Szkolenie wyjazdowe Przygotowanie ksiąg rachunkowych JSFP do zamknięcia roku 2020 oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe Przygotowanie ksiąg rachunkowych JSFP do zamknięcia roku 2020 oraz przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji

26 10 2020 - 28 10 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021 w rachunkowości jednostki ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych. Ponadto celem szkolenia jest podniesienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie praktycznych zasad przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Zamknięcie roku – informacje ogólne i harmonogram czynności związanych z zamknięciem ksiąg.

2. Inwentaryzacja, a zamknięcie ksiąg rachunkowych – spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja.

3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostce:
a) rozliczenie i ewidencja przychodów, dochodów, należności, w tym m.in. nadpłat, zaległości, należności spornych, przedawnionych, odsetek od należności, odpisów aktualizujących należności,
b) rozliczenie i ewidencja wydatków budżetowych, w tym m.in. rozliczenie wydatków o charakterze inwestycyjnym, wydatki remontowe,
c) ustalenie stanu zobowiązań na koniec roku budżetowego, w tym m.in. zobowiązania wymagalne,
d) ewidencja i weryfikacja zaangażowania,
e) środki pieniężne w ewidencji rocznej,
f) materiały i inne zapasy – rozliczenie.
g) ewidencja i rozliczenie kosztów, w tym: koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie itp.; korekta kosztów na przełomie roku,
h) rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia,
i) konta pozabilansowe i ich rozliczenie,
j) wycena aktywów i pasywów, w tym szczególnie majątku trwałego,
k) wynik finansowy,
l) fundusz jednostki,
m) wydatki niewygasające z końcem roku.

4. Sprawozdania finansowe jednostki, w tym szczególnie informacja dodatkowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Obowiązek publikacji sprawozdań.

5. Otwarcie ksiąg rachunkowych roku 2021.

6. Polityka rachunkowości jednostki – co do zmiany m.in. odsetki ustawowe za opóźnienie, również od transakcji handlowych itp.

Dzień 2

1. Podstawy prawne inwentaryzacji.

2. Istota i zadania inwentaryzacji.

3. Rodzaje inwentaryzacji.

4. Metody inwentaryzacji.

5. Terminy inwentaryzacji.

6. Osoby odpowiedzialne w jednostce za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji.

7. Komisja inwentaryzacyjna w jednostce – zadania i odpowiedzialność.

8. Instrukcja inwentaryzacyjna.

9. Etapy inwentaryzacji.

10. Dokumentowanie inwentaryzacji na każdym etapie. Zarządzenie kierownika jednostki ogłaszające inwentaryzację.

11. Przygotowanie inwentaryzacji.

12. Inwentaryzacja drogą spisu z natury:
a) zespoły spisowe – zadania i odpowiedzialność,
b) prace organizacyjne przed spisem,
c) przeprowadzanie spisu,
d) spis przy oznakowaniu majątku kodami kreskowymi,
e) spis w zakresie składników nietypowych majątku,
f) kontrola spisu,
g) arkusze spisowe i sprawozdanie opisowe ze spisu,
h) wycena inwentaryzowanych składników majątku jednostki,
i) rozliczenie spisu z natury.

13. Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald.

14. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji m.in.:
a) wartości niematerialnych i prawnych,
b) gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) środków trwałych w budowie,
d) gruntów,
e) należności spornych i wątpliwych,
f) rozrachunków publicznoprawnych.

15. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych:
a) istota i podział różnic: ubytki naturalne, niedobory, szkody zawinione i niezawinione, nadwyżki,
b) ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych.

16. Najczęściej popełniane błędy w przeprowadzanej inwentaryzacji.

17. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

18. Odpowiedzi na pytania uczestników. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– w szkoleniu bez noclegów 780 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. 1390 zł
– w szkoleniu z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. 1590 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:

1. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.

2. Materiały szkoleniowe.

3. Certyfikat ukończenia szkolenia.

4. Zakwaterowanie (2 noclegi) w ustalonych godzinach doby hotelowej w pokojach 1 bądź 2 os. w Hotelu IBIS Centrum.

5. Pełne wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu wyjazdu).

6. Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Godziny zajęć:

• I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie

• II dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 15.00

• III dzień: szkolenie w godzinach 10.00 – 15.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Miejsce noclegów:

IBIS WARSZAWA CENTRUM
al. Solidarności 165,
00-876 Warszawa

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

26 10 2020 - 28 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję