Szkolenie wyjazdowe VAT, CIT 2021 oraz podatek u źródła po zmianach

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenie wyjazdowe VAT, CIT 2021 oraz podatek u źródła po zmianach

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Kategoria: , , ,
Prowadzący

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Program

DZIEŃ I

I. Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT

1. Zmiany w fakturach korygujących od stycznia 2021 r.:
a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego przez odbiorcę faktury,
c) nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus oraz in minus,
d) określanie zasad korygowania transakcji (wymóg posiadania dokumentacji) oraz określenie spełnienia tych wymogów.

2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

5. Nowe zasady przeliczania kursów walut.

6. Nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów.

7. Zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).

8. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

9. Zmiany dotyczące procedury TAX FREE.

II. Zmiany w zakresie e-commerce – planowany termin wprowadzenia zmian 1 lipca 2021 r.

1. Implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce.

2. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE.

3. Wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

4. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

5. Zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI.

6. Wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ.

7. Określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce.

8. Nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

II. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.10.2020 r. – zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT

1. Co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?

2. Zmiana struktury JPK_VAT.

3. Nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy.

4. Kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT.

5. Kody w przypadku faktur korygujących.

6. Kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej.

7. Zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT.

8. Kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi.

9. Transakcje międzynarodowe a JPK_VAT.

10. Czynności zwolnione z JPK_VAT.

11. Mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT.

12. Refaktury a JPK_VAT.

13. Faktury zaliczkowe a JPK_VAT.

14. Świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT.

15. Odwrotne obciążenie a JPK_VAT.

16. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT.

17. Wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości.

18. Obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

IV. Pozostałe zagadnienia, w tym podsumowanie wcześniejszych zmian

1. Korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
a) rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
b) wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
c) zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
d) uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
e) wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
f) zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
g) istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

2. Import towarów w procedurze uproszczonej – zmiana przepisów od lipca 2020 r.:
a) redukcja formalności koniecznych dla stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów – jakie warunki trzeba spełniać, żeby korzystać z procedury uproszczonej w imporcie od lipca 2020 r.?

V. Zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes)

1. Nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT:
a) nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
b) zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.
c) zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE.

2. Nowe regulacje dotyczące magazynów typu call-off stock:
a) nowa procedura call-off-stock a dotychczasowe zasady stosowania procedury magazynów konsygnacyjnych,
b) warunki stosowania procedu call-off stock,
c) obowiązek prowadzenia ewidencji przy procedurze call-off stock,
d) skutki niepobrania towarów z magazynu w ramach procedury call-off stock,
e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku stosowania procedury call-off stock,
f) zasady dokumentowania WDT w przypadku procedury call-off stock.

3. Nowe zasady rozliczania wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych:
a) pojęcie transakcji łańcuchowych,
b) rola pośrednika – organizatora transportu,
c) znaczenie reguł INCOTERMS dla rozliczenia transakcji łańcuchowych.
d) dostawa ruchoma i nieruchoma.

DZIEŃ II

I. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”):
a) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
b) obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
c) przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe (co z rozliczaniem dotychczasowych „NKUP-ów”, co z karami, rezerwami, odpisami, inną amortyzacją bilansową, itp.?),
d) warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
e) warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
f) sześć kategorii dochodu podlegającego opodatkowaniu i terminy płatności podatku,
g) odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
h) stawki podatkowe,
i) obowiązki informacyjne.

3. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczeni,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek).

4. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
b) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
c) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
d) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
e) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

II. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.

3. Nowe możliwości odliczenia darowizn.

4. Przesunięcie terminu zapłaty PIT-4.

5. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników.

6. Jednorazowa amortyzacja.

7. Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku.

8. Możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego.

9. Składanie zeznań podatkowych po terminie i przedłużenia różnych terminów.

10. Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

11. Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

12. Zmiany wynikające z tzw. Tarczy 6.0.

13. Zmiany w umowach leasingu a COVID.

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

IV. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa

1. Podatek u źródła (WHT) – nowe zasady poboru podatku, opinia o stosowaniu zwolnienia, oświadczenie WH-OSC, dochowanie należytej staranności przez płatnika, podwyższenie wymogów staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych.

2. Hipotetyczne koszty odsetkowe – w tym planowane zmiany od 1.1.2021 r.

DZIEŃ III

I. Podatek u źródła po zmianach – nowe zasady należytej staranności, nowa definicja rzeczywistego właściciela i inne rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2021 roku

1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku „u źródła”.

2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.

3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:
• odsetki od kredytów i pożyczek,
• odsetki od zobowiązań handlowych,
• odsetki karne,
• odsetki w ramach cash pooling’u.

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:
• znaki towarowe,
• know-how,
• licencje na programy komputerowe,
• prawa do używania praw autorskich,
• licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
• użytkowanie urządzenia przemysłowego.

6. Instytucja rzeczywistego właściciela (beneficial owner) – w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz w polskich przepisach – nowa definicja rzeczywistego właściciela obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

7. Omówienie orzecznictwa i interpretacji z 2020 roku mających wpływ na prawidłowe rozliczanie podatku u źródła:
a) należyta staranność w orzecznictwie sądów (kontrowersyjne wyroki WSA),
b) interpretacja ogólna Ministra Finansów z kwietnia 2020 roku w sprawie poboru podatku u źródła (WHT) przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta,
c) interpretacje organów podatkowych w sprawach usług niematerialnych.

8. Warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła” odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

9. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku „u źródła”.

10. Podatek „u źródła” od biletów lotniczych.

11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

12. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:
a) zakres pojęcia „usługi o podobnym charakterze”
b) szczególne rodzaje usług niematerialnych:
• usługi doradcze,
• usługi księgowe,
• usługi badania rynku,
• usługi prawne,
• usługi reklamowe,
• usługi zarządzania i kontroli,
• usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
• udzielanie poręczeń i gwarancji.

13. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.

14. Certyfikaty rezydencji:
a) definicja certyfikatu rezydencji,
b) rola certyfikatów rezydencji,
c) forma certyfikatów rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) omówienie przykładowych certyfikatów.

15. Problemy praktyczne związane z poborem podatku „u źródła”:
a) zakres pojęcia „wypłaty” na praktycznych przykładach
b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku „u źródła”,
c) pobrany podatek „u źródła” jako koszt uzyskania przychodu – zmiana stanowiska organów podatkowych
d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.

16. Nowe zasady pobory podatku „u źródła” od 1 stycznia 2021 r.:
a) zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela obowiązująca od 2021 roku
b) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku „u źródła”, omówienie nowego modelu rozliczeń polegającego na konieczności zapłaty WHT według stawi krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 miliony zł na rzecz jednego kontrahenta – nowa procedura zwrotowa
c) opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku „u źródła”,
d) nowe zasady odpowiedzialności płatnika – nowe uregulowania w kodeksie karnym skarbowym
e) opinia o stosowaniu preferencji jako alternatywa dla opinii o stosowaniu zwolnienia- omówienie nowych zasad uzyskania oraz korzyści z posiadania
f) nowe zasady podpisywania oświadczeń przez kierowników jednostki.

17. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne:
a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
b) informacja IFT – 2/2R / IFT – 1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

18. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania:
a) metoda wyłączenia,
b) metoda odliczenia proporcjonalnego,
c) metoda wyłączenia z progresją.

19. Pytania i odpowiedzi.

Informacja organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 3090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 6.06.21 do obiadu w dniu 9.06.21,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/6.06.21 do godz. 11.00 w dniu 9.06.21 (3 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł. + 23% VAT (za cały pobyt),
atrakcje poszkoleniowe:
→ uroczysta kolacja,
→ możliwość korzystania w hotelu z Centrum Rekreacji,
→ pakiet SPA.
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć: 09:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Haffner*****
ul. Jana Jerzego Haffnera 59
81-715 Sopot

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

06 06 2021 - 09 06 2021 - Sopot

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję