku awarii systemu informatycznego, przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach,
g) nowe podstawy odrzucenia oferty,
h) nowa definicja zakończenia postępowania,
i) zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania,
j) nowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości niższej od progu 750 000 euro.

7. Zmiany w zakresie umowy o zamówienie publiczne w branży medycznej:
a) określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych),
b) zmiany umowy, wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów,
c) raport z realizacji umowy – kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin sporządzenia.

8. Zmiany dotyczące środków ochrony prawnej:
a) odwołanie w procedurze krajowej – możliwości wniesienia odwołania w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych,
b) kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
c) utworzenie sądu zamówień publicznych,
d) pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Harmonogram szkolenia:
→ dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
09:30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 → wykład cz. I
11:30 → przerwa 15-minutowa
11:45 → wykład cz. II
13:15 → przerwa 30-minutowa
13:45 → wykład cz. III
15:30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

10 12 2020 - 11 12 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję