ZAKOPANE

Szkolenie wyjazdowe Podatki VAT i CIT w 2021 oraz planowana nowelizacja ustaw podatkowych na 2022 rok

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 4 dni
Cena: 3190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Program

DZIEŃ I

Podatek VAT 2021/2022 po zmianach oraz kierunki nowelizacji i podsumowanie wcześniejszych zmian

CZĘŚĆ I

1. Nowy system TAX-FREE (system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji) – m.in. elektroniczny obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r., możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r., różne formy zwrotu VAT podróżnym, nowe warunki formalne dla sprzedawców, w tym ułatwienia, przesłanki do zastosowania stawki 0%, obowiązek stosowania kas on-line przez sprzedawców.

2. Zapłata KRUS z rachunku VAT.

3. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających poprzez użycie interfejsu elektronicznego dokonanie na terytorium Unii Europejskiej określonych czynności (pakiet e-commerce).

4. Zmiany w JPK – obowiązek stosowania określonych oznaczeń w razie korzystania z ulgi na złe długi.

5. Zmiany w JPK – oznaczenia dla podatników ułatwiających dostawy, którzy nie korzystają z procedury szczególnej (pakiet e-commerce).

6. Zmiany w JPK – zastąpienie oznaczeń „SW” i „EE” jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE” (pakiet e-commerce).

7. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT (warunki utworzenia; rejestracja; powiązania finansowe, ekonomiczne i organizacyjne; przedstawiciel grupy; umowa GV; odliczanie VAT; ewidencjonowanie czynności wewnątrz GV; proporcja dla celów odliczania VAT, itp.).

8. Inne zmiany (w sytuacji ich uchwalenia).

CZĘŚĆ II

Zmiany obowiązuje od 1 października 2021 r. – faktury ustrukturyzowane

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.

3. Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.

4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.

6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.

7. Duplikaty oraz noty.

8. Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).

9. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).

10. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.

11. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.

12. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności.

13. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

CZĘŚĆ III

Zmiany obowiązuje od 1 października 2021 r. – SLIM VAT 2

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

2. Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.

3. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.

4. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji .

5. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.

6. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

7. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług oraz dostawy odwróconej (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

8. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu WNT (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

9. Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.

10. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.

11. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

12. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

13. Rachunek VAT: możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

CZĘŚĆ IV

Zmiany obowiązuje od 1 lipca 2021 r. – JPK

1. Zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

2. Zbiorcze wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną.

3. Zmiany w wykazywaniu ulgi na złe długi.

4. GTU – zmiana sposobu oznaczeń.

5. GTU – zmiany oznaczeń niektórych czynności.

6. Zmiany w oznaczeniach transakcji powiązanych (TP).

7. Zmiany w ujmowaniu importu towarów.

8. Ujmowanie faktur korygujących za pomocą dokumentu WEW.

9. Zmiany w oznaczeniach MPP.

CZĘŚĆ V

Zmiany obowiązuje od 1 lipca 2021 r. – pakiet e-commerce (wzmianka)

1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.

2. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE.

3. Wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

4. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

5. Zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI.

6. Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ.

7. Określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce.

8. Nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

9. Objaśnienia podatkowe i inne dokumenty.

CZĘŚĆ VI

Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2021 r. – SLIM VAT 1

1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących (na plus, na minus, u sprzedawcy, u nabywcy, pojęcie uzgodnień oraz ich spełnienia, znaczenie Objaśnień podatkowych).

2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

5. Nowe zasady przeliczania kursów walut.

6. Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.

7. Zmiany dotyczące podzielonej płatności.

8. Zmiany w sankcjach VAT.

9. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

DZIEŃ II i III

Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian

Uwaga!
W związku z bardzo licznymi zmianami wprowadzanymi pakietem „Polski Ład”, zmiany w tym zakresie będą potraktowane priorytetowo. Może to wpłynąć na zakres omówienia pozostałych zmian.

CZĘŚĆ I

Zmiany w 2022 roku – Program „Polski Ład” – rewolucyjne zmiany w CIT i PIT od 2022 r.

1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:
a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku,
b) podwyższenie drugiego progu podatkowego,
c) składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
d) ulga dla pracowników z tzw. „klasy średniej”,
e) nowe obowiązki dla płatników,
f) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
g) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – składka zdrowotna:
a) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców wykazujących dochód (np. PIT-36L, PIT-36),
b) podstawa składki zdrowotnej dla szczególnych kategorii przedsiębiorców (np. wspólnicy spółek),
c) podstawa składki zdrowotnej dla przedsiębiorców opłacających ryczałt,
d) minimalna podstawa składki zdrowotnej.

3. Zmiany dla przedsiębiorców – różne rozwiązania:
a) wprowadzeniu preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
b) zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
c) wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
d) wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
e) wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
f) jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R,
g) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.)
h) wprowadzenie reżimu holdingowego,
i) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
j) modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
k) ulga na robotyzację,
l) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
m) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
n) zmiany przy wykupie samochodów z leasingu (wykup „prywatny” i firmowy),
o) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
p) zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych (nowe stawki, likwidacja karty podatkowej, itp.),
q) „JPK” w podatku CIT i PIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
r) zmiany dla podatników zakładających firmy za granicą,
s) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
t) wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
u) ulga konsolidacyjna,
v) wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
w) zmiany w przepisach dotyczących reorganizacji podmiotów,
x) zmiany odnośnie składników majątku otrzymanych ze spółek osobowych,
y) zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej.

4. Zmiany w rozliczeniach prywatnych – PIT:
a) zmiany w rozliczeniach z małżonkiem,
b) zmiany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
c) zmiany w rozliczaniu ulgi mieszkaniowej,
d) zmiany w uldze rehabilitacyjnej,
e) ulga na powrót do Polski,
f) ryczałt od przychodów osób zagranicznych zmieniających rezydencję,
g) łagodne potraktowanie podatników ujawniających dochody nieopodatkowane,
h) zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego,
i) zmiany w uldze na dzieci.

CZĘŚĆ II

Podsumowanie wcześniejszych zmian oraz pozostałe zagadnienia

1. Spółki komandytowe i jawne jako podatnicy CIT – podsumowanie zmian wprowadzonych w 2021 i skutki w 2022 roku:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczenia,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek),
g) pierwsze rozliczenie podatkowe za 2021 rok.

2. Ulga na złe długi w podatku CIT:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

3. Różne zagadnienia:
a) rozliczanie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy (podsumowanie zmian),
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

4. Fundusz inwestycyjny:
a) Istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) Relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) Warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) Skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) Środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

5. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”) :
a) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
a) obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
b) przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe (co z rozliczaniem dotychczasowych „NKUP-ów”, co z karami, rezerwami, odpisami, inną amortyzacją bilansową, itp.?),
c) warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
d) warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
e) sześć kategorii dochodu podlegającego opodatkowaniu i terminy płatności podatku,
f) odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
g) stawki podatkowe,
h) obowiązki informacyjne,

6. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19:
a) nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe,
b) nowe możliwości odliczenia darowizn,
c) jednorazowa amortyzacja,
d) koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku,
e) możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego,
f) składanie zeznań podatkowych po terminie i przedłużenia różnych terminów,
g) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19,
h) zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

Informacja organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 3190 zł + 23% VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 12.10.21 do obiadu w dniu 15.10.21,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00/12.10.21 do godz. 12.00/15.10.21 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 550 zł (za cały pobyt),
• możliwość korzystania w hotelu z basenu, jacuzzi i sauny,
• voucher do Wellness & SPA,
• regionalna kolacja w Karczmie,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Miejsce zajęć:
Aries Hotel & SPA
Mariusza Zaruskiego 5
34-500 Zakopane

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

12-10-202115-10-2021Zakopane

Zaufali nam: