Testy wartości aktywów – sprawozdanie finansowe 2021

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 750 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Niepewność wyniku finansowego powoduje wątpliwości związane z weryfikacją wartości aktywów? Jak zrealizować wymagania dotyczące testów aktywów stawiane przez prawo bilansowe? Jakie są najnowsze zalecenia i praktyki audytorskie dotyczące testów w kontekście pandemii?
Uczestnicy szkolenia nabywają praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem testów utraty wartości aktywów. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów, w trakcie których Uczestnicy poznają kolejne etapy procedur związanych z testami. Zajęcia są prowadzone przez praktyka, obrazowane dziesiątkami przykładów z praktyki zamykania sprawozdań finansowych oraz doświadczeniami ze współpracy z głównymi audytorami.

Program

1. Cele i zakres testów utraty wartości aktywów (wymagania MSR 36, porównanie z innymi standardami, KSR4):
a) aktywa podlegające testom utraty wartości (udziały, akcje, wartości niematerialne i prawne, wartość firmy, aktywa rzeczowe),
b) tryb dokonywania testów, przesłanki utraty wartości,
c) wartość księgowa, odzyskiwalna, godziwa i użytkowa.

2. Ośrodki generujące przepływy pieniężne (CGU) – zasady wyodrębniania, problemy praktyczne, w tym dotyczące przekształceń kapitałowych.

3. Warsztaty – przygotowanie testów wartości aktywów:
a) określenie wartości księgowej,
b) zasady szacowania wartości użytkowej,
c) przygotowanie prognoz finansowych, modelowanie przepływów FCFF vs FCFE, zasady ,uwzględniania przyszłego rozwoju i restrukturyzacji
d) dobór okresu prognozy, kiedy 5letnia prognoza finansowa będzie niewystarczająca,
e) elementy modelu finansowego – modelowanie wyniku, amortyzacja i polityka inwestycyjna, wycena aktywów podatkowych, wycena aktywów pozaoperacyjnych,
f) dług, dług netto, gotówka pozaoperacyjna,
g) wpływ MSSF 16 na prognozy finansowe,
h) dobór stopy dyskonta, jak w praktyce zastosować model CAPM, wyznaczyć koszt kapitału własnego, obecnego, uwzględnić ryzyko biznesu, źródła informacji przy określaniu stopy dyskonta, ewentualne premie i dyskonta, na co zwracają uwagę audytorzy – przegląd doświadczeń,
i) stopa wzrostu poza okresem prognozy szczegółowej, jak wystandaryzować przepływ do wartości rezydualnej, dobór współczynnika g – wytyczne ESMA i KNF.

4. Ujawnienia dotyczące utraty wartości (wymagania MSR 36, przegląd najlepszych praktyk, oświadczenia w zakresie testów wartości, zasady prowadzenia analizy wrażliwości, zasady odwracania odpisów dokonanych we wcześniejszych okresach).

5. Wpływ pandemii na proces testowania aktywów – praktyczne uwarunkowania:
a) wytyczne ESMA, praktyki stosowane przez wiodących audytorów,
b) narzędzia uwzględniania wpływu COVID na wartości użytkową, identyfikacja czynników wskazujących na znaczący wpływ pandemii na CGU, metody scenariuszowe, check listy,
c) zastosowanie metody oczekiwanych przepływów pieniężnych przy sporządzaniu prognoz finansowych.

Informacje organizacyjne

Cena: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

09-12-2021Warszawa

Zaufali nam: