OSTATNIE MIEJSCA

Tworzenie planu finansowego

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący szkolenie

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Opis szkolenia

Podczas szkolenia zostaną wyjaśnione podstawowe zasady planowania finansowego oraz ukazane problemy praktyczne związane z planowaniem operacyjnym i finansowym. Uczestnicy nabędą umiejętność sporządzania sprawozdania finansowego pro forma.

Metodyka szkolenia

Praktyczne studium przypadku z wykorzystaniem MS Excel.

Program szkolenia

I. Struktura controllingu a planowanie finansowe

1. Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności.

2. Ocena i kontrola dokonań centrów kosztów, zysku i inwestycji.

II. Podstawowe uwarunkowania planowanie finansowego

1. Proces i etapy planowania.

2. Metody planowanie.

3. Rodzaje planów.

III. Całościowy plan przedsiębiorstwa

1. Plany operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?

2. Plany finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma).

3. Konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

IV. Case study, czyli sporządzenie modelowego planu finansowego wraz z analizą odchyleń

1. Sporządzenie budżetów operacyjnych:
a) na tym etapie case study ukazane zostanie sporządzenie szeregu cząstkowych budżetów operacyjnych na podstawie przyjętych założeń:
• budżet sprzedaży,
• budżet materiałów bezpośrednich,
• budżet kosztów wynagrodzeń bezpośrednich,
• budżet kosztów pośrednich produkcji,
• budżet kosztów sprzedaży,
• budżet kosztów ogólnego zarządu,
• budżet kosztów wytworzenia,
• budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

Wszystkie budżety są powiązane i wymagają uzgodnienia oraz dynamicznego powiązania w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z instrukcjami trenera.

2. Sporządzenie budżetów finansowych:
a) w tej części dochodzi do konsolidacji danych z budżetów operacyjnych i budżetu kapitału do poziomu budżetów finansowych tak, aby stworzyć całościowy plan finansowy przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia ukazane zostaną procedury konstrukcji:
• budżetu wpływów i wydatków (po wcześniejszym zestawieniu wpływów ze sprzedaży i wydatków operacyjnych, przy czym jest to ujęcie cash flow, ponieważ wpływy ≠ przychody i wydatki ≠ koszty).
b) następnie zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe pro forma:
• bilans pro forma,
• rachunek zysków i strat pro forma,
• rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Kontrola wykonania planu:
a) kontrola wykonania budżetów rozpocznie się od kontroli wykonania planu na podstawie podanych założeń dotyczących wielkości rzeczywistych,
b) w trakcie case study kalkuluje się rzeczywisty wynik finansowy na poziomie EBIT, a następnie porównuje się z wykonaniem. W tym celu trener wyjaśni zasady planowania elastycznego,
c) na zakończenie case study będzie sporządzone sprawozdanie z wykonania planu finansowego.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Anita Musiał
22 208 28 33
anita.musiala@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-2021Poznań
26-11-2021Warszawa
10-12-2021Katowice

Zaufali nam: