WISŁA

Szkolenie wyjazdowe Akcja Bilans 2021- podatkowe i bilansowe zamknięcie 2021 roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 4 dni
Cena: 3190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Joanna Szymańska-Kubica – doradca podatkowy, właścicielka kancelarii prawno-podatkowej obsługującej kilkaset firm pod względem usług księgowych, kadrowych, doradztwa podatkowego i prawnego. Doświadczony wykładowca z zakresu podatków, rachunkowości, ubezpieczeń oraz prawa gospodarczego. Doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, prawa podatkowego i rachunkowości.

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Cel szkolenia

Zajęcia mają na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów rachunkowych i podatkowych podczas zamknięcia roku. Podczas szkolenia prelegenci przedstawią regulacje prawne związane z zamknięciem roku, które są źródłem najczęstszych wątpliwości oraz sporów z organami podatkowymi, w tym m. in. ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku, zakres wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, a w niezbędnym zakresie również kwestie dotyczące podatku VAT. Zajęcia zostaną zilustrowane przykładami praktycznymi z którymi wykładowcy spotykają się w codziennej pracy.

Program

DZIEŃ I i II

I. CIT-PIT ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2021 r. I ZMIANY NA 2022 r.

1. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”):
a) warunki brzegowe,
a) obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
b) przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe,
c) warunki inwestycyjne i sposób ich liczenia,
d) warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
e) kategorie dochodu podlegającego opodatkowaniu i terminy płatności podatku,
f) odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
g) stawki podatkowe,
h) obowiązki informacyjne.

2. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (niektóre jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczeni,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek).

3. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych,
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach,
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

4. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT/PIT – przypomnienie:
a) wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.,
b) nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmioty,
c) możliwości odliczenia darowizn,
d) przesunięcie terminu zapłaty PIT-4,
e) rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników,
f) jednorazowa amortyzacja,
g) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19,
h) zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków),
i) zmiany wynikające z tzw. Tarcz,
j) zmiany w umowach leasingu a COVID,
k) rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.

5. Praktyczne przykłady zeznań podatkowych CIT/PIT za 2021r.

6. PIT od strony płatnika:
a) nowe formularze za 2021r.,
b) PIT „0” dla osób do 26 roku życia (przychody, koszty, ulga),
c) wyjątki w uldze dla młodych,
d) koszty uzyskania przychodu w tym rozliczenie kosztów 50%,
e) zasady rozliczania podatku po przekroczeniu rocznych limitów: 17% czy 32%.
7. Zmiany w podatkach dochodowych planowane na 2022r.

II. Podatek VAT – problemy roku 2021 i zmiany na rok 2022

1. Zmiany w VAT 2021 :
a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego oraz nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
c) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
d) wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
e) zmiany dotyczące podzielonej płatności,
f) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
g) nowe zasady przeliczania kursów walut.

2. Nowe rozwiązania z zakresu e-commerce:
a) pojęcie e-commerce,
b) e-commerce w VAT przed 1 lipca 2021,
c) zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie programu na terenie całej UE,
d) zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI,
e) opodatkowanie interfejsów elektronicznych,
f) nowe limity na e-commerce w UE.

3. SLIM VAT II –zmiany od października 2021 roku:
a) wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT26,
b) łatwiejszy wybór opcji opodatkowania VAT w obrocie nieruchomościami,
c) dalsze zmiany dotyczące fakturowania,
d) pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług.
4. Korekty roczne w VAT – praktyczne przykłady.

III. NOWY ŁAD 2022

1. Rewolucja w zakresie składki zdrowotnej.

2. Zmiany w Nowym Ładzie dla pracowników oraz skutki dla płatników , zatrudnianie „na czarno”.

3. Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych.

4. Raportowanie ksiąg i ewidencji (nowe JPK_PIT, JPK_CIT, JPK_ Ryczałt).

5. Podatek dochodowy z działalności gospodarczej (PIT).

6. Nowe ulgi podatkowe i zmiany w zakresie ulg dotychczasowych.

7. Powrót do Polski a dodatkowe preferencje podatkowe.

8. Legalizacja dochodów z nieujawnionych źródeł.

DZIEŃ III

Aspekty rachunkowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe,
e) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
f) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
g) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
h) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
i) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d) wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Odroczony podatek dochodowy.

9. Przygotowanie do bilansu 2021:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach. Kompletność dokumentacji. Kontrola sald w poszczególnych grupach kont. Przeliczanie zapisów w walutach obcych. Metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3190 zł + 23% VAT

Uwaga!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 7.11.2021 do obiadu w dniu 10.11.2021,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/7.11.2021 do godz. 12.00/10.11.2021 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł + 23% VAT (za cały pobyt),
• możliwość korzystania w hotelu z basenu, jacuzzi i sauny,
• voucher do Wellness & SPA,
• regionalna kolacja w Karczmie,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Crystal Mountain Hotel Wisła
ul. Bukowa
43-460 Wisła

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

07-11-202110-11-2021Wisła

Zaufali nam: