ZAKOPANE

Szkolenie wyjazdowe Zamknięcie roku budżetowego 2021 oraz kluczowe aspekty finansów publicznych w JSFP

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania:
Cena: 1490 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie, usystematyzowanie i zaktualizowanie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania, finansowania, rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i sprawozdawczości obowiązujących jednostki budżetowe, zarówno państwowe jak też samorządowe. Sposób szkolenia to systematyczny spójny wykład oraz praktyczne warsztaty utrwalające wiedzę. W ramach szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące zamknięcia roku 2021 oraz finansów publicznych.

Program szkolenia

Dzień 1
1. Nowe obowiązki dla jednostek sektora finansów publicznych ws. działań informacyjnych w ramach zadań finansowanych z budżetu państwa lub funduszy celowych – od dnia 25.06.2021.
2. Elementy kontroli:
a) wstępna kontrola dokumentów,
b) kontrola formalno-rachunkowa,
c) kontrola merytoryczna,
d) dokładne omówienie znaczenia kontroli oraz kto odpowiada za poszczególne jej etapy.
3. Zaciąganie zobowiązań a plan finansowy.
4. Remont a ulepszenie – wyjaśnienie różnic oraz w świetle interpretacji prawnych.
5. Umowa na roboty remontowe:
a) omówienie podstawowych elementów,
b) termin płatności,
c) kary umowne.
6. Opis faktur za roboty remontowe.
7. Wzory pieczątek na dokumentach księgowych.
8. Dekret a powiązanie z dokumentem źródłowym – czy jest obowiązek nanoszenia dekretu na dokumentach księgowych?
9. Prawidłowa ewidencja zdarzeń gospodarczych a program finansowo-księgowy:
a) moment ujęcia w księgach rachunkowych,
b) grupowanie dokumentów finansowych.
10. Delegacja służbowa – zwrócenie uwagi na podstawowe elementy, aby prawidłowo rozliczyć podróż służbową.

Dzień 2
1. Organizacja prac związanych z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawy prawne zamknięcia roku,
b) nadrzędne zasady rachunkowości, zasada istotności i uproszczenia a polityka rachunkowości,
c) opracowanie harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego.
2. Inwentaryzacja w związku z zamknięciem roku obrotowego:
a) podstawowe zasady inwentaryzacji rocznej,
b) potwierdzenie salda,
c) inwentaryzacja paliwa.
3. Wykonanie czynności ewidencyjno-rozliczeniowych:
a) bieżące zaksięgowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym i roku obrotowym,
b) okres przejściowy,
c) zobowiązania realizowane na przełomie roku budżetowego,
d) wzajemne uzgodnienie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej środków trwałych i materiałów.
4. Przygotowanie poszczególnych części sprawozdania finansowego – omówienie poszczególnych pozycji:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
d) informacja dodatkowa.
5. Panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
• w szkoleniu stacjonarnym bez noclegów 990 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. (2 noclegi) 1490 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 2 os. (1 nocleg) 1390 zł
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. (2 noclegi) 1690 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)
• w szkoleniu stacjonarnym z zakwaterowaniem w pokoju 1 os. (1 nocleg) 1590 zł (liczba pokoi 1 os. ograniczona)

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

UWAGA!
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
• Materiały szkoleniowe.
• Certyfikat ukończenia szkolenia.
• Zakwaterowanie w Ośrodku FIAN (ilość noclegów uzależniona od wybranego wariantu).
• Wyżywienie (w zależności od wybranego wariantu).
• Przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych.

Miejsce i godziny zajęć: 

Godziny zajęć:
I dzień – przyjazd Uczestników, zakwaterowanie
II dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 15.00
III dzień: szkolenie w godzinach 9.00 – 13.00

Miejsce zajęć:
Ośrodek FIAN
ul. Chałubińskiego 38, Zakopane

 

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-202126-11-2021Zakopane

Zaufali nam: