Umowy o roboty budowlane w tym umowy z podwykonawcami

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 750 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zawarcie umowy o roboty budowlane zawsze oznacza dla każdej ze stron podjęcie specyficznego ryzyka oraz decyzji handlowych związanych z procesem budowlanym. Każda umowa o roboty budowlane niesie za sobą tak zagrożenia finansowe/podatkowe, techniczne, jak i prawne. Dlatego też niezbędna jest dobra znajomość zagrożeń budowlanych i umiejętność ich zapobiegania poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul umownych. Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom branży budowlanej zasad zawierania umów o roboty budowlane oraz ich rozliczenia na gruncie prawnym, jak również podatkowym. Podczas szkolenia zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy dotyczące zawieranych umów wraz ze wskazaniem sposobu ich optymalizacji prawnej oraz podatkowej. Przedstawimy wykładnię Sądu Najwyższego, zaproponujemy konkretne klauzule, które mogą być pomocne w zabezpieczaniu interesów Stron, a także omówimy relacje między uczestnikami procesu budowlanego i wynikające z umowy wzajemne zobowiązania oraz odpowiedzialność Stron. W czasie szkolenia zostaną omówione podatkowe skutki zarówno umów zawieranych z podwykonawcami, jak i czynności charakterystycznych dla branży budowlanej. W efekcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę niezbędną do określenia obszarów ryzyka prawnego oraz podatkowego, jak również sposobów jego unikania.

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do dyrektorów, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów prawnych, komórek zajmujących się podpisywaniem umów, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej firmy z branży budowlanej.

Program

1. Źródła regulacji umów o roboty budowlane:
• ustawa Prawo budowlane jako podstawowy akt prawny w prawie budowlanym,
• znaczenie Kodeksu Cywilnego dla prawa budowlanego,
• najważniejsze akty wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane,
• reguły FIDIC i ich znaczenie dla polskiego prawa budowlanego.

2. Określenie praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego:
• pozycja inwestora w procesie budowlanym,
• inspektor nadzoru inwestorskiego i jego rola w procesie budowlanym,
• znaczenie projektanta w procesie budowlanym,
• prawa i obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót.

3. Kluczowe postanowienia umowne w umowach o robotach budowlane:
• określenie przedmiotu umowy,
• terminy realizacji robót budowlanych,
• określenie zasad ustanawiania podwykonawców,
• ustalenie wynagrodzenia,
• rękojmia za wady,
• określenie zakresu obowiązków inwestora,
• ustalenie obowiązków wykonawcy,
• określenie możliwości odstąpienia od umowy,
• ustanowienie kar umownych.

4. Cena i sposób zapłaty:
• cena określona kosztorysowo,
• cena ryczałtowo-kosztorysowa,
• cena ryczałtowa,
• klauzule waloryzacyjne,
• wynagrodzenie za prace dodatkowe,
• określenie terminów płatności,
• nieterminowa zapłata,
• roszczenia podwykonawców o zapłatę wobec inwestora.

5. Zmiana umowy oraz możliwość odstąpienia od umowy:
• zasady aneksowania umowy o roboty budowlane,
• zmiana przedmiotu umowy o roboty budowlane a wynagrodzenie,
• odstąpienie od umowy z winy wykonawcy,
• odstąpienie od umowy z winy inwestora,
• roszczenia związane z odstąpieniem od umowy.

6. Rękojmia za wady fizyczne obiektu:
• postacie, zasady i zakres odpowiedzialności za wady,
• pojęcie wady fizycznej obiektu,
• uprawnienia inwestora z tytułu rękojmi za wady fizyczne obiektu,
• roszczenia odszkodowawcze,
• zwolnienie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

7. Dokumentowanie wykonywanych umów o roboty budowlane:
• znaczenie protokołów odbioru,
• wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności,
• wystawianie faktur VAT,
• faktura pro forma,
• faktura korygująca,
• nota korygująca,
• nota księgowa.

8. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT oraz przychodu na gruncie CIT w przypadku umów o  roboty budowlane po ostatnich zmianach w przepisach:
• zasady ogólne dot. powstawania obowiązku podatkowego w VAT i przychodu na gruncie CIT,
• szczególne zasady powstawania przychodu oraz obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych po nowelizacji od 1 stycznia 2014 r.,
• otrzymanie całości lub części zapłaty za usługę lud dostawę,
• ustalenie momentu wykonania usługi – rola protokołów zdawczo – odbiorczych, powstawanie obowiązku w przypadku braku protokołu,
• spór z inwestorem a powstanie obowiązku podatkowego oraz przychodu podatkowego,
• powstawanie obowiązku w przypadku refakturowania usług,
• usługa budowlana jako usługa ciągła na potrzeby VAT,
• określenie terminu płatności, moment wystawiania faktury a powstanie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

9. Opodatkowanie VAT i CIT usług świadczonych w ramach umów o roboty budowlane:
• usługi świadczone z materiałów powierzonych,
• dostawa z montażem – legalna optymalizacja podatkowa,
• zaliczki oraz zadatki,
• kary umowne oraz odszkodowania,
• ustalanie podstawy opodatkowania,
• zmiana ceny na skutek waloryzacji,
• spory sądowe a prawidłowe określenie podstawy opodatkowania,
• wliczanie do ceny świadczonych usług opłat o charakterze administracyjnym np. za wydanie decyzji o zajęciu pasa drogowego.

10. Stawka podatku VAT w przypadku umów o roboty budowlane:
• stawka preferencyjna w wysokości 8% w przypadku świadczenia usług budowlanych, budowlano-montażowych, modernizacyjnych, termomodernizacyjnych,
• stawka preferencyjna w przypadku usług konserwacyjnych,
• stawka VAT na prace przygotowawcze do procesu budowlanego,
• inne istotne przypadki kontrowersji odnośnie właściwej stawki VAT przy zawieraniu umów o roboty budowlane.

11. Opodatkowanie działalności konsorcjum budowlanego:
• pojęcie konsorcjum jako podatnika VAT w prawie unijnym,
• rozliczenie konsorcjum na gruncie VAT i CIT,
• fakturowanie działalności konsorcjum – problemy z wzajemnym rozliczaniem usług pomiędzy uczestnikami konsorcjum,
• powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności wykonywanych w ramach konsorcjum,
• odliczanie VAT przez uczestników konsorcjum,
• koszty podatkowe w przypadku działalności w ramach konsorcjum.

12. Odliczanie podatku naliczonego oraz koszty uzyskania przychodów w przypadku realizacji umów o roboty budowlane:
• ogólne zasady odliczania podatku naliczonego,
• odliczenie VAT od zaniechanych inwestycji oraz wydatków przed inwestycyjnych,
• odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
• wyłączenia możliwości rozliczania podatku naliczonego,
• zasady zwrotu VAT i rozliczania kosztów,
• koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
• dowód poniesienia kosztów,
• obowiązek korekty kosztów w przypadku zapłaty po terminie określonym w przepisach,
• koszt materiałów budowlanych,
• koszty reprezentacji.

13. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Cena: 750 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Krzysztof Kadlec
22 208 28 48
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewskawska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

01-12-2021Warszawa

Zaufali nam: