Transport w praktyce dla firm handlowych i produkcyjnych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1490 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie jest skierowane dla firm handlowych i produkcyjnych. Jest adresowane dla działów transportu i logistyki, które chcą pogłębić swoją wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu zagadnień transportowych i logistycznych. Ma na celu zapoznanie uczestników z prawami obowiązującymi w transporcie krajowym i międzynarodowym. Zawiera szerokie i praktyczne omówienie zagadnień transportowych oraz dokumentacji niezbędnej przy realizacji przewozów. Podejmuje tematy z zakresu drogowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz transportu morskiego, odpowiedzialności Nadawcy, Spedytora i Przewoźnika  oraz ubezpieczenia towarów w transporcie.

Szkolenie zawiera wiele praktycznych aspektów wynikających z długoletniego doświadczenia prowadzącego szkolenie oraz ćwiczenia, które pozwalają na zastosowanie i przećwiczenie wiedzy nabytej na każdym etapie szkolenia. Szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika zajmującego się w firmie transportem towarów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach transportowych i realnych dokumentach.

Uczestnicy po szkoleniu będą wiedzieli jak ograniczyć i dbać o niskie koszty transportu w przedsiębiorstwie. Będą wiedzieli jakie są przepisy prawa związane z daną gałęzią transportu, za co odpowiada Nadawca towarów, a za co Przewoźnik i Spedytor, jak dobrać właściwą regułę Incoterms dla konkretnej sytuacji transportowej. Będą potrafili rozpoznać kto odpowiada za powstałe szkody przewozowe i złożyć reklamację. Dowiedzą się czym różni się Przewoźnik od Spedytora ,w jakich sytuacjach korzystać z przewoźnika, a w jakich ze spedytora. Będą umieli zweryfikować Przewoźnika i Spedytora oraz ich polisy, tak aby powierzyć towar właściwemu podmiotowi. Będą potrafili skompletować dokumentację transportową , skonstruować umowę przewozu i spedycji oraz zlecenie przewozu i spedycji. Dowiedzą się jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR, dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych oraz co powinno się znaleźć w instrukcjach konosamentowych. Poznają wiele praktycznych rad jak ustrzec się przed problemami w branży transportowej takimi jak: oszustwa, szkody przewozowe ,brak wypłaty pełnych odszkodowań, okresowy brak środków transportu, opóźnienia w transporcie.

Program

1. Zastosowanie reguł Incoterms 2020 w transporcie krajowym i międzynarodowym:
a) informacje ogólne:
• czym są reguły Incoterms, ich wersje i zastosowanie,
• co regulują, a czym nie zajmują się reguły Incoterms,
• miejsce dostawy i miejsce przeznaczenia, a przejście ryzyka,
• jak poprawnie zapisywać warunki dostawy,
• różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020.
b) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla wszystkich środków i gałęzi transportu, zalecenia do stosowania: reguły EXW,FCA,CPT,CIP,DAP,DPU,DDP,( dlaczego EXW i DDP powinno stosować się rzadko, a są nadużywane,

Ćwiczenie 1: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

c) szczegółowe omówienie reguł Incoterms 2020 dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego, zalecenia do stosowania: reguły FAS, FOB, CFR, CIF ( dlaczego te reguły nie powinny być stosowane do transportu morskiego kontenerów).

Ćwiczenie 2: Wybieramy najbardziej korzystną regułę Incoterms dla podanej sytuacji.

2. Transport drogowy w handlu krajowym:
a) obowiązki Sprzedającego/Kupującego wynikające z organizacji transportu,
b) podstawowe różnice między Przewoźnikiem i Spedytorem oraz przepisy regulujące ich odpowiedzialność,
c) Ustawa Prawo Przewozowe (UPP) co reguluje, czym się nie zajmuje,
d) w jakim stanie Nadawca powinien powierzyć towar Przewoźnikowi,
e) prawa Przewoźnika w momencie przyjęcia towaru do przewozu,
f) za co odpowiada Nadawca, a za co Przewoźnik,
g) w jakich sytuacjach Przewoźnik nie odpowiada za powierzony mu towar,
h) odpowiedzialność za czynności związane z załadunkiem, rozmieszczeniem, mocowaniem ładunku na pojeździe, czynności porządkowe,
i) ustalanie trasy, ceny, wybór środka transportu,
j) termin przewozu oraz odpowiedzialność za opóźnienie,
k) przesyłka utracona i postępowanie w razie jej odnalezienia,
l) kto i kiedy może dokonywać zmian w umowie przewozu- zapobieganie oszustwom,
m) czego zabrania się Nadawcy zgodnie z UPP,
n) kiedy Przewoźnik może dokonać zastawu na przesyłce i likwidacji przesyłki,
o) wydanie przesyłki Odbiorcy,
p) zasady postępowania w przypadku powstania szkody w przesyłce( protokół niezgodności w dostawie , reklamacja),
q) kiedy należy się odszkodowanie i jak ustalić jego wysokość,
r) dochodzenie roszczeń, przedawnienia,
s) co warto wiedzieć, dodatkowe wskazówki.

Ćwiczenie 3: Dopasuj podane obowiązki odpowiednio dla Nadawcy i Przewoźnika.

3. Transport drogowy w handlu międzynarodowym – Konwencja CMR:
a) zastosowanie Konwencji CMR i jej zasięg,
b) zakres odpowiedzialności Nadawcy i Przewoźnika,
c) kiedy Przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności, pojęcie siły wyższej,
d) obowiązki przewoźnika przy przyjęciu towaru do przewozu,
e) odpowiedzialność za czynności ładunkowe, rozmieszczenie i mocowanie ładunku,
f) kto i w jaki sposób może dysponować towarem w trakcie przewozu,
g) odpowiedzialność za opóźnienie terminu dostawy, jakie kary umowne można stosować,
h) kiedy towar uznaje się za zaginiony, sposób postępowania,
i) procedura wydania towaru Odbiorcy, szkody przewozowe i reklamacje,
j) wysokość odszkodowania zgodnie z CMR,
k) Konwencja CMR jako prawo nadrzędne, wiążące,
l) co z kwestiami , których Konwencja CMR nie reguluje,
m) co powinien mieć dobry Przewoźnik (polisa ubezpieczeniowa, niezbędne klauzule, rażące niedbalstwo.

Ćwiczenie 4: Określ, który z podmiotów będzie odpowiadał za powstałą szkodę w poniższych sytuacjach.

4. Transport morski w handlu międzynarodowym – Kodeks morski:
a) obowiązki i odpowiedzialność Załadowcy/Frachtującego oraz prawa Przewoźnika morskiego,
b) jaka jest odpowiedzialność Przewoźnika morskiego oraz kapitana statku,
c) wykonanie przewozu morskiego i odstąpienie od umowy przewozu,
d) kto i kiedy może dysponować ładunkiem,
e) wydanie i odbiór ładunku,
f) porzucenie ładunku jako sposób na nieuczciwych dostawców,
g) szkody przewozowe i przedawnienie roszczeń,
h) typowe szkody w transporcie morskim, awaria wspólna tylko z ubezpieczeniem Cargo, abandon jako rozwiązanie problemu całkowitej utraty ładunku,
i) jak wyznaczyć wartość odszkodowania,
j) jak znacznie ograniczyć koszty w transporcie morskim, pojęcia używane w transporcie morskim,
k) jak zorganizować transport morski – praktyczne wskazówki,
l) kontener jako podstawowa jednostka przewozowa , rodzaje, numer, certyfikat CSC,
m) odpowiedzialność Przewoźnika zależnie od gałęzi transportu – podsumowanie.

Ćwiczenie 5: Dopasuj pojęcia z zakresu transportu morskiego do ich opisów.

5. Spedycja- Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne(OPWS) i Kodeks Cywilny:
a) jakie przepisy regulują działalność spedycyjną,
b) umowa spedycji oraz regulaminy świadczenia usług,
c) kiedy Spedytor jest przewoźnikiem ,
d) odpowiedzialność Zleceniodawcy i Spedytora (należyta staranność),
e) co to są czynności spedycyjne,
f) kiedy Spedytor nie ponosi odpowiedzialności ,
g) oferta i zlecenie spedycyjne- co powinny zawierać,
h) obowiązki Spedytora wynikające z realizacji zlecenia, odbiór i wysyłanie przesyłki,
i) obowiązek zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy przez Spedytora,
j) kiedy Spedytor zawiera ubezpieczenie Cargo na rzecz Zleceniodawcy,
k) prawa Spedytora, –
l) reklamacje i wysokość odszkodowania,
m) przedawnienia roszczeń, rozstrzyganie sporów,
n) minusy OPWS 2010,
o) jak powinna wyglądać praca Spedytora,
p) co powinien mieć dobry Spedytor,
q) na co zwracać uwagę współpracując z popularnymi na rynku firmami spedycyjnymi.

Ćwiczenie 6: Które z poniższych transportów najlepiej zrealizować przy pomocy Spedytora, a które przy pomocy Przewoźnika

6. Umowa Przewozu a Umowa Spedycji:
a) z kim zawierać umowę przewozu, a z kim umowę spedycji,
b) różnica między umową przewozu, a umową spedycji, co charakteryzuje obydwie umowy
c) rodzaje umów,
d) cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy( porządkowe, podstawowe, dodatkowe),
e) zlecenie przewozu i zlecenie spedycji ( przykładowy wzór).

Ćwiczenie 7: Sporządzamy schemat przykładowej umowy przewozu lub umowy spedycji.

7. Weryfikacja Przewoźnika i Spedytora:
a) jak zweryfikować Przewoźnika i Spedytora,
b) jak zweryfikować polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora

Ćwiczenie 8: Weryfikujemy polisę ubezpieczeniową Przewoźnika i Spedytora.

8. Dokumenty przewozowe Listy Przewozowe i inne dokumenty transportowe:
a) Krajowy List Przewozowy(KLP) oraz jego znaczenie w przewozach krajowych,
b) co powinno znajdować się w KLP , przykładowy wzór, dokumenty dołączone do KLP,
c) międzynarodowy list przewozowy CMR i jego znaczenie w transporcie międzynarodowym ( czy jest wymagany i czy może być stosowany w przypadku transportu krajowego),
d) odpowiedzialność za wystawienie i treść CMR,
e) co powinien zawierać , wzór,
f) czy neutralizacja CMR jest zgodna z prawem,
g) co wpisać do listu przewozowego aby Przewoźnik odpowiadał za całą wartość towaru i ponosił wszystkie koszty opóźnienia w dostawie (deklaracja wartości i specjalnego interesu w dostawie),
h) kary za brak dostarczenia potwierdzonego listu przewozowego do Nadawcy,

Ćwiczenie 9: Wypełniamy prawidłowo list przewozowy CMR

i) morski list przewozowy: –
• konosament, jego funkcje i znaczenie w transporcie morskim,
• odpowiedzialność za wystawienie konosamentu i dane znajdujące się w nim, instrukcje konosamentowe,
• rodzaje konosamentów i ich zastosowanie( załadowania, przyjęcia do załadowania , imienne, na zlecenie, na okaziciela , armatorski, spedytorski i inne),
• telex release, sea waybill lub express bill of lading, FIATA BL ,
• sposoby na zwolnienie kontenerów,
• co musi zawierać konosament zgodnie z Kodeksem Morskim, klauzule konosamentowe, omówienie przykładowego wzoru,
• dokumenty wydawane przez przewoźnika morskiego i okoliczności ich wydania( nota bukingowa ,lista ładunkowa, kwit sternika , manifest ładunkowy).
j) dokumenty spedytora ( zaświadczenie spedytorskie, instrukcja wysyłkowa),
k) Dowód dostawy( POD-proof of delivery , Lieferschein),
l) dokument przewozowy materiałów niebezpiecznych w różnych rodzajach transportu,
m) inne dokumenty wykorzystywane w transporcie: Karnety TIR, ATA, CPD oraz T2,T1,
n) komplet dokumentów przewozowych i spedycyjnych.

Ćwiczenie 9: Podaj zestaw niezbędnych dokumentów towarzyszących danej sytuacji transportowej.

9. Załadunek, rozmieszczenie i mocowanie ładunków na środku transportu:
a) oznakowanie środków transportu i kontenerów,
b) właściwy sposób opakowania i zabezpieczenia towaru, palety fumigowane,
c) prawidłowe załadowanie na środek transportu i rozmieszczenie ładunku na pojeździe,
d) załadunek na właściwy środek transportu i powierzenie ładunku osobie uprawnionej,
e) mocowanie ładunku na środku transportu,
f) przepisy dotyczące ładowania, zabezpieczenia i mocowania ładunku,
g) zasady załadunku gwarantujące bezpieczeństwo towarów w kontenerze, Certyfikat Załadowania.

10. Ubezpieczenie Cargo:
a) polisa ubezpieczeniowa i jej rodzaje (polisa jednorazowa i generalna),
b) rodzaje szkód przewozowych,
c) które ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo przewozu naszych towarów,
d) dlaczego ubezpieczenie CARGO,
e) uwaga na Cargo zawierane za pośrednictwem Spedytorów i Przewoźników,
f) klauzule ładunkowe Instytutu Londyńskich Ubezpieczycieli (A,B,C) oraz inne klauzule stosowane przez ubezpieczycieli,
g) ważne pojęcia z zakresu Ubezpieczenia Cargo,
h) ustawa SENT,
i) ograniczenia transportowe w UE (EKAER, BIREG).

11. Praktyczne rady jak realnie ograniczyć koszty transportu w Przedsiębiorstwie.

Informacje organizacyjne

Cena: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-02-202216-02-2022Warszawa
24-05-202225-05-2022Warszawa

Zaufali nam: