Szkolenie wyjazdowe Analiza finansowa i zarządzanie finansami w firmie – rentowność, płynność, kreowanie wartości, podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe Analiza finansowa i zarządzanie finansami w firmie – rentowność, płynność, kreowanie wartości, podejmowanie decyzji finansowych i inwestycyjnych

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Kategoria: , , , ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• instrumentów zarządzania finansami,
• wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych,
• analizowania rentowości firmy,
• badania i sterowania płynnością finansową,
• stosowania narzędzi strategicznego zarządzania finansami.

Metodyka szkolenia

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program

I. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność/deficytowość firmy:
a) analiza rentowności sprzedaży (ROS),
b) analiza rentowności aktywów (ROA),
c) analiza rentowności kapitału (ROE),
d) średni ważony koszt kapitału (WACC) w ocenie rentowości firmy.

2. Analiza płynności:
a) pojęcie i istota płynności przedsiębiorstwa,
b) analiza płynności w ujęciu statycznym na podstawie bilansu,
c) analiza płynności w ujęciu dynamicznym na podstawie rachunku przepływów pieniężnych.

3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi:
a) wskaźniki obrotowości i aktywności,
b) cykl konwersji środków pieniężnych.

4. Analiza zadłużenia i finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy:
a) wskaźniki zadłużenia,
b) badanie samofinansowania i przekładni kapitałowej,
c) ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa.

5. Wskaźniki rynkowe w ocenie kondycji spółki:
a) wskaźnik zysku przypadającego na jedną akcję (EPS),
b) wskaźnik cena/zysk (P/E),
c) wskaźniki wypłaty dywidendy.

II. Pogłębiona ocena i sterowanie płynnością finansową w praktyce

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Płynność a wypłacalność przedsiębiorstwa.

3. Czy przedsiębiorstwo o odpowiednich poziomach wskaźników płynności może stać się niewypłacalne i upaść?

4. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

5. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

6. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością spółki

1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?

2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów?

3. Pogłębione analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

4. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

5. Wrażliwość rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na rentowność.

IV. Zaawansowane problemy analizy finansowej

1. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej (DOL) i dźwigni finansowej (DFL) w analizie finansowej i zarządzaniu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

2. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w analizie kondycji firmy.

3. Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA.

4. Syntetyczne metody oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

5. Piramida Du Ponta.

6. Dyskryminacyjne modele przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa (model Altmana, Model Hołdy oraz Model Gajdki i Stosa).

V. Decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwie i analiza ryzyka

1. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

2. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

3. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR,
e) indeks zyskowności PI.

4. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
a) współczynnik zmienności,
b) równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.

5. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:
a) symulacje,
b) analiza scenariuszy.

VI. Strategiczne problemy zarządzania finansami

1. Szacowanie kosztu kapitału:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital)
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
b) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

3. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) zasady zarządzania wartością w nurcie VBM (value-based management),
b) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
c) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa,
d) strategii zarządzania wartością w praktyce,
e) związki zarządzania wartością z projektowaniem KPI (key performance indicators).

Informacja organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 3290 zł + 23% VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 6.06.21 do obiadu w dniu 9.06.21,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/6.06.21 do godz. 11.00 w dniu 9.06.21 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
atrakcje poszkoleniowe:
→ uroczysta kolacja,
→ możliwość korzystania w hotelu z Centrum Rekreacji,
→ pakiet SPA.
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. Jana Jerzego Haffnera 59
81-715 Sopot

Informacje:
Anita Musiał
tel. 22 208 28 33, fax 22 211 20 90
anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję