Szkolenie wyjazdowe CIT i VAT 2021 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe CIT i VAT 2021 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Kategoria: , ,
Prowadzący

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Janusz Król – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego Sp. z o.o. Ukończył Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie na wydziale ekonomicznym oraz studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczony praktyk oraz wykładowca. Posiada biegłą znajomość przepisów prawnych z dziedziny prawa o działalności gospodarczej, rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i praw z nim związanych popartą 35 letnim doświadczeniem na stanowisku Głównego Księgowego, Dyrektora Finansowego w spółkach prawa handlowego o profilu działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Brał udział w tworzeniu procedur organizacyjnych oraz dostosowywania przepisów zawartych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i ustawie o rachunkowości do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstw.

Program

DZIEŃ I

CIT w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

I. Zmiany w CIT 2021 r. istotne w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce).

2. Zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy.

3. Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach.

4. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu).

5. Spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku.

6. Konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

II. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.

3. Nowe możliwości odliczenia darowizn.

4. Przesunięcie terminu zapłaty PIT-4.

5. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników.

6. Jednorazowa amortyzacja.

7. Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

8. Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

9. Zmiany wynikające z tzw. Tarczy 6.0.

10. Zmiany w umowach leasingu a COVID.

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

IV. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – świadczenie usług dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, nielegalny pobór mediów a przychody,
b) przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne – problematyka bezumownego korzystania z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza wod – kan), rozbudowa sieci ze strony dewelopera, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e) moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
f) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki wod-kan i usług komunalnych:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna, opłata za służebność przesyłu, zużycie wody i energii na własne potrzeby prowadzonej działalności, użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, budowa i remont infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej,
f) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
g) ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
h) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

3. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

4. Akcje marketingowe w branży – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży wod-kan i usług komunalnych – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie /modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

DZIEŃ II

VAT w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT:
a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
c) nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
d) wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
e) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
f) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
g) nowe zasady przeliczania kursów walut,
h) zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).

2. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.10.2020 r. – zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK_VAT,
c) nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
d) kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
e) kody w przypadku faktur korygujących,
f) kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
g) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
h) kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
i) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
j) refaktury a JPK_VAT,
k) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
l) świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
m) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
n) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
i) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

3. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.1.2020:
Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
a) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
b) wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
c) zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
d) uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
e) wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
f) zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
g) istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

4. Wybrane zagadnienia istotne dla branży wod – kan:
a) stawki VAT w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz komunalnej,
b) rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usług publicznych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz dostaw wody,
c) obowiązek podatkowy a protokoły zdawczo-odbiorcze – praktyka oraz stanowisko organów podatkowych po upływie ponad roku od wydania przez TSUE orzeczenie w sprawie Budimex, sygn. C-224/18,
d) odsetki od WNT i importu usług przed TSUE – pytanie prejudycjalne do TSUE skierowane przez WSA Gliwicach (wyrok z 4 listopada 2019 r., sygn. akt. I SA/Gl 495/19).

DZIEŃ III

Gospodarka wod-kan. – wymagania i procedury sporządzania wniosków taryfowych

1. Podstawy prawne gospodarki wod-kan i ustalania taryf:
a) regulacje ustawowe,
b) regulacje zakładowe.

2. Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków:
a) zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b) zasady tworzenia warunków do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania ścieków,
c) zasady ochrony interesów odbiorców usług, z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów;
d) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3. Tryb zatwierdzania taryf oraz organ regulacyjny i jego zadania.

4. Szczegółowe sposoby określania taryf.

5. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa wod-kan.

6. Polityka rachunkowości w tym plan kont:
a) przyjęte zasady w polityce rachunkowości,
b) rozwiązania przyjęte w planie kont- koszty pośrednie, koszty ogólne,
c) ewidencja księgowa a zasady ustalania taryf.

7. Subsydiowanie skrośne – skutki prawne.

8. Wniosek Taryfowy:
a) elementy wniosku taryfowego,
b) działania przygotowawcze do sporządzenia wniosku taryfowego,
c) część opisowa wniosku taryfowego,
d) tabele do wniosku taryfowego,
e) sporządzenie wniosku taryfowego.

Informacja organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 3090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 6.06.21 do obiadu w dniu 9.06.21,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/6.06.21 do godz. 11.00 w dniu 9.06.21 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
atrakcje poszkoleniowe:
→ uroczysta kolacja,
→ możliwość korzystania w hotelu z Centrum Rekreacji,
→ pakiet SPA.
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. Jana Jerzego Haffnera 59
81-715 Sopot

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję