Szkolenie wyjazdowe Finanse i controlling w zarządzaniu nowoczesną firmą

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe Finanse i controlling w zarządzaniu nowoczesną firmą

26 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Kategoria: , , ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania controllingu w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie,
• instrumentów zarządzania finansami,
• wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
• analizowania rentowości firmy,
• badania i sterowania płynnością finansową,
• planowania finansowego i budżetowania.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Metodyka zajęć

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu finansów, controllingu i rachunkowości. Liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków oraz symulacje decyzyjne.

Program

I. Rola controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą – krótkie wprowadzenie

1. Istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania na potrzeby zarządzania.

2. Przetwarzanie informacji w controllingu do wspomagania osiągania celów finansowych przedsiębiorstwa.

II. Analiza i sprawozdawczość finansowa w controllingu i zarządzaniu finansami

1. Analiza rentowności – jak zbadać zyskowność firmy w relacji do kapitału, sprzedaży, aktywów.

2. Analiza płynności – jak ocenić zdolność do regulowania zobowiązań w ujęciu statycznym i dynamicznym.

3. Analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi.

4. Analiza finansowania – jak zbadać strukturę i zastosowanie kapitałów zaangażowanych w działalność firmy.

III. Wykorzystanie informacji finansowych w zarządzaniu rentownością spółki

1. Ocena rachunku wyników – jaki jest wpływ stosowanego systemu rachunku kosztów na wynik finansowy i rentowność firmy, jak można sterować wynikiem finansowym?

2. Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych produktów?

3. Analizy rentowości – ile należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku?

4. Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?

5. Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?

6. Wrażliwość progu rentowności – jak decyzje podejmowane w innych działach (np. marketing) wpływają na próg rentowności.

IV. Sterowanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym

1. Pojęcie i istota płynności finansowej (trzy aspekty płynności finansowej, nadwyżka płynności i niedobór płynności, płynność a upadłość).

2. Pomiar płynności finansowej (wskaźniki płynności, wydajności pieniężnej i struktury przepływów pieniężnych).

3. Kapitał obrotowy netto i strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto – jak szacować i sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

4. Cykl konwersji środków pieniężnych (rotacja, należności, zobowiązań, zapasów).

V. Budżetowanie kosztów i wydatków jako instrument krótkoterminowego planowania finansowego

1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności jako postawy budżetowania w controllingu.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

3. Proces budżetowania w praktyce.

4. Metody budżetowania i rodzaje budżetów – zalety i wady różnych podejść.

5. Budżetowanie operacyjne zorientowane na zysk.

6. Budżetowanie finansowe – jak sporządzić elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) pro forma i określić nadwyżki lub niedobory gotówkowe w przyszłości.

7. Konsolidacja budżetów cząstkowych w ramach budżetu głównego firmy.

8. Kontrola finansowa wykonania budżetów.

VI. Kreowanie wartości w strategicznym zarządzaniu finansami

1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital)
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do wyceny i zarządzania wartością:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
c) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow),
d) metoda wartości skorygowanej APV (adjusted present value),
e) określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnych.

3. Metody mieszane i metody porównawcze:
a) metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego,
b) metody transakcji porównywalnych,
c) metody mnożnikowe.

4. Istota i procedury zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
a) zasady zarządzania wartością w nurcie VBM (value-based management),
b) nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa,
c) projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwa,
d) strategii zarządzania wartością w praktyce,
e) związki zarządzania wartością z projektowaniem KPI (key performance indicators).

5. Ekonomiczna wartość dodana EVA (economic value added) w zarządzaniu wartością:
a) istota zysku rezydualnego i ekonomicznej wartości dodanej,
b) szacowanie i prognozowanie EVA,
c) kalkulacja kapitału zaangażowanego,
d) ocena projektów inwestycyjnych i całej spółki na podstawie ekonomicznej wartości dodanej,
e) relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVA,
f) wykorzystanie EVA w zarządzaniu wartością, ocenie dokonań różnych obszarów.

VII. Projektowanie i wykorzystanie KPI w zarządzaniu

1. Koncepcja performance measurement w praktyce:
a) istota pomiaru dokonań (efektywności i wydajności) w zarządzaniu firmą,
b) krytyczne czynniki sukcesu (critical success factors),
c) kluczowe mierniki dokonań KPI (key performance indicators).

2. Koncepcja pomiaru wielowymiarowego w nurcie BSC:
a) systemy pomiaru wyników,
b) założenia zrównoważonej karty wyników (balanced scorecard),
c) perspektywy BSC,
d) wady i zalety i problemy praktyczne BSC.

3. Projektowanie systemu BSC:
a) metodyka projektowania systemu zintegrowanych KPI,
b) założenia organizacji zorientowanej na strategię (strategy-focused organization),
c) planowanie w kontekście projektowania KPI,
d) mapowanie strategiczne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3090 zł + 23% VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 26.11.19 do obiadu w dniu 29.11.19,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/26.11.19 do godz. 12.00 w dniu 29.11.19 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł + 23% VAT (za cały pobyt),
• wstęp do Parku Wodnego TROPIKANA (8:00-21:00),
• śnieżną wyprawę – kulig,
• biesiadę przy regionalnej muzyce góralskiej,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Gołębiewski
ul. Karkonoska 14
58-540 Karpacz

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję