VAT i CIT 2021/2022 w działalności sportowej (klubów sportowych, związków, federacji)

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę sportową.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Nowelizacja VAT w branży sportowej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży sportowej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT w branży sportowej:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży sportowej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 w branży sportowej (projekt nowelizacji)

1. Projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

2. Planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.

3. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

4. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

5. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży sportowej od 1.10.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

10. Faktury korygujące w KSeF.

11. Nota korygująca a KSeF.

12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży sportowej.

13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży sportowej.

14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Sportowiec jako podatnik VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT,
b) start w zawodach sportowych jako działalność gospodarcza,
c) udostępnienie wizerunku jako działalność gospodarcza,
d) ryzyko związane z zakwestionowaniem statusu podatkowego zawodnika.

2. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania w branży sportowej – transakcje krajowe oraz import usług, WNT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
b) rozliczenie VAT w przypadku usług potwierdzanych protokołami oraz raportami,
c) rozliczanie VAT z tytułu usług reklamowych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
e) faktury zagraniczne a obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT,
f) wystawianie faktur w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
g) korygowanie obrotu z racji pomyłek oraz zmian w cenie,

3. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania w 2021 r. w przypadku działalności sportowej:
a) zasady ogólne zwolnienia działalności sportowej z podatku VAT,
b) zwolnienie z opodatkowania VAT działalności sportowej,
c) podmioty posiadające prawo do świadczenia usług zwolnionych,
d) zwolnienie z tytułu działalności szkoleniowej,
e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług na rzecz członków niezależnych grup,
f) stawka VAT właściwa dla wynajmu obiektów sportowych,
g) opodatkowanie VAT wstępu na imprezy sportowe,
h) sprzedaż praw oraz licencji,
i) opodatkowanie prowizji z tytułu transferów zawodników,
j) opodatkowanie składek członkowskich,
k) wynajem obiektów sportowych,
l) usługi sędziowania zawodów sportowych,
m) opodatkowanie VAT trenowania zawodników,
n) opodatkowanie karnetów wstępów na siłownie, fitness itp.

4. Opodatkowanie podatkiem VAT marketingu prowadzonego w działalności sportowej oraz innych przypadków nieodpłatnych przekazań:
a) opodatkowanie VAT sponsoringu rzeczowego oraz pieniężnego,
b) rozliczenie reprezentacji oraz reklamy,
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz kontrahentów,
d) nieodpłatne świadczenia na rzecz zawodników,
e) działalność informacyjna,
f) organizacja konkursów,
g) inne przypadki działalności promocyjnej.

DZIEŃ II

CIT w działalności sportowej 2021/2022

I. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników, split payment – nowe regulacje od 1.01.2020 r. – podsumowanie zmian, najnowsze orzecznictwo, zmiany planowane na rok 2022 w związku z projektem Polskiego Ładu

1. Rodzaje transakcji objęte korektą, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, transakcje między podmiotami powiązanymi, zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Ograniczenia zatorów płatniczych – terminy zapłaty w transakcjach handlowych.

3. Biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
f) planowane zmiany związane z projektem Polskiego Ładu w zakresie „Białej listy” podatników VAT oraz obniżenie limitu transakcji.

4. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
b) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
c) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
d) potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT
e) planowane zmiany związane z projektem Polskiego Ładu w zakresie braku zastosowania obowiązkowego split payment.

II. Podatek u źródła – najważniejsze zmiany w roku 2021 i planowane na rok 2022, termin i zasady wejścia w życie mechanizmu PAY AND REFUND

1. Stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. Zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki.

3. Standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia.

4. Beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień.

5. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności. Oryginał czy kopia? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa okresu ważności? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa tylko datę wydania?

6. Znaczenie limitu 2 mln PLN, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.

7. Usługi w branży sportowej z punktu widzenia podatku u źródła – najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

III. Ceny transferowe – zmiany 2021/2022 wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki

1. Kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym.

2. Nowa definicja podmiotów powiązanych.

3. Benchmark jako element dokumentacji local file.

4. Nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych.

5. ,,Safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

6. Należyta staranność w TP w zakresie badania rzeczywistego właściciela – nowe zasady.

7. Planowane zmiany w cenach transferowych związane z projektem Polskiego Ładu (wydłużenie terminów, zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji TP).

IV. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży sportowej

1. Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania.

2. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.

3. Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.

4. Zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach.

5. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu).

V. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży sportowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Branża sportowa a rozliczanie podatku CIT:
a) formy prowadzenia działalności sportowej – kluby sportowe, związki sportowe, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia – ustawa o sporcie a zakres opodatkowania na gruncie CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe na gruncie CIT – zakres zwolnień dotyczący podmiotów prowadzących działalność sportową (dochody przeznaczone na cele w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży),
c) szczegółowy zakres dochodów podlegających zwolnieniu – określenie celów statutowych – problemy praktyczne zapisów statutowych,
d) składki członkowskie na rzecz organizacji / stowarzyszeń a zwolnienie z CIT.

2. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych,
b) szczególne rodzaje przychodów w branży sportowej – przychody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia sportowe, sprzedaży wejściówek na basen / siłownię, działalności reklamowej oraz praw do wizerunku, transferu zawodników, świadczenia usług dodatkowych dla działalności sportowej (np. hotele, gastronomia),
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

3. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży sportowej:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) szczególne rodzaje kosztów podatkowych w branży sportowej: wydatki na rzecz zawodników (np. zakwaterowanie, stroje, posiłki, przejazdy, tzw. atrakcje dodatkowe), organizacja obozów sportowych, finansowanie udziału w zawodach, finansowanie kształcenia zawodników, wydatki na rzecz sędziów sportowych, wydatki na rzecz działaczy sportowych,
c) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
d) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
e) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
f) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
g) ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
h) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

4. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

5. Akcje marketingowe w branży sportowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych:
a) organizacja konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, premie lojalnościowe i pieniężne, sponsoring, programy motywacyjne – dokumentacja, konsekwencje po stronie organizatora i uczestnika akcji,
b) wręczanie prezentów, gadżetów i upominków o niskiej wartości dodanej,
c) wydatki o charakterze reprezentacyjnym – pułapka kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (jak traktować alkohol w świetle ograniczeń – najnowsze korzystne stanowisko Dyrektora KIS!).

VI. Systemowe zmiany w CIT 2021 i ich konsekwencje w latach kolejnych

1. Fundusz inwestycyjny – istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji, warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.).

2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR),
g) traktowanie sygnalistów i apetyt na ryzyko podatnika – jak opisać w strategii, a jak wdrożyć w życie,
h) zaangażowanie zarządu,
i) dobre praktyki zarządzania ryzykiem podatkowym.

3. Spółka nieruchomościowa:
a) definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej,
b) spółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
c) zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze.
d) pozostałe zmiany.

VII. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu

1. Opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych).

2. Rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce.

3. Promowanie obrotu bezgotówkowego.

4. Cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego).

5. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów.

6. Wypłata ukrytej dywidendy.

7. Ryczałt za używanie służbowych aut.

8. Zakaz przerzucania dochodów.

9. Kwota wolna od podatku i ulga dla pracowników.

10. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”.

11. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm.

12. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych.

VIII. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

13-12-202114-12-2021Warszawa

Zaufali nam: