Szkolenie online Zrównoważone finanse – wyzwania i możliwości dla sektora usług finansowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Organy regulacyjne na całym świecie odpowiedzialne za branżę usług finansowych podejmują szeroko zakrojone działania, by zwiększyć świadomość banków w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, nakłonić je do formułowania odpowiednich strategii i modyfikacji modeli działalności tak, by wspierały zieloną transformację gospodarki. W 2021 roku zmiany regulacyjne nabrały tempa, zwiększa się zarówno liczba regulacji jak i złożoność wymagań do wypełnienia po stronie organizacji.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie. Zostanie przeanalizowany związek pomiędzy zrównoważonym rozwojem, odpornością i rozwojem biznesu. Dzięki różnym perspektywom zrównoważonego finansowania i dyskusji na temat wyłaniających się modeli biznesowych i ich wpływu na sektor finansowy, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób można przeprowadzić transformacyjną zmianę w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy szkolenia poznają krajowe i międzynarodowe case’y związane ze zmianami klimatycznymi,
w szczególności „net zero” oraz dokonają przeglądu kluczowych inicjatyw wdrażanych w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP FI, SDG, UNFCCC, UNCTAD, itp.), koncentrując się na Porozumieniu Paryskim i Celach Zrównoważonego Rozwoju 2030 (SDG). Od zarządzania do zarządzania ryzykiem: omówimy, w jaki sposób włączyć ryzyko ESG do ram apetytu na ryzyko.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Poznanie kluczowych koncepcji zrównoważonego rozwoju i ich roli w przyszłym wzroście i rozwoju gospodarczym.
• Nabycie umiejętności w identyfikowaniu ryzyka i szans biznesowych związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz ich wpływu na długoterminowy sukces i rentowność biznesu.
• Umiejętność opisania kluczowych międzynarodowych instytucji i porozumień, które mają wpływ na zrównoważony rozwój.
• Zrozumienie wpływu gospodarki linearnej na potrójny wynik końcowy (ludzie, zysk, planeta) i jak gospodarka cyrkulacyjna może to zmienić.
• Umiejętność wyjaśnienia koncepcji bilansu „net zero” i opisania, w jaki sposób sektor finansowy przyczynia się do transformacji w kierunku bilansu „net zero”.
• Umiejętność wyjaśnienia problemu podczas tworzenia zrównoważonych działań korporacyjnych i opisania, jak przekształcić pomysły i wizję w działania, które mogą być z powodzeniem wdrożone.
• Poznanie teorii dotyczących tworzenia trwałych zmian behawioralnych.
• Zrozumienie, jak pozornie różne tematy są ze sobą powiązane i wykorzystanie tego zrozumienia do opracowania planu działania.

Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowej, łączącej elementy wykładów oraz pracę nad case’ami.

Program

1. Wprowadzenie do zrównoważonych finansów

Moduł ten wprowadza w podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju i jego znaczenie. Nacisk kładziony jest na kluczowe zasady zrównoważonego rozwoju, wpływ transformacji zrównoważonego rozwoju na przedsiębiorstwa oraz powody, dla których zrównoważony rozwój znajduje się na czele listy priorytetów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i decydentów.

2. Gospodarka cyrkularna i bankowość Net Zero

Moduł ten przedstawia koncepcję gospodarki cyrkularnej oraz praktyczne przykłady z różnych branż. Omówiona zostanie również koncepcja „zero netto”, co oznacza ona w praktyce i jak kształtuje się krajobraz dzięki polityce i inicjatywom międzynarodowym. Celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę wystarczającą do podjęcia pierwszych kroków w kierunku przejścia do zrównoważonego zarządzania zasobami i zerowego śladu węglowego netto.

3. Zarządzanie ryzykiem i zmianą

Ten moduł będzie obejmował trzy kluczowe tematy:
• Zarządzanie jako trzeci filar ESG: od oczekiwań regulacyjnych i ratingowych do praktyk „najlepszych w swojej klasie”.
• Zarządzanie strategią zrównoważonego rozwoju: w jaki sposób zarząd i kadra kierownicza muszą umieścić zrównoważony rozwój w centrum strategicznej transformacji banku.
• Od zarządzania do zarządzania ryzykiem: Ryzyko ESG jako czwarty wymiar ryzyka w bankowości i jak włączyć je do ram apetytu na ryzyko.

Informacje organizacyjne

Cena: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

10-12-2021Online

Zaufali nam: