VAT 2019 w sektorze publicznym – najnowsze zmiany

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT 2019 w sektorze publicznym – najnowsze zmiany

15 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2019 i 2020. Szkolenie będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a także przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych oraz transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami przepisów prawa podatkowego. Część szkolenia poświęcona będzie na przedstawienie zagadnienia prewspółczynnika i współczynnika. Zaprezentowane będą sposoby wyliczenia prewspółczynnika oraz współczynnika w jednostkach sektora publicznego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w zakresie podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

Program szkolenia

1. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami w podatku VAT:
a) na czym polega split payment?
b) kto będzie musiał mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 wrzesnia 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 września 2019 roku)?
d) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
g) g) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
h) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
i) jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
j) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
k) split payment a odpowiedzialność solidarna,
l) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
m) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
n) obowiązkowy split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
o) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
p) split payment a transakcje w walucie obcej,
q) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
r) split payment a płynność finansowa,
s) mechanizm podzielonej płatności w jednostkach z sektora publicznego,
t) split payment w sektorze publicznym – dobrowolny czy obowiązkowy?,
u) split payment a należyta staranność i JPK.

2. Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.:
a) bony jednego przeznaczenia (SPV) a bony różnego przeznaczenia (MPV),
b) emisja bonu, transfer bonu, faktyczne wykonanie świadczenia – zasady rozliczania na gruncie VAT,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz kontrahentów, klientów i pracowników, których przedmiotem są bony,
d) obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz dokumentowanie obrotu bonami.

3. Nowa matryca stawek VAT:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) obniżenie stawki VAT na książki elektroniczne (ebooki) oraz inne zmiany dotyczące stawek VAT.

4. Projekt ustawy „likwidującej” deklaracje VAT:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK (nowy JPK_VDEK),
c) nowe pozycje JPK,
d) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
e) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

5. Faktura VAT:
a) Centralny Rejestr Faktur w sektorze publicznym,
b) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
c) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia oraz obowiązek przesyłania wszystkich otrzymanych faktur do fiskusa.

6. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 r.:
a) plany MF dotyczące nowych zasad wystawiania faktur do paragonów,
b) kasy fiskalne online (dla kogo kasa fiskalna online obowiązkowa i od kiedy?),
c) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,
d) nowe zasady wystawiania paragonów,
e) modyfikacja zakresu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
f) nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas,
g) problem ze stosowaniem kas fiskalnych pozbawionych modułu elektronicznego.

7. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku z obrotem „fakturami pustymi”:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. „faktur pustych”.

8. Zasady ustalania proporcji przy odliczaniu VAT w odniesieniu do towarów i usług wykorzystywanych do działalności podlegającej i niepodlegającej VAT:
a) działalność gospodarcza opodatkowana,
b) działalność gospodarcza zwolniona,
c) działalność niemająca charakteru gospodarczego,
d) ograniczenia w prawie do odliczenia a działalność niepodlegająca VAT,
e) zakupy wykorzystywane do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
f) obszary działalności, w przypadku których nowelizacja ma zastosowanie dla rozliczenia podatku VAT,
g) wpływ nowelizacji na przedsiębiorstwa, w ramach których funkcjonują ZFŚS?
h) określenie za pomocą prewspółczynnika stopnia wykorzystania zakupionych towarów i usług do działalności gospodarczej oraz działalności niepodlegającej VAT,
i) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
j) zaokrąglenia proporcji sprzedaży,
k) określanie prewspółczynnika i współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,
l) korekta podatku naliczonego po nowelizacji przepisów,
m) przykładowe metody zastosowania prewspółczynnika i współczynnika.

9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

10. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100%,
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) przepisy przejściowe w zakresie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego,
a) sankcje a ulga na złe długi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 440 zł
– dwóch i więcej osób 390 zł/os

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

15 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję